۱۳۹۵/۰۷مهر/۰۴ - ۱۴۳۷/۱۲ذی الحجه/۲۳ - Sep09 25, 2016 - :: ( IRST )

* رسالت بخش پژوهش انجام تحقیقات هدفمند و نیاز محور است.

جستجو صورتجلسات جستجو برای:
[ Ctrl+Space ]
تغییر زبان
[ + ]
فاصل کلمات کلیدی متعدد
تاریخ:
[ صورتجلسات پژوهش ]
رکورد ۰ تا ۰ از ۰ صفحه
مورخ: ۱۳۸۲/۱۲/۲۹

- موضوع حضور اعضای هیات علمی برای ارایه طرح های کاربردی استانی و مشارکت در جذب اعتبارات پژوهشی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد توسط مدیریت دفتر طرح‌های کاربردی دانشگاه اطلاعات لازم برای گسترش حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص اجرای طرح‌های پژوهشی استانی فراهم شود .
2- در راستای اهداف و سیاست های علمی – پژوهشی کشور و دانشگاه گیلان، شورای پژوهشی دانشگاه مقرر نمود مدیریت پژوهشی دانشگاه در اسرع وقت برنامه‌های لازم برای ارتقا موقعیت علمی –پژوهشی دانشگاه در بین‌دانشگاههای کشور را با توجه به شاخص‌های علمی بین‌المللی تنظیم و به شورای پژوهشی ارایه نمایند. همچنین در همین زمینه مقرر شد مدیریت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در مورد گسترش میزان مشارکت دانشگاه در انجام تحقیقات کاربردی استانی و ملی، برنامه‌های لازم را تدوین و به شورای پژوهشی دانشگاه ارایه نمایند.
3- با پیشنهاد آقای دکتر غلامرضا رحمدل مبنی بر اجرای طرح‌های پژوهشی
- دم غنیمت شمری حافظ و تمایز آن با دم غنیمت شمری خیام
- هفت پیکر نظامی، فرایند گذار از واقعیت‌های چندگانه به واقعیت یگانه موافقت شد .
4-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمد نقاش‌زادگان تحت عنوان تهیه برنامه نرم افزار کامپیوتری محاسبه بار حرارتی و برودتی، با توجه به توضیحات کارشناسی آقای دکتر امانی‌فرد، مورد تایید نهایی قرار گرفت و مقرر شد که اقدام لازم برای معرفی و ارایه تجاری نرم‌افزار مربوطه به مراکز علمی صنعتی کشور انجام پذیرد .
5-با پیشنهاد آقای دکتر اکبر خداپرست‌حقی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی انتقال حرارت و جرم چرم در فرایندخشک‌کردن به مدت 12 ماه موافقت شد و پرداخت پژوهانه منوط به نتیجه طرح گردید .
6-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر فرهاد رحمانی‌نیا تحت عنوان اثر یک برنامه منتخب تمرین با وزنه برترکیب بدن زنان غیر ورزشکار مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد 300ساعت پژوهانه به صورت تشویق به مجری محترم پرداخت شود.
7-در خصوص پی‌نویس معاونت اداری و مالی دانشگاه هامش نامه شماره 19- 4117 مورخ 27/10/82 در مورد اثر آقای غلامرضا بلندطلب سبحانی تحت عنوان فرهنگ لغات و اصطلاحات رایج مدیریت دولتی با مفاهیم کاربردی و عملیاتی و طرح مجدد آن، مقرر شد چنانچه توسط معاونت اداری و مالی اعلام گردد که اثر مزبور برای آموزش کارکنان لازم است، بر اساس اعلام نیاز مربوطه، نسبت به تکثیر آن با فرمت در سنامه در شمار محدود (300 نسخه) اقدام شود .
8-نامه شماره 5200/4 مورخ 23/9/82 دانشکده علوم‌انسانی در مورد تقاضای آقای دکتر رحمدل مبنی بر چاپ کتاب شعر صخره در گلوگاه آب با توجه به محدودیتهای موجود در اولویت چاپ قرار نگرفت .
9-تقاضای آقای دکتر محمد امین کنعانی مترجم کتاب فنون اساسی تحلیل جمعیت و کاربرد آنها برای ترجمه و چاپ آن مطرح، مقرر شد در صورت توافق مترجم به شکل e-book انتشار یابد.
10-با تقاضای آقای دکتر حسن چاووشیان مبنی بر چاپ ترجمه کتاب طراحی پژوهشی‌های اجتماعی طبق مصوبه فوق موافقت شد.
11-طرح پژوهشی آقای دکتر محمدعلی زنجانچی بررسی اسپکتروسکپی واکنشهای مبادله یونی در حالت جامد مورد تصویب قرار گرفت .
12-با پیشنهاد آقای دکتر اسماعیل انصاری مبنی بر انجام مرحله دوم طرح پژوهشی تعمیم خواص فضاهای توپولوژیکی برداری موضعا کراندار (موضعا محدب) با توجه به ارایه مقاله در مجله خارجی و تایید شورای پژوهشی دانشکده مربوطه مورد موافقت قرار گرفت.


13-نامه شماره 6077- 8 مورخ 4/11/82 دانشکده علوم در خصوص ترجمه جلد (1) کتاب مقدمه‌ای بر شیمی آلی توسط خانم دکتر آسیه یحیی‌زاده مطرح و به عنوان مکمل بخش قبلی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در صورت هم سنخیت تخصصی با بخش قبل، در صورت امکان با هماهنگی مدیریت پژوهشی و مترجم، در یک مجلد کتاب چاپ شود .
14-مقرر شد به دانشکده/ها اعلام شود از ارسال مقالاتی که مورد تایید وزارت متبوع نبوده و در نشریات معتبر فوق پذیرش یا به چاپ نرسیده‌اند، به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه، خودداری فرمایند. در همین خصوص مقاله ترجمه آقای یوسف سدادی و مقاله آقایان دکتر رستمی و دکتر طاهری مورد قبول برای امتیاز حق‌التشویق قرار نگرفت .
15- مقررشد مدیریت پژوهشی دانشگاه پس از انجام کارشناسی، آن دسته از کتبی را که بواسطه تخصصی بودن دارای مخاطب محدود است را به صورت e-book در اختیار علاقمندان در سایت دانشگاه قرار دهند.


مورخ: ۱۳۸۲/۱۱/۰۴

1- مقرر شد پیش نویس آیین‌نامه و فرم قرار داد جدید طرحهای پژوهشی تهیه و به شورای پژوهشی دانشگاه برای بررسی ارایه شود .
2- مقررشد به تناسب میزان همکاری و فعالیت علمی دانشگاه همکار در اجرای طرح پژوهشی بین دانشگاهی، که از طریق مجزی اصلی طرح گزارش خاهد شد، پس از تایید شورای پژوهشی دانشکده مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه اقدام شود. همچنین مقرر شد گزارش پیشرفت کار هر طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و تعیین تخصیص مرحله بعد به حوزه پژوهشی دانشگاه ارجاع شود.
3- مقرر شد مجریان طرح‌های بین‌دانشگاهی با توجه به تفاهم‌نامه منعقد شده بین دانشگاه محور و دانشگاه همکار و با عنایت به قرارداد بین دانشگاه و مجری اصلی شرایط تحقق همکاری مطلوب را فراهم سازند.
4- مقرر شد با تایید معاونت پژوهشی دانشکده ذیربط در خصوص پرداخت 25 درصد دوم طرح بین دانشگاهی اقدام شود .
5- مقرر شد مصوبات بند های 2و3و4 طی مدت پانزده روز به اجرا در آید .
6- در خصوص طرح های پژوهشی بین دانشگاهی آقایان دکتر صحراگرد و دکتر فتوحی ، مقرر شد تخصیص مرحله بعد پس از تایید معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه ، در اختیار مجری گذاشته شود .
7- گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم ها سارا میرزایی و فلورسیتا بوستامانته تحت عنوان مطالعه و تحقیق در مورد تاثیر کتابهای ESP انتشارات سمت بر پیشرفت درک مفاهیم مطرح و مقرر شد در جلسه آتی همراه با مقاله منتج از طرح در جلسه مطرح گردد .
8- گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی آقای دکتر پارسی نژاد تحت عنوان اثر عمق و دوام غرقابی در دوره های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار مطرح و مقرر شد پس از دریافت گزارش نهایی و تایید آن، در مورد پژوهانه اقدام شود .
9- نامه شماره 5615-8 مورخ 8/10/82 معاونت پژوهشی دانشکده علوم مبنی بر درخواست اعطای امتیاز پژوهشی برای آقای دکتر اسفندیار رجائی به جهت برگزاری نمایشگاه شگفتیهای آسمان شب مطرح و مقرر شد طی نامه‌ای موضوع به حوزه معاونت آموزشی اعلام تا در صورت امکان فعالیت ایشان در هفته پژوهش سال جاری جهت تامین امتیاز ترفیع سالانه احتساب شود .
10- با درخواست آقای دکتر منصور درویزه، استاد گروه مکانیک برای اجرای طرح پژوهشی تاثیر عملکرد پیزو الکتریکها بر رفتار دینامیکی و استاتیکی سازه‌های مهندسی، تا سقف اعتبار 20 میلیون ریال در سال موافقت شد و پیشنهاد گردید بودجه مورد نیاز مازاد از محل درآمدهای دانشکده تامین شود.
11- اجرای طرح پژوهشی ارایه روشی جدید مبتنی بر DQM (Differential quadrature Method) برای تحلیل سازه‌های مرکب شامل صفحات و پوسته‌ها توسط آقای دکتر منصور درویزه با مدت 24 ماه و اعتبار 40 میلیون ریال مورد تایید قرار گرفت .
12- تقاضای آقای جواد جلالی، رئیس دفتر حقوقی دانشگاه در خصوص ترجمه قانون جزائی روسیه مطرح و مقرر شد بررسی لازم در مورد عدم ترجمه آن از طرف مدیریت پژوهشی دانشگاه معمول و نتیجه به شورای پژوهشی اعلام گردد.
13- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست علیه عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه برنج توسط آقای دکتر نیک نژاد مطرح و مورد تایید قرار گرفت .
14- با گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای دکتر سید اکبر خداپرست تحت عنوان تحقیق در زمینه رده‌بندی و شناسایی قارچهای مولد دوده (فوماژین) در گیلان موافقت شد و مقرر شد در خصوص پرداخت پژوهانه به میزان 400ساعت اقدام شود، پژوهانه سال دوم منوط به نتایج حاصل از اجرای طرح خواهد بود .

15- گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای دکتر رضایتی تحت عنوان فرهنگ موضوعی واژگان تالشی مورد تایید قرا ر گرفت ومقرر شد 400ساعت پژوهانه به نامبرده پرداخت شود، پژوهانه سال دوم منوط به نتایج طرح گردید .
16- نامه شماره 3518/ص مورخ 13/10/82 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی صومعه سرا در مورد در خواست آقای مهندس اعتباری برای طرح پژوهشی شناسایی باکلو ویروس های مولد بیماری گراسری .... مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
17- نامه شماره 6069-8 مورخ 1/11/82 دانشکده علوم در مورد طرح پژوهشی جداسازی و خالص‌سازی باکتریهای هوازی گرمادوست برای تغییر زمان اجرای طرح، مورد تایید قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۸۲/۱۰/۲۰


1- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حسین سهله تحت عنوان رابطه بین مضرب Schur یک گروه توپولوژیک و تعویضگرهای آن گروه مورد تایید قرار گرفت .
2- مقرر شد در مورد طرحهای پژوهشی با مدت یک سال، در صورت ارایه یک مقاله از نتایج اجرای طرح تا سقف 400 ساعت پژوهانه، و در صورت ارایه بیش از یک مقاله، با تایید شورای پژوهشی دانشگاه مازاد بر میزان قبلی پژوهانه به مجری پرداخت خواهد شد.
3- در خصوص طرحهای پژوهشی که منجر به ارایه مقاله نمی‌شوند، مقرر شد فقط برای یکبار مجری مجاز به استفاده از اعتبارات پژوهشی باشد و در صورتی که طرح منجر به ارایه مقاله، ابداع و نوآوری، و حل مشکل منطقه‌ای نگردد، از تصویب طرح بعدی مجری خودداری خواهد شد .
4- مقرر شد هزینه ویرایش علمی مقاله برای آماده سازی آن جهت نشریات خارجی از محل اعتبارات پژوهشی تامین گردد، در مورد مقالات دانشکده علوم انسانی، در صورت ضرورت ترجمه، هزینه قابل خواهد بود .
5- با گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر جلال جلالی تحت عنوان بررسی تاثیر مواد عقیم زا هورمون جوانی آفت کش از گیاهان هرزرو در منطقه گیلان علیه حشرات مضر باغی و زراعی مورد تایید قرار گرفت و به دلیل یک سال تاخیر در ارایه گزارش مقرر شد 20 در صد از پژوهانه مجری کسر گردد .
6- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمد محمدی تحت عنوان بررسی تغییر ات کیفی آبخوانهای غرب گیلان مورد تایید قرار گرفت .
7- با پیشنهاد خانم دکتر زیور صالحی مبنی بر انجام طرح پژوهشی چگونگی بیان فاکتور آغازکننده یوکاریوتیک 4E ( elF4E ) در سرطان‌های پوست طی مدت 36 ماه موافقت شد. میزان پژوهانه منوط به ارایه نتایج طرح خواهد بود .
8- پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی جمع‌آوری ژرم پلاسم بادام زمینی و بررسی تنوع ژنتیکی آن با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی توسط آقایان دکتر مسعود اصفهانی و مهندس علی اعلمی مطرح و مشروط به اینکه کلیه حقوق مترتب بر طرح با توجه به محل تامین اعتبار، متلق به دانشگاه بوده، با 40 میلیون ریال اعتبار و مدت 18ماه تصویب شد و پرداخت پژوهانه منوط به نتایج حاصل از اجرای طرح گردید.
9- پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی جذب و بازیافت کروم 6 از آب و پسابهای شیمیایی با استفاده از کامپوزیت‌های پلی‌آنیلین توسط آقای دکتر رضا انصاری ، مطرح و با سقف 20میلیون ریال اعتبار به تصویب رسید و پرداخت پژوهانه منوط به ارایه نتایج حاصل از اجرای طرح خواهد بود .
10- با تقاضای خانم دکتر یحیی زاده مبنی بر چاپ ترجمه کتاب مقدمه‌ای بر شیمی آلی موافقت شد .
11-با تقاضای آقای دکتر رضا سیمبر مبنی بر تالیف و چاپ کتاب حقوق بشر در نظام بین الملل موافقت گردید .
12- تقاضای آقای دکتر نادر نریمانزاده در مورد حق ماموریت سه ماهه سوم ، براساس گزارش شش‌ماهه مورد موافقت قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۸۲/۱۰/۰۶

1ـ اعتبار علمی مقاله آقای دکتر میرحسین پیمان و ارائه گزارش نهائی طرح پژوهشی بررسی انرژی مصرفی برای پوست‌کنی و سفیدکردن سه رقم شلتوک رایج استان گیلان مورد تایید قرار گرفت.
2ـ مقرر شد در مواردی که اعضای هیأت علمی برای ارسال مقاله جهت چاپ در نشریات خارج‌از کشور نیاز به ویرایشگر داشته باشند، هزینه آن از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تامین شود.
3ـ مقرر شد در مورد اعضای هیات علمی‌ای که در طول سال گذشته موفق به اخذ پذیرش قطعی چاپ مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر شده‌اند، پیشنهاد طرح پژوهشی، بدون استعلام داوری و با تأیید شورای پژوهشی دانشکده به حوزه پژوهشی دانشگاه ارایه شود.
4ـ مقرر شد هزینه‌های انتشار مجله علمی ـ پژوهشی دانشکده علوم انسانی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین و پرداخت شود.
5ـ پیشنهاد گردید در پایان هر ترم (نیمسال) مدیریت پژوهشی دانشگاه در خصوص تقدیر از محققان برجسته که دارای فعالیت مستمر ارزشمند پژوهشی هستند، اقدام نماید. همچنین به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیشنهاد شود نسبت به اعطای پایه تشویقی به افراد مزبور اعلام نظر فرمایند.
6ـ مقرر شد در صورت ارائه طرح توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه برای حل مسایل استان و کشور
(کار گروهی یا فردی)، با تأیید شورای پژوهشی دانشکده مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه، طرح مزبور از اعتبارات پژوهشی استفاده نمایند. ( طرح براساس اعلام نیاز دستگاه اجرایی باشد).
7ـ نامه شماره 4897ـ8 مورخ 3/9/82 دانشکده علوم درباره توضیحات آقای دکتر سعیدی درباره طرح پژوهشی سیمای پوشش گیاهی بوجاق کیاشهر مطرح، و بر این اساس با اجرای طرح فوق موافقت شد.
8ـ تقاضای آقای دکتر جلال جلالی برای اجرای طرح پژوهشی ارزیابی عصارة چند گونه از گیاهان بومی در جلوگیری از رشد قارچ Pyicularia oryzae عامل بیماری بلاست برنج با مدت زمان 18 ماه مورد موافقت قرار گرفت. میزان پرداخت پژوهانه منوط به نتایج حاصل از انجام طرح گردید.
9ـ تقاضای آقای دکتر سعید پورزینلی برای اجرای طرح پژوهشی کنترل پدیده ناپایداری فلاتر در پلهای معلق با استفاده از روش نیمه‌فعال و میرائی متغیر و منطق فازی مطرح و با مدت زمان 12ماه به تصویب رسید، همچنین پرداخت میزان پژوهانه منوط به نتایج طرح گردید.
10ـ با پیشنهاد سرکار خانم دکتر ریحانه سریری مبنی بر اجرای طرح پژوهشی اثر استفاده از سیگار روی پروتئین‌های اشک به مدت 12 ماه و با 20 میلیون ریال اعتبار مورد تایید قرار گرفت.
11ـ با پیشنــهاد آقای دکتـر جلیل حاجی‌زاده مبنی بر اجرای طرح شنـاسایی فون‌کنه‌های فیتوزئیــده
(Acari:Phytoseiidae ) استان گیلان به مدت 24 ماه با کل اعتبار 24 میلیون ریال موافقت شد و پرداخت پژوهانه منوط به نتیجه طرح گردید.
12ـ تقاضای آقای مهندس کیوان اعتباری برای اجرای طرح پژوهشی بررسی تنوع ژنتیکی باکلو ویروس‌های مولد بیماری گراسری کرم‌ابریشم در استان گیلان به مدت 18 ماه و با اعتبار حداکثر30 میلیون ریال موافقت شد و پرداخت میزان پژوهانه منوط به نتایج حاصل از طرح گردید.
13ـ با تقاضای آقای دکتر رحیم هنرنژاد استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات برای استفاده از دوره فرصت مطالعاتی در مرکز مهندسی ژنتیک گیاهی نویشتات کشور آلمان در سال 1383 موافقت گردید.


مورخ: ۱۳۸۲/۰۹/۳۱


1- نامه شماره 1478ک مورخ 12/9/82 کتابخانه مرکزی دانشگاه در مورد سفارش و خرید پایگاههای اطلاعاتی دیجیتالی سال2004 و مورد موافقت قرار گرفت، در همین خصوص مقرر شد حتی‌الامکان کتابخانه مرکزی نسبت به تهیه Base Data به وسیله لوح فشرده اقدام کند. همچنین از کتابخانه مرکزی درخواست شد نسبت به ابتیاع متن کامل پایان‌نامه‌های دانشجویی برای سال2004 نیز اقدام نماید.
2- مقرر شد با توجه به نیاز اطلاعاتی دانشکده‌های مختلف و توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی برخی از منابع اطلاعاتی قابل دسترس در کنسرسیوم باز، به صورت ریالی تهیه شود.
3- با خرید یک دستگاه رایانه و ضمائم آن برای کتابخانه دانشکده علوم موافقت شد.
4- مقرر شد محقق نمونه گروه‌های آموزشی توسط حوزه پژوهشی دانشکده مربوطه و محقق نمونه دانشکده پس از معرفی شورای پژوهشی دانشکده توسط حوزه پژوهشی دانشگاه مورد تقدیر قرارگیرند.
5- مقرر شد برای تأمین هزینه‌های هفته پژوهش مبلغ سه میلیون ریال تنخواه در اختیار معاونین پژوهشی هر دانشکده قرار گیرد.
6- گزارش نهایی طرح پژوهشی تولید پکتین از پوست مرکبات و آنزیم پکتیناز ازAspergillus Niger توسط آقای مهدی رسا مطرح و مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در صورت ارائه مقاله از نتایج طرح 2 ساعت حق‌پژوهش مازاد به مجری پرداخت گردد.
7- تقاضای آقای دکتر محمد معین در مورد چاپ کتاب عملیات واحد در مهندسی شیمی در سه جلد مطرح و مقرر شد در مرحله اول بخش نخست کتاب به صورت یک مجلد جداگانه چاپ و منتشر گردد و در صورت استقبال از کتاب مزبور توسط مراکز علمی صنعتی کشور و دانشجویان، پس از گزارش اداره انتشارت، تصمیم لازم در شورای پژوهشی دانشگاه اخذ خواهد شد.
8- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر منوچهر مامقانی و خانم جنت سرمد تحت عنوان مطالعه استخراج و شناسایی آلکالوئیدهای مهم گیاه تاتوره گیلان و ارزیابی استخراج آنها در مقیاس صنعتی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
9- مقرر شد حوزه‌های پژوهشی دانشکده از ارسال گزارش پیشرفت سالانه طرح به حوزه پژوهشی دانشگاه، در صورت نداشتن مقاله پذیرفته شده و یا ارائه مقاله، خودداری فرمایند.
10- موافقت شد در راستای ترغیب مجریان طرح‌های پژوهشی بیش از یک سال به ارایه مقاله پرداخت پژوهانه سال اول با ارایه گزارش پیشرفت صورت‌گرفته و در مورد سال‌های بعدی، در صورتی که نتایج پژوهش در یکی از نشریات علمی ـ پژوهشی پذیرفته شود (با توجه به مرتبه علمی نشریه یا کنفرانس) تا 4 ساعت پژوهانه مازاد به مجری پرداخت گردد.
11- با پیشنهاد آقای دکتر منصور درویزه مبنی بر اجرای طرح پژوهشی طراحی، ساخت و تحلیل سازه‌های مرکب هوشمند از نوع FGM با تامین 60 میلیون ریال اعتبار طی مدت اجرای طرح موافقت شد.


مورخ: ۱۳۸۲/۰۸/۲۸


1- برای برگزاری شایسته هفته پژوهش سال جاری، تمهیدات زیر اتخاذ گردید:
الف) آمادگی برای برپائی نمایشگاه پژوهشی با ارایه حدود 250 مقاله ISI سال 1381 به بعد، عرضه حدود 300 عنوان کتاب چاپ دانشگاه گیلان, ارایه حدود 150 عنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد سال 1381 به بعد، و ارایه حدود یکصد گزارش نهائی از طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته و همچنین بیش از پنجاه پوستر طرح‌های پژوهشی در حال اجرا
ب) معرفی یک نفر پژوهشگر نمونه از هر دانشکده توسط شورای پژوهشی دانشکده مربوطه
ج) معرفی استاد جعفر خمامی‌زاده به عنوان پژوهشگر نمونه غیر دانشگاهی
د) سخنرانی آقایان دکتر دانشمندی، دکتر اصفهانی، دکتر فاضلی، دکتر امانی‌فرد، دکتر بی‌آزار و خانم دکتر صالحی در دانشکده‌های مربوطه به مناسبت روز دانشگاه با درهای باز ، برای بازدیدکنندگان از دانشگاه
ه) پیش بینی برگزاری کارگاه های آموزشی :
- آشنایی با دستاوردهای نوین صنعت نساجی
- آشنایی با سنجش تناسب بدنی در علوم ورزشی
- پلیمر و کاربرد های آن
- آشنایی با GIS ( سیستم اطلاعات جغرافیایی )
2- با درخواست دانشکده علوم کشاورزی مبنی بر برگزاری کنگره انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران در سال 1383 در دانشگاه گیلان ، با رعایت مصوبات هیات رئیسه دانشگاه موافقت شد .
3- با در خواست دانشکده فنی مبنی بر برگزاری کنفرانس دینامیک شاره ها با رعایت مصوبات هیات رئیسه موافقت شد و مقرر گردید جزئیات بیشتر و تاریخ برگزاری کنفرانس مزبور اعلام شود .
4- ترجمه کتاب ژنتیک جمعیت توسط آقای دکتر میر حسینی مطرح و مورد تایید قرار گرفت .


مورخ: ۱۳۸۲/۰۸/۱۷


1- با گزارش سالانه طرح پژوهشی آقای مهندس حسینی‌مقدم تحت عنوان بررسی مقدار دفعات تغذیه برای کرم‌ابریشم هیبرید بر اساس نظر مثبت داوری موافقت شد.
2- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر حسن‌پور بابائی تحت عنوان بررسی تنوع گونه‌های گیاهی منطقه اسالم مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد که در خصوص پرداخت حق‌الزحمه پژوهشی اقدام شود، ضمنا در صورت ارائه حداقل یک مقاله در کنفرانس‌های معتبر و چاپ آن معادل چهارصد ساعت حق پژوهش افزایش خواهد یافت.
3- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر محمدحسن بیگلوئی تحت عنوان تعیین مناسبترین روش برآورد و تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع برای منطقه رشت مطرح و مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در صورت ارائه مقاله در کنفرانس معتبر معادل سیصد ساعت حق‌الزحمه پژوهشی به مجری پرداخت گردد، و چنانچه مفاله پذیرش برای چاپ ارائه نماید جمعا معادل ششصد ساعت حق‌الزحمه پژوهشی به مجری محترم پرداخت گردد.
4- مقرر شد به آن دسته از طرحهای پژوهشی که نتایج آنها به صورت مقاله علمی به چاپ می‌رسد، در صورت تایید شورای پژوهشی دانشکده مربوطه، میزان ساعت حق‌التحقیق افزوده شود.
5- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر اسماعیل انصاری تحت عنوان بررسی جبرهای باناخ غیرجابجائی با نرم‌های یکنواخت مورد تایید قرار گرفت و با پرداخت چهارصد ساعت حق‌الزحمه پژوهشی موافقت شد.
6- پیشنهاد آقای دکتر فرهاد مشایخی برای اجرای طرح پژوهشی نقش مایع مغزی– نخاعی در رشد و نمو طبیعی و غیرطبیعی کورتکس مغز به مدت 24 ماه با اعتبار 2800000 ریال مورد موافقت قرار گرفت.
7- در خصوص پیشنهاد آقای دکتر سعیدی‌مهرورز برای اجرای طرح پژوهشی مطالعه رویشگاه و فلور پارک ملی بوجاق (کیاشهر) مقرر شد ایشان وجوه تمایز طرح مزبور با طرح سازمان حفاظت محیط زیست در این مورد را کتبا به معاونت پژوهشی دانشکده اعلام نمایند.
8- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای صادق حسن‌نیا با عنوان ارتباط بین سرمی HDL2 و HDL3 کلسترول و میزان گرفتگی عروق کرونر قلبی در بیماران تحت آنژیوگرافی مطرح و با پرداخت چهارصد ساعت حق‌التحقیق موافقت شد و مقرر گردید در صورت ارائه مقاله در مجامع‌های معتبر دویست ساعت و با چاپ مقاله نیز در نشریات دویست ساعت اضافه به عنوان حق الزحمه به مجری محترم پرداخت شود.
9- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر حبیب‌ا… انصاری تحت عنوان یک بررسی کوتاه درباره ایده‌آلهای اول وابسته، ضمنی و هم‌وابسته نسبت به بعضی از مدولها مورد تایید قرار گرفت و با پرداخت چهارصد ساعت حق‌التحقیق به ایشان موافقت شد. همچنین مقرر شد در صورت چاپ مقاله منتج از طرح پژوهشی فوق دویست ساعت به میزان حق‌التحقیق نامبرده اضافه شود.
10- با توجه به بند4 صورتجلسه مورخ 28/4/82 پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل طباطبائیان با عنوان سنتز ترکیبات جدید با واحد آلفا متیلن گاما بوتیرو لاکتون با به کارگیری کاتالیزور کبالوکسیم و میزان فعالیت بیولوژیکی آنان مورد تایید قرار گرفت.
11- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر میرحسین پیمان تحت عنوان بررسی انرژی مصرفی برای پوست کنی و سفید کردن سه رقم برنج رایج استان گیلان با ارائه یک مقاله در همابش داخلی مطرح و مقرر شد در صورت تشکیل کمیته علمی همایش مزبور از اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور و انجام داوری مقاله، با گزارش فوق موافقت شود.
12- گزارش شش ماهه اول طرح پژوهشی آقای دکتر لطیف صالحی مورد تاید قرار گرفت.13- پس از انجام اصلاحات لازم، طرح پژوهشی آقای مهندس کیوان اعتباری تحت عنوان ارزیابی خسارت مستقیم و غیرمستقیم تریپس توت و تاثیر آن در عملکرد پرورش کرم‌ابریشم مورد تصویب قرار گرفت.
14- با پیشنهاد آقای دکتر مهرداد محمدی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی شناسائی و تایپینگ E.coli جدا شده از کلی سپتی سمی مرغداری‌های گوشتی اطراف رشت و تعیین حساسیت آنها نسبت به آنتی‌بیوتیک مورد تایید قرار گرفت.
15- در خصوص اهمیت و سوابق کارهای انجام‌شده و برنامه‌های در دست اقدام دفتر ارتباط با صنعت و ماده 102 توضیحاتی توسط مدیریت دفتر ارائه شد و مقرر گردید ایشان نتیجه پیگیری‌ها را در جلسه آینده شورا گزارش نمایند.
16- مقرر شد به جهت پوشش و فراگیری بیشتر فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت از معاونت محترم امور اداری درخواست شود نسبت به تصحیح اسم دفتر فوق به دفتر طرح‌های کاربردی و ارتباط با صنعت دانشگاه دستور لازم صادر نمایند.
17- نامه شماره 2584/د/ت مورخ 30/6/82 معاون پژوهشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی مبنی بر پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی تدوین نورم آمادگی جسمانی دانشجویان پسر و دختر مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه ضرورت انجام کار توسط شورای پژوهشی دانشکده تایید گردیده است، طرح توسط آقای دکتر دانشمندی و با همکاری دیگر اعضای هیات علمی دانشکده اجرا شود.
18- با تقاضای آقای دکتر فاروق خارابی مبنی بر استفاده از دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه زیگن کشور آلمان در مورد سازمانهای غیر دولتی N.G.O و نقش و اهمیت آن در حیات اجتماعی جامعه مدرن ایران و مقایسه آن با آلمان مورد موافقت قرار گرفت.
19- در صورت ارائه مقاله مشترک از طرف عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، با همکاری محققین غیر دانشگاه گیلان چنانچه عضو هیات علمی نفر اول تا سوم باشد، کلیه حق‌التالیف مقاله به ایشان تعلق خواهد گرفت، و اگر بعد از نفر ارائه دهندگان مقاله باشد 70درصد حق‌التالیف مقاله به نامبرده پرداخت شود.
20- در مورد مقاله‌ای که عضو هیات علمی دانشگاه، مسئول ارائه‌دهنده مقاله نباشد، به عنوان نفر اول تلقی خواهد شد و بر اساس آن حق‌التالیف مقاله پرداخت خواهد شد.
21- گزارش نهائی طرح پژوهشی جدا سازی، کلون و بیان آنتی‌ژن ویروس هیپاتیت B در اشریشیاکلی مطرح و مورد تایید قرار گرفت. مقرر شد در صورت ارائه مقاله در نشریه علمی – پژوهشی معتبر نسبت به پرداخت 200 ساعت حق‌التالیف مازاد اقدام گردد.


مورخ: ۱۳۸۲/۰۸/۰۶


1- به منظور گسترش و توسعه فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی، معاونین پژوهشی دانشکده نسبت به معرفی اعضای هیات علمی دارای سوابق پژوهشی ارزشمند تحقیقاتی جهت استفاده از تسهیلات مرتبط با مصوبات اخیر شورای پژوهشی در مورد اجرای طرح پژوهشی اقدام لازم معمول نمایند.
2- مقرر شد کلیه هزینه‌های آماده‌سازی اولیه مقاله شامل تایپ، تکثیر، ترجمه و غیره برای چاپ در مجلات خارجی و داخلی با تائید معاون پژوهشی دانشکده از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه پرداخت شود.
3- مقرر شد به نحو مقتضی به اطلاع اعضای هیات علمی رسانده شود که دستگاه پلاتر در حوزه پژوهشی دانشگاه راه‌اندازی شده و آماده بهره‌برداری است.
4- با خرید رایانه قابل‌حمل و دوربین دیجیتالی برای حمایت از حضور اعضای هیات علمی در مجامع ملی و بین‌المللی توسط حوزه پژوهشی دانشگاه موافقت گردید.
5- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر کورش راد‌مقدم تحت عنوان تهیه سریع و کارآمد کینازولین- ( H 3 )4 –اون‌های 2– استخلاف‌دار به کمک تابش امواج‌ریز مورد تائید قرار گرفت.
6- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای مهندس رضـا شیرزادیان تحت عنوان بررسی و مطالعه تهیه لاینهای جدید برنج با استفاده از روش کشت بافت مورد تائید قرار گرفت.
7- مقرر شد فقط آن دسته از همایش یا کارگاه‌های آموزشی که قادر به تامین هزینه‌های مربوطه از محل هزینه ثبت نام و غیره هستند برای حمایتهای جانبی و بررسی به حوزه پژوهشی پیشنهاد شوند.
8- پس از بحث و بررسی مقرر شد از اول شهریور سال 1383 به بعد فقط کسانی از اعتبار مربوط به سفرهای علمی کوتاه‌مدت برای حضور در مجامع علمی استفاده نمایند که طی فاصله زمانی سال گذشته مقاله علمی- پژوهشی به چاپ رسانده یا نامه پذیرش چاپ مقاله داشته باشند.
9- با تقاضای آقای دکتر لطیف صالحی در خصوص چاپ کتاب Insect pest managementموافقت گردید.
10- با پیشنهاد سرکار خانم دکتر ریحانه سریری مبنی بر اجرای طرح پژوهشی کاربرد آنزیم پراکسیداز برای بررسی میزان آلودگی محیط زیست و کاهش آلودگی موافقت شد.
11- تقاضای آقای مهندس حسن پدرام‌فر مبنی بر اجرای طرح پژوهشی جمع آوری و شناسائی مایکوپارازیتهای سفیدکهای پودری در استان گیلان مورد موافقت قرار گرفت.
12- با تقاضای آقای دکتر درویزه برای چاپ کتاب آفرینش حیات جلد پنجم موافقت گردید.
13- نامه شماره 2824/4 مورخ 22/5/82 معاون پژوهشی دانشکده علوم‌انسانی در خصوص تقاضای آقای دکتر رحمدل مبنی بر چاپ کتاب امام علی(ع) و نقد عملکرد مدیران مطرح و مقرر شد نسبت به اخذ داوری سوم و اعلام نظر تخصصی شورای پژوهشی دانشکده اقدام شود.
14- نامه شماره 16-1178 مورخ 7/2/82 مدیر امور اداری دانشگاه در مورد تقاضای آقای سبحانی برای چاپ اثر نامبرده مطرح مطرح و با توجه به ترویجی بودن اثر، پیشنهاد شد بررسی آن در واحد آموزش کارکنان دانشگاه صورت گرفته و در صورت تائید و صلاحدید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه، اقدام بعدی از طرف حوزه پژوهشی دانشگاه بعمل خواهد آمد.
15- پرسشنامه جدید ارزیابی و داوری کتاب مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد از این پس از پرسشنامه‌های جدید برای اخذ نظر داوری استفاده شود.
16- مقرر شد دبیر محترم برگزاری هفته پژوهش در سال 81 ، ضمن اهداء هدیه مناسبی از ارائه دهندگان مقاله و سخنرانی در هفته مزبور تقدیر و تشکر نمایند.


مورخ: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹


1- با پیشنهاد آقای دکتر پورزینلی در خصوص اجرای طرح پژوهشی کنترل پدیده ناپایداری فلاتر در پلهای معلق با استفاده از روش تغییر قطب‌ها طی 12 ماه با اختصاص مبلغ8 میلیون ریال برای خرید تجهیزات
(رایانه )، 8 میلیون ریال هزینه‌های پرسنلی و همچنین مبلغ 2 میلیون ریال برای سایر هزینه‌ها، مشروط به ارائه حداقل یک مقاله از اجرای طرح، موافقت شد.
2- مقرر شد کلیه فعالیتهای علمی– پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی با دستگاههای اجرائی استان، در چارچوب مقررات و مصوبات دانشگاه بوده و پس از عقد قرارداد صورت گیرد. در این خصوص آن گروه از اعضای هیات علمی دانشگاه که در حال حاضر طرح در دست اجرا با مراکز خارج از دانشگاه دارند در صورت تمایل، حوزه پژوهشی دانشگاه آمادگی دارد به منظور ارائه خدمات پژوهشی برای ارزشیابی و داوری گزارشات طرح تحقیقاتی مساعدتهای لازم را اعمال نماید. بدیهی است که از تاریخ این مصوبه هر گونه فعالیت پژوهشی کاربردی با دستگاه اجرائی باید از طریق دانشگاه و عقد قرارداد پژوهشی بین طرفین انجام پذیرد تا مجری بتواند از امتیازات آن در دانشگاه برخوردار گردد.
3- نامه شماره 1018/4 مورخ 27/2/82 معاونت پژوهشی دانشکده علوم‌انسانی در مورد پیشنهاد آقای دکتر سیدمحمد نوع‌پسند برای اجرای طرح پژوهشی بررسی تاثیر تغییر سرپرستان بر عملکرد کارکنان دانشگاه گیلان مطرح و مقرر شد در صورت تایید ضرورت و نیاز انجام کار توسط هیات رئیسه محترم دانشگاه، با سقف اعتبار مبلغ 8 میلیون ریال برای خرید تجهیزات، 8 میلیون ریال برای هزینه‌های پرسنلی و نیز مبلغ دو میلیون ریال برای سایر هزینه‌ها، طرح اجرا شود.
4- با اجرای طرح پژوهشی پروژکتیو نسبی و نتایج مربوطه توسط آقای دکتر حبیب‌ا... انصاری موافقت شد.
5- با پیشنهاد آقای دکتر فرهاد شیرینی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی ارائه روشهای جدید و موثر برای تهیه استرهای استات و و فرمیات موافقت گردید.
6- اجرای طرح پژوهشی درباره مدولهای قویا تحویل‌ناپذیر توسط آقای دکتر شهاب‌الدین ابراهیمی مورد تایید قرار گرفت.
7- نامه شماره 1571- 8 مورخ 19/3/82 معاونت پژوهشی دانشکده علوم در خصوص درخواست خرید یک دسنگاه هود میکروبیولوژی برای طرحهای تحقیقاتی دانشکده مزبور، قرائت و مقرر شد طبق پیشنهاد هیات رئیسه محترم در مورد خرید تجهیزات پژوهشی با مشارکت دانشکده‌های ذیربط، در صورت دریافت نامه از ریاست محترم دانشکده علوم، پنجاه درصد اعتبار لازم از محل بودجه پژوهشی دانشگاه تامین شود.
8- نامه شماره 2114- ک مورخ 24/3/82 معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم‌ کشاورزی در مورد تقاضای مدیر گروه باغبانی برای احداث مزرعه تحقیقاتی و باغ گیاهان داروئی و زینتی در دانشکده یادشده مطرح و ضمن تایید مقرر شد جهت تصمیم‌گیری نهائی برای هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال شود.
9- با پیشنهاد آقایان مهندس سیدعبدالحسین ابوالقاسمی و مهندس علیرضا جعفری مبنی بر اجرای طرح پژوهشی تاثیر سطوح مختلف ایزوپپروترنول بر ترکیبات شیمیائی لاشه و خون جوجه‌های گوشتی موافقت شد.
10- پیشنهاد آقای مهندس حسن جهاندیده در مورد طرح پژوهشی بررسی روشهای مبارزه شیمیائی و بیولوژیکی جهت افزایش طول‌عمر نگهداری ارقام پرتغال تامسون، ناول و پرتغال محلی علیه بیماری کپک سبز در شرایط سردخانه به صورت انجام طرح طی 18 ماه با 10 میلیون ریال اعتبار پرسنلی و 9 میلیون ریال اعتبار خرید تجهیزات و نیز 2 میلیون ریال برای سایر هزینه‌ها طرح، مورد موافقت قرار گرفت.
11- نامه شماره 2863/ف مورخ 28/3/82 معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده فنی در خصوص چاپ مقاله خانم دکتر ماهرخ مقصودی در مجله کتاب ماه علوم و فنون مطرح و با توجه به اینکه مجله مزبور در فهرست نشریات معتبر وزارت متبوع قید نگردیده است و ضمنا فاقد هیات تحریریه است، لذا از نظر آیین‌نامه تشویق اعضای هیات علمی ارائه‌کننده مقاله، امتیازی به مقاله فوق تعلق نمی‌گیرد.


12- نامه شماره 430- 4 مورخ 1/2/82 معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی در خصوص تقاضای حجه‌الاسلام عطا ا... اسماعیلی مبنی بر چاپ پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد نامبرده، قرائت و مقرر شد از دانشکده مربوطه در مورد ضرورت چاپ اثر استعلام شود و از دانشکده تربیت‌مدرس و استاد راهنمای پایان‌نامه مزبور در مورد اخذ تاییدیه و تکمیل داوری اقدام لازم به عمل آید.
13- نامه شماره 1307/4 مورخ 7/3/82 معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم‌انسانی در خصوص پیشنهاد آقای سید ولی‌ا... موسوی در مورد تهیه راهنمای جامع دانشگاه گیلان و کارنامه علمی و توانمندیهای اعضای هیات علمی، مطرح و مقرر شد با توجه به وجود واحدهای ذیربط در دانشگاه، نامه مذکور برای روابط عمومی دانشگاه ارسال شود.
14- گزارش مرحله‌ای پیشرفت کار طرح پژوهشی آقای دکتر تیمور رستمی برای طرح پژوهشی مطالعه رشد و عملکرد نهال‌های ریشه لخت و گلدانی کاج‌تدا مطرح و مقرر شد توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم‌کشاورزی از محل اجرای طرح بازدید به عمل آید.


مورخ: ۱۳۸۲/۰۴/۲۸


1- مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه در مورد برگزاری کارگاههای آموزشی ارتقای دانش و مهارتهای اعضای هیات علمی با نظارت موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و اهمیت حضور کامل شرکت‌کنندگان توضیحات لازم ارائه نمودند و مقرر شد برای حسن انجام امور، مسئولیت برگزاری هر کارگاه به دانشکده مربوطه واگذار شود و حمایتهای لازم در این زمینه از طرف حوزه پژوهشی دانشگاه به عمل آید.
2- با حضور آقای دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی، یکی از ارائه‌دهندگان پیشنهادیه طرح پژوهشی بهینه‌سازی روش تولید پروتئینهای سودمند در کرم‌ابریشم با استفاده از باکلو ویروس‌های npv مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به شرط بعهده‌گرفتن مسئولیت انجام طرح توسط آقای دکتر میرحسینی، از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه مبلغ نود(90) میلیون ریال اعتبار برای مدت سه سال برای اجرای طرح پیش‌بینی شود و درصورت فراهم‌شدن تسهیلات و امکانات دیگر از قبیل بودجه گروه پژوهشی کرم‌ابریشم یا اعتبارات دیگر، امکان افزایش حمایت مالی وجود خواهد داشت.
3- پیشنهاد افزایش پنجاه درصد مبلغ پژوهانه که از سال 1377 مورد عمل برای پرداخت پژوهانه در حوزه پژوهشی بوده است، مطرح شد و به شرح زیر مورد موافقت قرار گرفت:
مرتبه استادی پژوهانه برای هرساعت کار نظری مبلغ 15000 ریال
مرتبه دانشیاری پژوهانه برای هر ساعت کار نظری مبلغ 13500ریال
مرتبه استادیاری پژوهانه برای هر ساعت کار نظری مبلغ 12000ریال
مرتبه مربی پژوهانه برای هر ساعت کار نظری مبلغ 10500ریال
4- موضوع فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ترغیب اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه در مورد اجرای طرحهای پژوهشی با استفاده از اعتبارات برنامه تحقیقات دانشگاه مورد بحث تفصیلی قرار گرفت و مقرر شد برای این منظور طرح پژوهشی ارائه شده توسط اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیار و استاد به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه تحویل شود تا پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده حداکثر طی مدت دو هفته برای تصویب نهائی شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
5- در همین خصوص مقرر شد آن گروه از اعضای هیات علمی که فعالیت علمی- پژوهشی ارزشمند به صورت چاپ مقاله یا ابداع و نو آوری و حل مسائل مختلف کاربردی داشته باشند، با تصویب شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه به صورت همزمان سه طرح پژوهشی در دست اجرا با استفاده از اعتبارات پژوهشی داشته باشند.
6- پیشنهاد آقای مهندس جانعلی تقوی عضو هیات علمی دانشکده فنی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی مطالعه جمع‌آوری آبهای سطحی شهر رشت مطرح و مشروط به عدم اجرای طرح مشابه توسط دستگاههای اجرائی استان گیلان مورد تایید قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۸۲/۰۴/۲۱


1- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر محمد نقاش‌زادگان تحت عنوان تهیه نرم‌افزار کامپیوتری برای محاسبه بار برودتی و حرارتی مطرح شد و ضمن تاکید بر اینکه طبق قانون تمام امتیاز اثر در انصار حوزه پژوهشی دانشگاه است مقرر شد نظر تخصصی گروه در خصوص هماهنگی و انطباق اهداف پیشنادیه اول طرح و کارآیی نرم‌افزار تهیه شده استعلام شود.
2- گزارش نهائی طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر فاطمه کریمی تحت عنوان بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه ارزشیابی استادان و طراحی پرسشنامه مناسب مورد تائید قرار گرفت، و مقرر شد حوزه پژوهشی گزارش را برای بهره برداری در اختیار دفتر سنجش و نظارت دانشگاه قرار دهد .
3- نامه شماره 431/ 4 مورخ 1/2/82 معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی در مورد درخواست آقای دکتر محمدرضا هاشملو مبنی بر چاپ کتاب سرگذشت شگفت‌انگیز شنفری و شعرش مطرح و با توجه به نظرات مثبت داوری با اولویت دوم با چاپ آن موافقت گردید .
4- برای پاسخگویی به سوالات مربوط به طرح پژوهشی تغییر فرم نخهای فیلامنتی مصنوعی به کمک مواد شیمیایی آقای مهندس کامران محفوظی در جلسه شورای پژوهشی حاضر شد و پس از توضیحات نامبرده پیشنهاد شد که ایشان نسبت به ثبت دستگاه تغییر فرم نخ که در طرح بررسی و ساخت یک دستگاه تغییر فرم فیلامنتهای مصنوعی خام به روش لبه ( غلتک خاردار )ساخته‌اند اقدامات لازم به عمل آورند، ضمنا رقم پیشنهادی مجری برای اجرای طرح بر اساس مقررات قابل تعدیل خواهد بود .
5- نامه شماره 1021/4 مورخ 27/2/82 معاونت پژوهشی دانشکده علوم‌انسانی در مورد تقاضای چاپ کتاب آقایان دکتر عباس خائفی و بابک دبیر تحت عنوان ساختگرائی در حوزه زبانشناسی مطرح و با چاپ آن موافقت شد .
6- چاپ جلد دوم کتاب تولیدمثل در حیوانات مزرعه‌ای ترجمه مرحوم آقای دکتر علیرضا محمودزاده مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد اداره چاپ و انتشارات به صورت خارج از نوبت در این خصوص اقدام نماید.
7- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقایان مهندس سیدعبدالحسین ابوالقاسمی و مهندس علیرضا جعفری‌صیادی تحت عنوان بررسی استفاده از ضایعات ماکارونی در جیره برراندمان جوجه‌های گوشتی مطرح و تائید شد.
8- نامه شماره 2426- ک مورخ 7/4/82 معاونت پژوهشی دانشکده علوم‌کشاورزی در مورد گزارش نهائی طرح پژوهشی تزریق GnRH و تاثیر آن در باروری گاوهای شیری مطرح و مقرر شد بر اساس کارهای انجام‌شده و نظر داوری، طرح خاتمه‌یافته اعلام شده و تسویه‌حساب به عمل آید.
9- با اجرای طرح پژوهشی شناسایی نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با صفات تولیدی و ماندگاری کرم‌ابریشم توسط آقای مهندس سیدحسین حسینی‌مقدم و مهندس کیوان اعتباری موافقت شد.
10- با اجرای طرح پژوهشی ارزیابی خسارت مستقیم و غیرمستقیم تریپس توت و تاثیر آن در عملکرد پرورش کرم‌ابریشم توسط آقای مهندس کیوان اعتباری و آقای مهندس بیژن‌نیا ( از شرکت سهامی پرورش کرم‌ابریشم ایران ) به شرط ارائه قراداد با شرکت فوق با قید میزان مشارکت و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ( در صورت امکان در قالب تبصره 102 ) موافقت گردید.


مورخ: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰


1- با پیشنهاد آقای دکتر رحمانی‌نیا مبنی بر اجرای طرح پژوهشی اثر یک برنامه وزنه‌تمرینی منتخب بر ترکیب بدن و چربی زیر پوست زنان غیر ورزشکار موافقت گردید.
2- موضوع پیش‌بینی و تعیین ناظر برای نظارت بر حسن انجام طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری نهائی درباره آن به جلسه آینده موکول شد.
3- با پیشنهاد آقای دکتر جعفر بی‌آزار در خصوص اجرای طرح پژوهشی توسیع روش تجزیه آدومین برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل موافقت شد.
4- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای مهندس رزمجو تحت عنوان شناسائی دشمنان طبیعی مهم شته‌ها در مزارع پنبه دشت‌مغان مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
5- پیشنهاد شد برای هر سال تاخیر از زمان تحویل ارائه گزارش نهائی طرح پژوهشی، 20 درصد از حق‌الزحمه پژوهشی مجری کسر گردد.
6- گزارش نهائی طرح پژوهشی آقای دکتر جلالی سندی تحت عنوان بررسی تاثیر مواد عقیم‌زا، هورمون جوانی، آفت‌کش از گیاهان هرزرو در منطقه گیلان علیه حشرات مضر باغی و زراعی مطرح و مقرر شد ایشان با توجه به ایجاد فاصله زمانی در ارائه مقاله به عنوان گزارش کار، نسبت به ارائه جداگانه گزارش نهائی طرح نیز اقدام نمایند.
7- تقاضای آقای دکتر منهاج مبنی بر پرداخت حق‌الترجمه ایشان بر مبنای جدید مطرح و مقرر شد براساس بند13 صورت‌جلسه مورخ 6/2/82 شورای پژوهشی دانشگاه اقدام شود.
8- گزارش مرحله‌ای پیشرفت طرح آقای دکتر نیک‌نژاد تحت عنوان بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
9- نامه شماره 1380- ک مورخ 27/2/82 ریاست محترم دانشکده علوم‌کشاورزی درخصوص تغییر عنوان طرح بین‌دانشگاهی آقای دکتر حمید اوغلی به عنوان جدید ریز ازدیادی نهال‌های موز با توجه به نیاز سازمان جهادکشاورزی استان مورد موافقت قرار گرفت.
10- با پیشنهاد آقای دکتر پیمان مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه کاهش ضایعات برنج در فرایند تبدیل شلتوک به برنح سفید موافقت شد و مقرر گردید که تقاضای ایشان برای هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال شود.
11- با اجرای طرح پژوهشی آقایان دکتر رستمی و دکتر حسن‌زاد تحت عنوان مطالعه رشد و عملکرد دو گونه سریع الرشد پالوونیا و صنوبر در استان گیلان موافقت شد.
12- با اجرای طرح پژوهشی تحقیق در زمینه رده‌بندی، شناسائی و جنبه‌هائی از اکولوژی قارچهای تیره Erysiphaceae و تهیه فهرست قارچ - میزبان برای اعضای این تیره در ایران توسط آقای دکتر سیداکبر خداپرست با مشارکت موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران ( اوین ) موافقت شد.
13- پیشنهاد آقای مهندس محفوظی برای اجرای طرح پژوهشی تغییر فرم نخهای فیلامنتی مصنوعی به کمک مواد شیمیائی مطرح و تصمیم گیری نهائی در خصوص آن با توجه به عدم حضور معاون پژوهشی دانشکده مربوطه به جلسه بعد موکول گردید.
14- با پیشنهاد آقای دکتر صابر فرجامی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی بررسی گذار فاز در مواد فرو- الکتریک با استفاده از مدل آییزینگ در میدان عرضی موافقت شد.
15- با پیشنهاد آقای دکتر اسماعیل قدسی برای اجرای طرح پژوهشی تعیین ثابت‌های اپتیکی و ضخامت فیلم‌های نازک نیمه شفاف موافقت شد.


مورخ: ۱۳۸۲/۱۲/۱۶


1- گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم سارا میرزایی و خانم فلورسیتا بوستامانته تحت عنوان مطالعه تاثیر کتابهای ESP انتشارات سمت بر پیشرفت درک مفاهیم مطرح و با توجه به نظرات داوری مثبت مورد تایید قرار گرفت .همچنین براساس ارایه یک مقاله حاصل از نتایج طرح توسط خانم بوستامانته ، پرداخت یک صد ساعت پژوهانه مازاد به نامبرده مور دموافقت قرار گرفت .
2- درخصوص تقاضای آقای دکتر حسن‌زاد مبنی بر افزایش مبلغ چهار میلیون ریال به اعتبار اجرای طرح اثرات ارتفاع از سطح دریا در کیفیت درختان منطقه اسالم، مقرر شد دانشکده مربوطه با بررسی کارشناسی، در این مورد اعلام نظر نماید .
3- با پیشنهاد آقای دکتر علی شمس ناتری برای اجرای طرح پژوهشی رابطه بین خواص الیاف پنبه و رنگ‌پذیری آنها با توجه به نظرات داوری موافقت گردید. همچنین پرداخت پژوهانه، براساس نتایج حاصل از طرح و ضوابط پژوهشی دانشگاه خواهد بود.
4- با پیشناد آقایان دکتر لشته‌نشایی و مهندس غبرایی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی بررسی پتانسیل آب شستگی در مجاورت سازه‌های حفاظتی سواحل دریای خزر، بر اساس نظرات داوری موافقت شد.
5- با پیشنهاد آقای مهندس ناصر حمیدزاده مبنی بر اجرای طرح پژوهشی بررسی شرایط محیطی بتن‌ها در شهر رشت با توجه به شیمی آب و خاک و انطباق آن با آیین‌نامه بتن ایران، موافقت شد. ضمنا پرداخت پژوهانه بر اساس ضوابط حوزه پژوهشی و نتایج حاصل از طرح خواهد بود .
6- پیشنهاد آقای دکتر علی صدر ممتازی برای اجرای طرح پژوهشی مطرح و مقرر شد توسط معاونت پژوهشی دانشکده به مجری ابلاغ شود که نسبت به تعدیل زمان و هزینه‌های پیش‌بینی شده اقدام و نتیجه برای طرح در جلسه شورا اعلام گردد .
7- با پیشنهاد آقای دکتر نیما امانی‌فرد برای چاپ تالیف مکانیک سیالات (1) براساس نظر داوری موافقت شد.
8- با پیشنهاد آقای دکتر محمد کریم معتمد مبنی بر اجرای طرح پژوهشی مطالعه عوامل موثر برتولید پیله تردر ایران مطرح و مقرر شد به مجری طرح پیشنهاد گردد که طرح را با مدت زمان 18 ماه و اعتبار 35 میلیون ریال اجرا نماید.
9- با اجرای طرح های تحقیقاتی:
- سنتز 5- آمینو – 4- سیانو – 1- بنزیلیدین آمینو ایمیدازول
- سنتز مشتقات تری آزولو – پورین، توسط خانم دکتر آسیه یحیی‌زاده، به مدت 12 ماه با اعتبار حداکثر 20 میلیون ریال برای هر طرح موافقت شد .
10- با تقاضای آقای دکتر کورش راد مقدم برای اجرای طرح پژوهشی روشی نوین برای تهیه مشتقات جدید کومارینها به مدت 12 ماه با حداکثر 20 میلیون ریال اعتبار موافقت شد.
11- با اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر فرهاد شیرینی تحت عنوان تهیه تری‌متیل سایلیل تتراهیدرو - پیرانیل اترها با روشی ساده و موثر موافقت شد .
12- گزارش پیشرفت کار طرح بین دانشگاهی خانم دکتر حسن پور مورد تایید قرار گرفت .
13- گزارش پیشرفت طرح آقای دکتر محمودی تحت عنوان جداسازی و خالص سازی و تعیین مقدار اسید اولیک ... مورد تایید قرار گرفت .
14- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر سعیدی مهرورز تحت عنوان بررسی کاریولوژی جنس سیزاب در ایران مورد تایید قرار گرفت .
15- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای پوریا تحت عنوان مقایسه رکوردهای آمادگی جسمانی پسران با ملاحظه دست برتر مورد تایید قرار گرفت .
16- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر نیک‌نژاد تحت عنوان بررسی امکان مبارزه بیو لوژیک با استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست علیه عامل بیماری سوختگی غلاف برنج.... مورد تایید قرار گرفت.


17- بر اساس چاپ مقاله منتج از طرح پژوهشی بررسی جبرهای باناخ با نرم یکنواخت توسط آقای دکتر اسماعیل انصاری، مقرر شد حسب مقررات 200 ساعت به عنوان پژوهانه مازاد به مجری پرداخت شود.
18 – برگزاری کارگاه آموزشی مبانی طراحی و تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری با دبیری آقای دکتر پارسی‌نژاد مطرح و منوط به اینکه طبق مصوبات دانشگاه بار مالی نداشته باشد، مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد مکتوبات مربوطه توسط معاونت پژوهشی ارایه شود.


مورخ: ۱۳۸۳/۰۶/۲۸


1- پیشنهاد اداره طرح‌های کاربردی و ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه طی نامه شماره 2627 مورخ 28/6/83 در مورد طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه و فرآیند مربوطه پس از بحث و بررسی با پاره‌ای اصلاحات به تصویب رسید.
2- مقررشد توسط مدیریت پژوهشی دانشگاه با تعیین مهلت تاریخی اعلام شود تا طی این فرصت دانشکده‌ها فهرست سمینارهای علمی خود را برای نیم سال دوم به حوزه پژوهشی دانشگاه ارایه کنند، ضمنا موافقت شد جهت ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به ارایه سمینار و گسترش فعالیت دفتر ارتباط با صنعت، پیشنهاد شود که نیم امتیاز پژوهشی برای این موضوع در ترفیع سالانه در نظر گرفته شود.
3- مقرر شد برای چاپ کتاب آقای دکتر نجفی تحت عنوان کلیات ویروس شناسی،به عنوان داوری چهارم، از یک نفر از متخصصین در این رشته استعلام شود .
4- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر بهرام پرور با عنوان طراحی و پیاده‌سازی یک بازشناس گفتار برای ارقام چسبیده فارسی با توجه به ارایه مقاله و هدایت سه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد پیرامون موضوع فوق، مورد تایید قرار گرفت .
5- از طرف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه موضوعات زیر مورد اشاره و تاکید قرار گرفتند:
• موضوع نانوتکنولوژی
• فعالیت بیشتر در محورهای تحقیقاتی مربوط به حوضه آبی دریای‌خزر
• معرفی طرح‌های پژوهشی که نیاز به تجهیزات ویژه و تخصصی دارند
• اهمیت ماده 102 و انجام پروژه مرتبط با این موضوع و لزوم شرکت جدی اعضا هیئت علمی در ارتباط با سایر دستگاهای اجرایی
• تخصصی شدن فعالیت‌های تحقیقاتی گروههای پژوهشی


مورخ: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶


1- مقرر شد به هیات رییسه محترم دانشگاه پیشنهاد شود حق‌الزحمه داوری کتاب و گزارش پیشرفت یا گزارش نهایی طرح بر اساس میزان ساعت کارکرد و معادل حق‌التدریس، پس از اعلام معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه و موافقت معاون پژوهشی دانشگاه، پرداخت شود.
2- نامه شماره 1493- ک مورخ 19/10/83 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در مورد تجهیز کتابخانه جدیدالاحداث دانشگاه در محل سایت اصلی دانشگاه مطرح شد و با توجه به اهمیت موضوع ضمن موافقت کلی، مقرر شد طی نامه همراه شرح موضوع و جزئیات، جهت تصمیم‌گیری برای هیات رییسه محترم دانشگاه ارسال شود.
3- در مورد پیشنهاد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مبنی بر ایجاد سیستم کامپیوتری کتابخانه دانشگاه گیلان و خرید تجهیزات لازم، مقرر شد پیشنهاد مذکور با نظر موافق برای بررسی به هیات رییسه دانشگاه ارایه شود، ضمنا از طرف کتابخانه مرکزی طی بازدید از دانشگاه تهران در مورد مزایا و معایب استفاده از برنامه اوراکل بررسی لازم به‌عمل و به شورای پژوهشی دانشگاه ارایه شود.
4- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای مهندس جهاندیده تحت عنوان بررسی روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی جهت افزایش طول عمر نگهداری ارقام پرتغال تامسون و... مورد تایید قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۸۳/۰۸/۲۳


1- در مورد برگزاری هفته پژوهش سال جاری که با مسوولیت دانشگاه گیلان، در استان اجرا خواهد شد، ضمن بررسی تمهیدات تدابیر لازم اتخاذ شد .
2- با پیشنهاد خانم بوستامانته عضو هیات علمی دانشکده علوم‌انسانی برای انجام طرح پژوهشی بررسی سیاست‌های آزمون‌سازی مورد استفاده دانشجویان موفق و ناموفق، به استناد جلسه قبل پس از حذف خرید دوربین فیلمبرداری موافقت شد.
3- پیشنهاد آقای دکتر محمد معین مبنی بر چاپ جلد دوم کتاب عملیات واحد مهندسی شیمی مطرح و مقرر شد بر اساس مصوبه شورای پژوهشی مورخ 15/9/1382 (در صورت استقبال از چاپ جلد اول و ارایه گزارش اداره انتشارات در این مورد) اقدام شود.
4- درخواست آقای احمد مطالبی مشاور ترافیکی شهرداری رشت در مورد چاپ اثر کارشناسی و بررسی حوادث و تصادفات رانندگی مطرح شد و با توجه به حجم زیاد کتبی که در نوبت چاپ قرار دارند و همچنین ماهیت عملکرد انتشارات دانشگاه مبنی بر چاپ آثاری که بتوان از آنها در آموزش دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی استفاده کرد، با چاپ اثر موافقت نشد .
5- اجرای پروژه کاربردی استانی مطالعه فاز اول جمع‌آوری آبهای سطحی شهر پره سر توسط آقای مهندس توکلی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
6- اجرای پروژه کاربردی استانی ایجاد بانک اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت مدیریت یکپارچه شهر شفت توسط آقای دکتر نقاش‌زادگان مورد تایید قرار گرفت .
7- مقرر شد معاونین پژوهشی دانشکده‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1383 مقالات ارسالی به حوزه پژوهشی دانشگاه در فورمت Word یا pdf باشد .
8- نامه معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم در مورد تقاضای آقای دکتر فرهاد شیرینی عضو هیات علمی گروه شیمی مبنی بر استفاده از بورس مطالعاتی سه ماهه دانشگاه آکسفورد انگلستان بر اساس دعوتنامه ارسالی مطرح و با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به کشور انگلستان توسط دانشگاه مدعو تامین خواهد شد، ضمن موافقت با تقاضای فوق، مقررشد درخواست یاد شده جهت اخذ تصمیم‌نهایی برای هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال شود.


مورخ: ۱۳۸۳/۱۰/۱۹1- مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه توضیحات اجمالی درباره صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و نشست تهران ارایه نمودند و یک نسخه CD و آیین‌نامه اجرایی صندوق مذکور جهت اقدام مقتضی در اختیار معاونین پژوهشی دانشکده‌ها قرار گرفت.
2- نامه شماره 6- 14755 مورخ 19/10/83 دفتر نظام بررسی پیشنهادات در مورد تجدیدنظر درباره نحوه تصویب طرح‌های پژوهشی در دانشگاه مطرح و با توجه به توضیحات ارایه‌شده قابل اجرا تشخیص داده نشد .
3- پیشنهاد استفاده بیشتر از همکاری کارشناسان دانشگاه در اجرای طرح‌های پژوهشی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در این خصوص مطرح و مقرر شد در جلسات آتی در این باره بحث و بررسی به عمل آید.
4- گزارش نهایی طرح پژوهشی کاربردی آقای دکتر داغبندان تحت عنوان بررسی نحوه ایجاد خوشه‌های صنعتی در استان گیلان که به سفارش اداره کل صنایع و معادن استان اجرا گردید با توجه به ارایه مقاله طرح در ششمین کنفرانس ملی ساخت و تولید مورد تایید قرار گرفت .
5- با تقاضای آقای دکتر ابوالفضل درویزه مبنی بر تخصیص ارز شش‌ماهه دوم دوره فرصت مطالعاتی ایشان با توجه به ارزیابی مثبت گزارش پیشرفت موضوع مطالعاتی، موافقت شد.
6- با تقاضای آقای دکتر رحیم هنرنژاد مبنی بر تخصیص ارز شش‌ماهه دوم دوره فرصت مطالعاتی ایشان با توجه به ارزیابی مثبت گزارش پیشرفت موضوع مطالعاتی، موافقت شد.
7- گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر یحیی‌زاده تحت عنوان سنتز 5 –آمینو 4- سیانو 1- بنزیلیدین آمینو ایمیدازول با توجه به ارزیابی مثبت، مورد تصویب قرار گرفت.
8- با گزارش سالانه پیشرفت طرح پژوهشی آقایان دکتر حسن‌زاد و دکتر رستمی با عنوان مطالعه رشد و عملکرد دو گونه سریع الرشد پالونیا و صنوبر موافقت شد .
9- گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای دکتر صادقی با عنوان بررسی تاثیر شرایط روانی کلاس بر کیفیت یادگیری در دانشگاه مورد تایید قرار گرفت.
10 گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای افقی با عنوان بررسی ارزشها و هنجارهای موجود در میان دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه گیلان مورد تایید قرار گرفت.
11- با گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای دکتر نیک‌نژاد با عنوان بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست علیه بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه برنج در اثر فوزاریوم مانیلی فوروم، موافقت شد.


مورخ: ۱۳۸۳/۱۰/۲۶
1- مقرر شد به هیات رییسه محترم دانشگاه پیشنهاد شود حق‌الزحمه داوری کتاب و گزارش پیشرفت یا گزارش نهایی طرح بر اساس میزان ساعت کارکرد و معادل حق‌التدریس، پس از اعلام معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه و موافقت معاون پژوهشی دانشگاه، پرداخت شود.
2- نامه شماره 1493- ک مورخ 19/10/83 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در مورد تجهیز کتابخانه جدیدالاحداث دانشگاه در محل سایت اصلی دانشگاه مطرح شد و با توجه به اهمیت موضوع ضمن موافقت کلی، مقرر شد طی نامه همراه شرح موضوع و جزئیات، جهت تصمیم‌گیری برای هیات رییسه محترم دانشگاه ارسال شود.
3- در مورد پیشنهاد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مبنی بر ایجاد سیستم کامپیوتری کتابخانه دانشگاه گیلان و خرید تجهیزات لازم، مقرر شد پیشنهاد مذکور با نظر موافق برای بررسی به هیات رییسه دانشگاه ارایه شود، ضمنا از طرف کتابخانه مرکزی طی بازدید از دانشگاه تهران در مورد مزایا و معایب استفاده از برنامه اوراکل بررسی لازم به‌عمل و به شورای پژوهشی دانشگاه ارایه شود.
4- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای مهندس جهاندیده تحت عنوان بررسی روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی جهت افزایش طول عمر نگهداری ارقام پرتغال تامسون و... مورد تایید قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۸۳/۰۹/۱۴
1- با درخواست آقای مهندس حسینی‌مقدم مبنی بر چاپ کتاب اصول پرورش کرم‌ابریشم پس از انجام اصلاحات موردنظر داوری به صورت کتاب الکترونیکی موافقت شد.
2- پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی تعیین مزیت نسبی چای توسط آقای دکتر حمید فتوحی مطرح و مقرر شد به علت اینکه عنوان طرح گویا نیست جهت تغییر عنوان و ارایه توضیحات در مورد عنوان طرح به دانشکده مربوطه عودت داده شود.
3- نامه شماره 3938- ک مورخ 27/7/83 دانشکده علوم‌کشاورزی در مورد درخواست آقای دکتر حمید فتوحی در مورد انجام تغییر در بندهای پیشنهادیه طرح پژوهشی تحلیل اقتصادی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزارهای شمال مطرح و با توجه به اینکه تغییر در فرضیات و اهداف طرح موجب تغییر طرح خواهد شد لذا پیشنهاد شد ایشان طرح را به شکل جدید ارایه نمایند.
4- درمورد چاپ کتاب سرکار خانم دکتر سریری با عنوان فرهنگ مصور و جامع اصطلاحات بیوشیمی مقرر شد مولف محترم پس از انجام اصلاحات مورد نظر مرکز نشر دانشگاهی آن را برای اخذ تایید از مرکز نشر به حوزه پژوهشی دانشگاه تحویل نمایند.
5- مقرر شد در صورت نیاز هر گونه تغییر در مدت زمان اجرای طرح – اعتبار – همکار اصلی و غیره پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به حوزه معاونت پژوهشی ارسال شود.
6- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد محمدی تحت عنوان شناسایی و تاپینگ اشریشیاکلی جدا شده از کلی‌سپتی سمی مرغداری‌ها مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
7- گزارش سه ماهه اول فرصت مطالعاتی آقای دکتر هنر نژاد از مرکز مهندسی ژنتیک شهر نویشتات آلمان جهت اطلاع مطرح شد .
8- با در خواست آقای دکتر رادمقدم مجری طرح پژوهشی روشی نوین برای تهیه مشتقات کومارین‌ها مبنی بر خرید یک دستگاه مایکروویو در صورت عدم نیاز به افزایش اعتبار مصوب طرح موافقت شد.
9- پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی بررسی فلورستیک و تنوع گیاهی در رویشگاه‌های شاه بلوط، جنگل‌های گیلان توسط اقای دکتر پور بابایی مطرح و مقرر شد به مجری پیشنهاد شود از یک نفر متخصص سیستماتیک گیاهی در انجام طرح استفاده نماید.
10- با توجه به بند 5 از صورت‌جلسه حاضر مقرر شد اقدام مقتضی در مورد طرح‌های پژوهشی:
• جداسازی و خالص و تعیین مقدار اسیدهای چرب روغن زیتون
• مطالعه اثر حذف یا کاهش مکمل معدنی جیره بر عملکرد جوجه گوشتی
از طرف معاونت پژوهشی دانشکده‌های مربوطه به عمل آید .


مورخ: ۱۳۸۳/۱۰/۱۲1- با پیشنهاد آقای دکتر اکبر خداپرست مبنی بر اجرای طرح پژوهشی اثر گرمای مایکروویو بر رنگرزی پلی استر با رنگینه پاشیده موافقت شد .
2- نامه شماره 3931/د/ت مورخ 6/7/83 دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در مورد پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی مقایسه نقش شرکت در فعالیتهای ورزشی بر سلامت جسمانی، رشد شناختی و عاطفی – اجتماعی دانشجویان ایرانی و خارجی شرکت‌کننده در سومین المپیاد ورزشی دانشگاههای کشور‌های حاشیه دریای‌خزر توسط آقای دکتر رمضانی‌نژاد مطرح و شورای پژوهشی دانشگاه ضمن موافقت با کلیات طرح به شرط انجام تعدیل در مدت زمان و اعتبار لازم با اجرای آن موافقت نمود.
3- پیشنهاد آقایان دکتر حسین قنادزاده و مهندس خیاطی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی بررسی تولید 2،3–بوتاندیول توسط سویه‌های klebsiella و جداسازی آن مطرح و مقرر شد پس از انجام اصلاحاتی از قبیل تعدیل تعداد همکاران و استفاده از همکار متخصص در زمینه طرح توسط مجری محترم مجددا برای تصمیم نهایی در شورا مطرح شود .
4- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر پارسی‌نژاد تحت عنوان اثر عمق و دوام غرقابی در دوره‌های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم با توجه به ارایه مقاله منتج از طرح در کنفرانس روز جهانی آب در کشور مالزی مورد تایید قرار گرفت.
5- مقرر شد هزینه آماده‌سازی اطلاعات مربوط به طرح‌های پژوهشی دانشکده برای تشکیل بانک اطلاعات رایانه‌ای در سایت حوزه پژوهشی دانشگاه، از محل اعتبارات پژوهشی تامین و پرداخت شود، در این مورد مقرر شد که معاونین پژوهشی دانشکده‌ها ضمن هماهنگی با کارشناس امور پژوهشی دانشگاه، نسبت به تهیه اطلاعات مورد نظر به صورت CD با یک فورمت مشخص اقدام عاجل به عمل آورند.
6- مقرر شد به منظور تسهیل در ایجاد بانک اطلاعات رایانه‌ای، از این پس وصول گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی و طرح آن در شورای پژوهشی دانشگاه منوط به ارایه فایل و اطلاعات مربوطه منطبق بر بند 5 صورتجلسه حاضر باشد .
7- مقرر شد با دعوت از رییس محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتالی و دیگر مسایل مربوط به کتابخانه بررسی‌های لازم برای تصمیم‌گیری به عمل آید .


مورخ: ۱۳۸۳/۰۷/۱۱1- نامه دبیر کارگاه آموزشی مبانی طراحی و تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به عنوان گزارش برگزاری کارگاه فوق مطرح شد و مقرر گردید به جهات حسن انجام کار و نیز تامین کلیه هزینه‌های مورد نیاز از خارج از دانشگاه، از دبیر کارگاه تقدیر و تشکر بعمل آید .
2- با پیشنهاد آقای جعفر خمامی‌زاده که از مشاهیر علمی و ادبی استان گیلان هستند مبنی بر اجرای طرح پژوهشی مونوگرافی شهرک ماسوله و روستاهای اطراف آن تا سقف 20 میلیون ریال اعتبار موافقت شد .
3- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حبیب ا... انصاری با عنوان پروژکتیو نسبی و نتایج مربوطه آن با توجه به ارایه مقاله به چاپ رسیده مورد تصویب قرار گرفت .
4- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای مهندس اعتباری از دانشکده منابع طبیعی با نام شناسایی نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با صفات تولیدی و ماندگاری کرم ابریشم با توجه به نظر داوری مورد موافقت قرار گرفت .
5- با گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر پورزینلی از دانشکده فنی با نام کنترل پدیده ناپایداری فلاتر در پلهای معلق با استفاده از روش نیمه فعال و میرایی متغیر و مطق فازی بر اساس اخذ پذیرش چاپ مقاله مربوط به طرح موافقت شد .
6- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر پورزینلی از دانشکده فنی با نام کنترل پدیده ناپایداری فلاتر در پلهای معلق با استفاده از روش تغییر قطب‌ها با توجه به چاپ یک مقاله حاصل از نتایج طرح مورد تصویب قرار گرفت .
7- با گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر میرحسینی از دانشکده منابع طبیعی با نام بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی و چند واریته وارداتی کرم ابریشم ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و AFLP براساس نظر داوری موافقت شد .
8- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر خداپرست از دانشکده فنی با نام بررسی نحوه توزیع رطوبت در البسه و ارایه معادلات حرارتی حاکم با توجه به مقاله چاپ شده حاصل از نتایج طرح مورد تصویب قرار گرفت .
9- مقرر شد طبق مصوبه مورخ 17/8/82 شورای پژوهشی مبنی بر اعطای پژوهانه مازاد برای چاپ مقاله منتج از طرحهای پژوهشی ، معادل 100 ساعت پژوهانه تشویقی برای چاپ مقاله مربوط به طرح تولید α آمیلاز از باکتری‌ها و قارچهای مزوفیلیک و ترموفیلیک ، به آقایان دکتر نجفی و رسا از دانشکده علوم پرداخت شود .
10- مقرر شد طبق مصوبه 17/8/82 معادل 100 ساعت مازاد پژوهانه برای ارایه مقاله منتج از طرح پژوهشی انتقال حرارت و جرم چرم در فرایند خشک شدن ، به مجری طرح آقای دکتر خداپرست از دانشکده فنی پرداخت شود .
11- در خصوص اجرای طرح پژوهشی طراحی و ساخت کوره برای مطالعه اثر پخت روی لایه‌های شفاف و رسانا توسط آقای دکتر روضاتی از دانشکده علوم مقرر شد مجری طرح حداکثر تا پایان سال 83 نسبت به ارایه گزارش نهایی طرح اقدام نمایند ، ضمنا تسویه حساب نهایی منوط به ارایه مقاله منتج از طرح خواهد بود .


مورخ: ۱۳۸۳/۰۴/۱۰1- کاربرگ‌های جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد دریافت الباقی اعتبار طرحهای تحقیقاتی بین‌دانشگاهی مطرح شد و در این زمینه مقرر شد تا پایان مرداد ماه سال جاری حوزه پژوهشی دانشگاه گیلان نسبت به پرداخت حق سهم دانشگاه‌های همکار، اقدام لازم به عمل آورد.
2- گزارش پیشرفت شش‌ماهه طرح پژوهشی آقای دکتر قدسی با عنوان تعیین ثابت های اپتیکی و ضخامت فیلم های نازک نیمه شفاف مورد تایید قرار گرفت.
3- نامه شماره 2115/ف مورخ 10/4/83 دانشکده فنی در مورد پیشنهاد برگزاری همایش ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در سال 1385 در دانشگاه گیلان مطرح و ضمن موافقت با کلیات آن مقرر شد ریز برنامه و جزئیات آن را برای ارسال به هیات رییسه محترم دانشگاه ، ارایه شود.
4- در مورد تقاضای آقای دکتر تقوی عضو سابق هیات علمی دانشکده علوم، مقرر شد نظر به اینکه متن ترجمه ایشان هنوز مورد داوری نهایی قرار نگرفته است لذا طبق در خواست ایشان اثر برای بررسی و چاپ به دانشگاه مازندران محل خدمت نامبرده ارسال شود.
5- بنا به پیشنهاد معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم طی نامه شماره 2413- 8 مورخ 29/4/83 در مورد معرفی سرکار خانم دکتر ریحانه سریری به عنوان دبیر سیزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، مقرر شد طی حکم معاونت پژوهشی دانشگاه نامبرده به این سمت منصوب شوند.
6- نامه آقای دکتر حمید اوغلی مبنی بر تقاضای انصراف از اجرای طرح بین دانشگاهی بررسی ارقام جدید سیب زمینی با استفاده از کشت پروتوپلاسم و نیز طرح جایگزین‌شده کشت بافت موز مطرح و با توجه به مشکلات موجود، ضمن موافقت مقرر شد ایشان در اسرع وقت نسبت به انجام تسویه وجوه دریافتی اقدام نمایند.
7- با پیشنهاد آ قای دکتر خائفی برای اجرای طرح پژوهشی فرهنگ نامهای اقوام جهان باستان از آغاز تا پایان دوره ساسانی به مدت 12 ماه با 000/000/10 ریال اعتبار موافقت شد.


مورخ: ۱۳۸۳/۰۹/۰۷1- برای تامین هزینه‌های پذیرایی هفته پژوهش در دانشکده‌ها مقرر شد تا میزان مبلغ 2500000ریال به دانشکده علوم (محل برگزاری نمایشگاه) و تا میزان 1500000 ریال نیز برای سایر دانشکده‌ها از محل اعتبارات پژهشی تخصیص داده شود .
2- نامه شماره 5421-8 مورخ 10/9/83 دانشکده علوم مبنی در خواست:
• مبلغ 7 میلیون ریال برای کارگاه آموزشی نجوم
• 3 میلیون ریال برای کارگاه میکروبیولوژی
• 5 میلیون ریال برای کارگاه پلاسمید
• 1 میلیون ریال نیز برای برنامه Chemical Show
که از طرف گروههای فیزیک و شیمی دانشکده یادشده به مناسبت هفته پژوهش پیشنهاد شد مورد موافقت قرار گرفت.
3- نامه شماره 5336-8 مورخ 7/9/83 دانشکده علوم در مورد تقاضای سرکار خانم دکتر سریری مبنی بر خرید یک دستگاه یخچال از محل اعتبار طرح پژوهشی کاربرد آنزیم پراکسیداز برای بررسی میزان آلودگی محیط مطرح شد و با توجه به موافقت شورای پژوهشی دانشکده یاد شده و عدم تغییر در کل بودجه طرح مورد تایید قرار گرفت.
4- در مورد ارایه گزارش نهایی طرح پژوهشی بدون ارزیابی تاکید گردید که صرفا مقاله کامل داوری‌شده در یک کنفرانس معتبر مورد نظر بوده و معاونین پژوهشی دانشکده‌ها از ارسال گزارش نهایی بدون حداقل یک مقاله کامل داوری شده از نتایج طرح به حوزه پژوهشی دانشگاه خود داری نمایند .
5- برگزاری سمپوزیوم (هم نشست) GIAN با همکاری کشور آلمان در اوایل سال 1384 در دانشگاه گیلان توسط دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی دانشگاه گیلان مطرح و درخواست شد که اعضای هیات علمی دانشگاه در سمپوزیوم مزبور شرکت فعالانه داشته باشند.


مورخ: ۱۳۸۳/۱۰/۰۵1- گزارش اجمالی از چگونگی برگزاری هفته پژوهش در استان و نقاط قوت و ضعف آن به اطلاع اعضای محترم شورا رسید.
2- با پیشنهاد آقای دکتر خداپرست‌حقی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی بررسی تاثیر امواج مایکروویو بر روی کالای نساجی در فرآیند خشک‌کردن موافقت شد.
3- چنانچه عضو هیات علمی موفق به ارایه مقاله از طرح تحقیقاتی قبل خود شود، از نظر شورای پژوهشی دانشگاه مجاز به اجرای دو طرح همزمان خواهد بود .
4- با پیشنهاد آقای دکتر اسماعیل انصاری مبنی بر اجرای طرحهای پژوهشی زیر موافقت شد :
• پیوستگی نگاشتهای خطی تقریبا ضربی روی جبرهای توپولوژیکی
• بررسی جبرهای ستاره دار توپولوژیکی متر پذیر
5- در مورد پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی جمع آوری و شناسایی جلبک‌های رودخانه سیاه درویشان در استان گیلان توسط خانم مهندس بیگم‌فقیر مقرر شد وضعیت تحصیلی و محل خدمت نامبرده از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه استعلام شود و سپس در مورد انجام طرح تصمیم‌گیری گردد.
6- پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی آقای دکترجواد ترکمن با عنوان اصلاح رزین اوره فرم‌آلدئید جهت ساخت تخته خرده چوب با پوسته برنج مطرح و مقرر شد با توجه به نوع طرح معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه ارزیابی یک متخصص در زمینه پلیمر را اخذ و سپس طرح مذکور را جهت بررسی و تصمیم‌گیری ارایه کند .
7- پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی مقایسه تاثیر کاه برنج و گندم بر روی راندمان تولید قارچ صدفی توسط آقای دکتر پیوست مطرح و باتوجه به هزینه عمرانی، مدت زمان اجرا و اهداف ذکر شده در پیشنهادیه طرح مورد موافقت قرار نگرفت .
8- با پیشنهاد آقای دکترحمید اوغلی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی ازدیاد درون شیشه‌ای گیاه دارویی‌آلوئه‌ورا و معرفی مناسبترین شرایط کشت آن در استان گیلان موافقت شد.
9- بر اساس توضیحات آقای دکترحمید فتوحی، پیشنهاد ایشان برای اجرای طرح پژوهشی بررسی مزیت نسبی چای مورد موافقت قرار گرفت .
10- نامه شماره 5960- 8 مورخ 2/10/83 دانشکده علوم در مورد تقاضای تمدید طرح آقای دکتر شیرینی تحت عنوان تهیه تری‌متیل‌سایلیل و تتراهیدروپیرانیل‌ها و خرید برخی لوازم شیشه‌ای از محل اعتبار طرح مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
11- پیشنهاد اقای دکتر رادمقدم مبنی بر اجرای طرح پژوهشی تهیه ساده و سه جزئی
4- کینازولین آمین‌های – 2- استخلاف‌دار به کمک تابش امواج‌ریز مطرح و مقرر شد نظر یک داوری خارج از دانشگاه در مورد اجرای طرح استعلام شود.


مورخ: ۱۳۸۳/۰۷/۰۴1- موضوع عدم پاسخگویی دانشکده‌ها به برخی از مکاتبات حوزه پژوهشی مطرح و یادآوری شد که با توجه به این نکته که حوزه پژوهشی دانشگاه حسب ضرورت، مسئو ل ارایه پاسخ به دستگاهها و وزارت متبوع می‌باشد لذا دانشکده‌ها در ارایه پاسخ به موقع همکاری لازم را معمول نمایند .
2- فرآیند تصویب طرح های پژوهشی به صورت زیر اصلاح شد :
شرط لازم برای تصویب طرح پژوهشی، داشتن تایید گروه آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده مربوطه خواهد بود. بدیهی است که مراحل داوری پیشنهاد پروژه‌ها به صورت محرمانه از طریق معاون پژوهشی دانشکده کما فی السابق انجام می‌شود .
3- در خصوص ارایه سمینار در دانشکده‌ها، مقرر شد معاونین پژوهشی ضمن برنامه ریزی خاص در این زمینه تا هفتم آبان ماه سال جاری نسبت به اعلام برنامه سخنرانی های خود در دانشکده اقدام نمایند .
4- تقاضای خانم دکتر سریری مبنی بر چاپ کتاب فرهنگ مصور و جامع اصطلاحات بیو شیمی مطرح و مقرر شد از مرکز نشر دانشگاهی در مورد ضرورت چاپ و سایر موارد مربوط به این کتاب استعلام و سپس در مورد چاپ آن تصمیم‌گیری شود .


مورخ: ۱۳۸۳/۰۲/۳۰


1- تقاضای آقای دکتر احمد باقری مبنی بر چاپ کتاب کاربرد روش اجزا محدود در حل مسایل مکانیک جامدات مطرح و مقرر شد کتاب برای استعلام نظر تخصصی دو داور خارج از دانشگاه به دانشکده مربوطه عودت داده شود و پس از طی این مرحله به همراه تایید گروه و شورای پژوهشی دانشکده، مجددا در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح گردد.
2- با ترجمه کتاب Homic substances توسط آقایان دکتر عزیزی و مهندس جعفری بر اساس نظر تخصصی داوری سوم موافقت شد.
3- مقرر شد کلیه هزینه‌های داوری در مورد ارزشیابی کتاب توسط صاحب‌نظران به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده ذیربط، از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تامین شود.
4- پس از ادای توضیحات ریاست محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه درخصوص خرید کتاب خارجی از نمایشگاه شرکت تندیس کتاب، موافقت شد پس از اعلام کتابخانه مبنی بر خرید کتب حسب نیاز و نظر کارشناسی، در مورد پرداخت مبلغ کتب خریداری شده اقدام شود.
5- موافقت شد جهت بسترسازی مناسب و تسهیل در جریان امور پژوهشی در دانشکده‌ها، حوزه‌های پژوهشی دانشکده در حد امکان با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه و با هماهنگی مدیریت پژوهشی دانشگاه تجهیز شوند.
6- مقرر شد برای شرکت اعضای هیات علمی و کارشناسان در کارگاههای آموزشی تخصصی، با رعایت مقررات تا سقف 3 میلیون ریال در سال از محل اعتبارات پژوهشی قابل پرداخت باشد.
7- نامه آقای مهندس کیوان اعتباری مبنی بر عدم امکان تعدیل در زمان و بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح مصوب شورا در تاریخ 6/10/82 (بررسی تنوع ژنتیکی با کلو ویروسهای مولد...) مطرح و شورای پژوهشی با اجرای طرح به مدت 24 ماه و با 400/010/43 ریال اعتبار موافقت نمود.
8- نامه شماره 777 – ک مورخ 15/2 /83 معاونت پژوهشی دانشکده علوم‌کشاورزی در خصوص شرکت خانم مهندس پورصفری کارشناس آزمایشگاه آبیاری در دوره آموزشی تخصصی مطرح و براساس نظر موافق ریاست محترم دانشکده و توضیح معاون پژوهشی دانشکده، با پرداخت حق ثبت نام ایشان موافقت شد.
9- گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم پروین رمضانی تحت عنوان اندازی‌گیری و مقایسه مقادیر Allicin و Ajoene در دو گونه سیر بر اساس ارزشیابی و مقاله منتج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
10- گزارش مرحله‌ای طرح پژوهشی آقای دکتر منصور درویزه تحت عنوان ارایه روشی جدید مبتنی برDQM برای تحلیل سازه‌های مرکب شامل صفحات و پوسته‌ها بر اساس ارایه مقاله منتج از طرح مورد تایید قرار گرفت و بر این اساس با پرداخت پژوهانه سال جاری موافقت به عمل آمد، و پرداخت پژوهانه سال بعد منوط به احراز شرایط مصوب شورا ( گزارش یا مقاله کنفرانس یا ژورنال)گردید .
11- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقایان دکتر همتی‌نژاد و غفوری تحت عنوان ارزیابی فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه گیلان براساس ارایه گزارش و مقاله پذیرفته شده در کنفرانس مورد تایید قرار گرفت.
12- در مورد مقاله‌های به چاپ رسیده در چهارمین همایش علمی تربیت‌بدنی، مقرر شد در صورت ذکر نام دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در یک مقاله، تصریح موضوع در مقاله دوم و ... الزامی نبوده و در مورد پرداخت تشویقی تالیف مقاله اقدام گردد.
13- با توجه به چاپ اولین شماره پژوهشنامه علوم‌کشاورزی توسط دانشکده علوم‌کشاورزی، ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای تداوم در چاپ شماره‌های بعدی، مقرر شد هزینه‌های چاپ از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تامین شود.14- براساس نامه شماره 35527 مورخ 10/10/1382 ریاست محترم سازمان جهاد‌کشاورزی استان گیلان مبنی بر تقبل تامین50% هزینه اجرای طرح پژوهشی مطالعه تاثیر تشکیل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در وضعیت اقتصادی –اجتماعی کشاورزان استان گیلان، با اجرای طرح توسط آقای دکتر محمدکریم معتمد، با مدت زمان 24 ماه و تامین50 درصد از (62593000 ریال ) اعتبار موافقت شد.
15- با پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی جداسازی و شناسایی باکتری‌های گرمادوست تولیدکننده آنزیم پروتئیناز قلیایی از خاک و تلخیص و تعیین خواص فیزیکوشیمیایی آنزیم توسط خانم دکتر ریحانه سریری و آقای دکتر فاضل نجفی موافقت شد.
16- نامه آقای دکترعلی صدر ممتازی درخصوص تعدیل زمان و بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح پژوهشی اثر متاکانولن بر خواص بتن مطرح و شورای پژوهشی دانشگاه با اجرای طرح به مدت 18ماه و مبلغ 33 میلیون ریال اعتبار موافقت کرد.
17- با اجرای طرح‌های پژوهشی آقای دکتر اکبر خداپرست‌حقی( دانشیار محترم گروه نساجی ) تحت عنوان خشک کردن مقدماتی کالای نساجی به کمک تابش ریز امواج - و بررسی نحوه توزیع رطوبت درالبسه و ارایه معادلات حرارتی حاکم موافقت شد.
18- با پیشنهاد اجرای دو طرح پژوهشی توسط آقای دکتر الهی‌نیا ( دانشیار محترم گیاهپزشکی ) تحت عنوان شناسایی و مطالعه برخی از خصوصیات ویروس لکه ای بادام زمینی - و ارزیابی اثرات آنتاگونیستی برخی از گونه‌های قارچ تریکودرما در کنترل بیولوژیکی عامل پوسیدگی ساقه کلزا، طرح اول با 40 میلیون ریال اعتبار و طرح دوم با 37750000 ریال موافقت شد.


مورخ: ۱۳۸۳/۱۲/۲۲1- مقرر شد بررسی اولیه در مورد تعداد مجری، تعداد نفرات همکار اصلی و نحوه پرداخت پژوهانه به مجری در حالات مختلف ، در دانشکده ها انجام شود و نتیجه بررسی جهت تصمیم گیری در دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1384 مطرح شود.
2- با پیشنهاد آقای دکتر آروند مبنی بر اجرای طرح پژوهشی استخراج نقطه ابری انتخابی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز کاتیونهای فلزات واسطه نظیر Fe و Cu توسط لیگاند ... به مدت 12 ماه و 20 میلیون ریال اعتبار موافقت شد .
3- مقرر شد پیشنهاد های دانشکده در مورد میزان و نحوه پرداخت هزینه های حضور در همایش های علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اولین جلسه شورای پژوهشی سال 84 مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
4- نامه شماره 5553 د/ت مورخ 21/10/83 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در مورد افزایش اعتبار طرح پژوهشی مطالعه تناسب خصوصیات آنتروپومتریکی دانش آموزان با تجهیزات مورد استفاده آنان با توجه به پیشرفت مطلوب طرح ، تا حد سقف مجاز ، مورد موافقت قرار گرفت.
5- براساس نامه شماره 6032 –ک مورخ 18/11/83 دانشکده علوم کشاورزی با پیشنهاد آقای دکتر لطیف صالحی مبنی بر تمدید طرح ایشان به مدت 12 ماه، موافقت شد.
6- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر نریمان زاده تحت عنوان طراحی یک نرم افزار برای شبکه های عصبی از نوع GMDH با استفاده از روشهای تکاملی با توجه به چاپ مقاله علمی از طرح مورد تایید قرار گرفت، همچنین به جهت ارایه چند مقاله مستخرج از نتایج طرح ، مقرر شد معادل 400 ساعت پژوهانه تشویقی به ایشان تعلق گیرد .
7- نامه شماره 1573–ک-م مورخ 15/12/83 مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه در مورد پیشنهاد کانون سبز دانشگاه برای برگزاری نخستین همایش علمی دانشجویان دریای خزر مطرح شد و با توجه به مصوبات هیات رئیسه محترم دانشگاه و حمایت مالی از انجمن های علمی، مقرر شد گزارش عملکرد هزینه از حوزه معاونت دانشجویی استعلام شود.
8- گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقایان مهندس ابوا لقاسمی و مهندس جعفری صیادی با عنوان تاثیرسطوح مختلف تربوتالین برترکیبات شیمیایی لاشه و خون جوجه های گوشتی، با توجه به نظر مثبت داوری، مورد تایید قرار گرفت.
9- با پیشنهاد خانم دکتر حساس‌خواه مبنی بر چاپ کتاب Cooperative Learning با توجه به نظرات مثبت داوری موافقت شد.
10- جهت یادآوری، تاکید شد که برای استعلام نظر داوری ،ترجیحا از داور با مرتبه علمی دانشیار و بالاتر استفاده شود.
11- پیشنهاد خانم کامله نصیری برای چاپ کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی به روش حل تمرین در اولویت چاپ قرار نگرفت.
12- با پیشنهاد آقای دکتر مستشاری مبنی بر چاپ کتاب شیمی محیط زیست به صورت e- book موافقت شد.
13- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی خانم دکتر سریری و اقای دکتر نجفی با عنوان جداسازی و شناسایی باکتری های گرمادوست تولید کننده آنزیم پروتئاز قلیایی از خاک، مورد تایید قرار گرفت.
14- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر حاجی‌زاده با عنوان شناسایی فون کنه های فیتوزئیده استان گیلان مورد تایید قرار گرفت.
15- نامه شماره 6031-ک مورخ 18/11/83 دانشکده علوم کشاورزی در مورد درخواست آقای دکترجلالی برای افزایش 20 درصدی اعتبار طرح پژوهشی ارزیابی عصاره چند گونه از گیاهان بومی در جلو گیری از رشد قارچ بیماری بلاست برنج مورد موافقت قرار گرفت.
16- نامه شماره 6758 –8 مورخ 11/11/83 دانشکده علوم در مورد تقاضای آقای دکتر طباطبائیان مطرح و مقرر شد با احتساب تاریخ اولین پرداخت اعتبار طرح و نیز مدت زمان قید شده در پیشنهایه طرح ، گزارش نهایی وصول شود.
17- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای مهندس پدرام فر به همراه تقاضای 4ماه تمدید مهلت برای اجرای طرح قرائت و مورد موافقت قرار گرفت.
18- با تقاضای آقای دکتر کهنسال مبنی بر تمدید طرح پژوهشی تاریخ سلسله آل کیا در گیلان به مدت 12 ماه مورد موافقت قرار گرفت.
19- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر خداپرست با عنوان تحقیق در زمینه رده بندی و شناسایی جنبه هایی از اکولوژی قارچ ... به همراه درخواست 6 ماه تمدید مهلت برای اجرای طرح ، مورد موافقت قرار گرفت.
20- نامه شماره 6262 –ک مورخ 11/12/83 دانشکده علوم کشاورزی در مورد طرح پژوهشی آقای دکتر الهی نیا و شرایط ایجاد شده با توجه به بارش برف و از بین رفتن نمونه‌ها، مطرح و مقرر شد موضوع در سوابق طرح بایگانی شود.


مورخ: ۱۳۸۳/۱۲/۱۵


1- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر بی آزار با عنوان توسیع روش آدومین برای حل معادلات دیفرانسیل با توجه به مقاله چاپ شده در مجله معتبر مورد تصویب قرار گرفت .
2- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر زنجانچی با عنوان انجام محاسبات کریستالوگرافی با انطباق و اتصال دیفراکتومتر مطرح و مقرر شد دانشکده نسبت به اخذ داوری دوم اقدام نماید .
3- گزارش نهایی طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر یحیی زاده با عنوان سنتز مشتقات تری آزولو – پورین با توجه به نظر مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
4- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر نجفی با عنوان جداسازی و خالص سازی باکتری های هوازی گرمادوست مولد آنزیم لیپاز مقاوم به حرارت ، تولید و خالص سازی آنزیم لیپاز با توجه به مقاله ارایه شده از طرح مورد تایید قرار گرفت .
5- گزارش نهایی طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر سریری با عنوان کاربرد آنزیم پراکسیداز برای بررسی میزان آلودگی محیط زیست با توجه به مقالات ارایه شده از طرح مورد تایید قرار گرفت .
6- با پیشنهاد آقای دکتر راد مقدم مبنی بر اجرای طرح پژوهشی تهیه ساده و سه جزیی 4- کینازولین آمین های -2- استخلافدار به کمک تابش امواج ریز با اعتبار 20300000 ریال و مدت 12 ماه ، موافقت شد .
7- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر راد مقدم با عنوان روشی نوین برای تهیه مشتقات جدیدکومارینها مورد تایید قرار گرفت .
8- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر منوچهر مامقانی با عنوان تهیه گلوکونیک اسید از گلوکز به روش تخمیر با توجه به نظرات داوری و مقاله ارایه شده از طرح مورد تایید قرار گرفت .
9- نامه شماره 5760 – ک مورخ 28/10/83 دانشکده علوم کشاورزی در مورد درخواست تمدید و افزایش اعتبار طرح آقای مهندس جعفری صیادی ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و پرداخت پژوهانه مجری منوط به ارایه مقاله علمی طرح گردید .
10- نامه های شماره 6223 -8 مورخ 15/10/83 و 6759 – 8 مورخ 11/11/83 دانشکده علوم در مورد طرح پژوهشی آقای دکتر سعیدی تحت عنوان بررسی کاریولوژیک و گرده شناسی جنس سیزاب در ایران مطرح و ضمن موافقت با تمدید شش ماهه طرح ،با توجه به اینکه طبق پیشنهادیه طرح منطقه جغرافیایی طرح ایران ذکر گردیده است لذا با افزایش اعتبار برای بررسی در جنوب ایران ، مورد توافق قرار نگرفت .ضمنا با توجه به چاپ مقاله در نشریه علمی معتبر خارجی ، مقرر شد نسبت به پرداخت پژوهانه به مجری اقدام شود و چنانچه پس از مدت طرح مجری موفق به ارایه مقاله جدید شود بر اساس مصوبات شورا پژوهانه تشویقی به مجری اهدا گردد .
11- نامه شماره 6757 –ک مورخ 11/11/83 دانشکده علوم در باره درخواست اقای دکتر قدسی مبنی بر تمدید طرح پژوهشی تعیین ثابت های اپتیکی و ضخامت فیلمهای نازک نیمه شفاف و با تمدید 3ماه مهلت برای تدوین گزارش نهایی موافقت شد.
12- پیشنهاد آقای دکتر قدسی برای اجرای طرح پژوهشی طراحی وساخت دستگاه پوشش دهنده غوطه وری – چرخشی وابسته زاویه ای مجهز به سیستم خشک کن فروسرخ به مدت 18 ماه با 28000000 ریال اعتبار مورد موافقت قرار گرفت .
13- با درخواست آقای دکتر معتمد مبنی بر اصلاح چاپی رقم مربوط به بودجه هزینه سفر موافقت شد .
14- با درخواست آقای دکتر مهدوی در مورد خرید یک دستگاه چاپگردر عوض خرید رایانه ، موافقت شد .
15- نامه شماره 7050 / د-ت مورخ 9/12/83 دانشکده تربیت بدنی درمورد تمدید مهلت طرح از زمان امضای قرارداد و افزایش اعتبار طرح به سقف 20 میلیون ریال ،مورد موافقت قرار گرفت .
16- موافقت شد اعضای هیات علمی پژوهشی به غیر از طرح های موظف ( دو طرح ) مجاز به اجرای دو طرح صورت همزمان نیز باشند .
17- نا مه شماره 6292 –ک مورخ 12/12/83 دانشکده علوم کشاورزی در مورد طرحهای پیشنهادی تحت عناوین مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهرهای لاهیجان – املش- چابکسر – و صومعه سرا مطرح و مقرر شد پیشنهادات مزبور برای دفتر طرحهای عمرانی استانداری گیلان ارسال شود .
??


مورخ: ۱۳۸۳/۱۱/۱۷


1- نامه شماره 3641/ ص مورخ 26/10/83 دانشکده منابع طبیعی در مورد درخواست آقای مهندس بهمن کیانی برای شرکت در کارگاه آموزشی مطرح و با توجه به نیاز گروه آموزشی و تصویب دانشکده ، با تقاضا موافقت شد.
2- نامه شماره 5958- ک مورخ 13/11/83 دانشکده علوم کشاورزی در مورد درخواست آقای مهندس حسین صوفی برای شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با اصول GIS مطرح و با توجه به نیاز گروه مربوطه و تصویب دانشکده، با تقاضا موافقت شد .
3- نامه شماره 15919/ و مورخ 6/11/83 مقام محترم وزارت در مورد تدوین برنامه‌های جدید آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی در راستای آیین نامه تسهیلات اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهت اطلاع قرائت شد.
4- نامه شماره 1624/ ک مورخ 12/11/83 کتابخانه مرکزی در مورد ارایه گزارش از وضعیت نرم‌افزار جامع کتابخانه‌ای مطرح و مقرر شد ریاست محترم کتابخانه نسبت به ارایه گزارش مبسوط اقدام نمایند.
5- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حقیقیان با عنوان تعیین سطح مطلوب و استفاده از گیاه کامل جو ذخیره‌شده با اوره در تغذیه گوسفندان مورد با توجه به ارایه مقاله طرح مورد تایید قرارگرفت .
6- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر اسماعیل انصاری با عنوان تعمیم خواص فضاهای توپولوژیکی موضعاْ محدب (فاز دوم) با توجه به ارایه مقاله طرح مورد تایید قرار گرفت.
7- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حسن زاد با عنوان بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا در تغییرات کمی وکیفی توسکا با توجه به ارایه مقاله طرح مورد تایید قرارگرفت.
8- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر متقی طلب با عنوان استفاده از جو بدون پوسته در تغذیه طیور گوشتی با توجه به ارایه مقاله طرح مورد تایید قرار گرفت .
9- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای مهندس کافی قاسمی با عنوان بررسی تاثیر سطوح و زمانهای مصرف کود ازته بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا با توجه به ارایه مقاله طرح مورد تایید قرار گرفت.
10- گزارش پیشرفت طرح کاربردی مخاطب شناسی برنامه های فرهنگی و دینی دانشگاهها ارایه شده از سوی آقای دکتر چاوشیان مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد اقدامات بعدی در این مورد به عمل آید.
11- مقرر شد توانمندیهای علمی – پژوهشی دانشکده‌ها به صورت لوح فشرده جهت بانک اطلاعات پژوهشی به حوزه پژوهشی دانشگاه تحویل شود.
12- در مورد همکاری کارشناسان دانشگاه در اجرای طرح پژوهشی، مقرر شد در صورت همکاری موثر در پیشرفت پروژه، ضمن درج نام کارشناس در پیشنهادیه طرح، حوزه پژوهشی دانشگاه نسبت به ارایه گواهی همکاری در صورت نیاز اقدام کند.


مورخ: ۱۳۸۳/۱۲/۰۸1- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای علی اکبر شامل تحت عنوان تعیین کمی وکیفی عنصر های تشکیل دهنده کانی های استان گیلان منطقه امام زاده هاشم رشت ( پیجویی طلا و عناصر همراه ) مطرح و مقرر شد جهت ارتقاء کیفی طرح نظرات اصلاحی داوری به مجری منعکس شود ، ضمنا به مجری طرح مذکور یاد آوری شود با توجه به زمان بندی طرح ، نسبت به ارایه گزارش مرحله بعد اقدام نمایند.
2- در مورد اجرای طرح های کاربردی ملی یا استانی مقرر شد پژوهانه پرداختی ازسوی دانشگاه مشابه پرداخت به عمل آمده به طرح های دانشگاهی بوده و الباقی بودجه برای هزینه های غیر دستمزد و خرید تجهیزات صرف گردد.
3- موافقت شد میزان اعتبار درخواستی برای اجرای طرح و جزئیات هزینه در دانشکده مربوطه با دقت لازم پس از بررسی تعیین و در شورای پژوهشی دانشگاه، طرح فقط به صورت کلی مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
4- با پیشنهاد آقای دکتر حسین پناهی برای اجرای طرح پژوهشی تبهگنی تقارن مزدوجی بار در هامیلتونی‌های کوآنتومی دو بعدی به مدت 9ماه و مبلغ 8500000 ریال موافقت شد.
5- پیشنهادیه طرح کاربردی استانی آقای مهندس بابک توکلی تحت عنوان طرح مطالعات تفکیک زباله از مبداء شهر تالش با توجه به نظر مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد اقدام بعدی در این خصوص به عمل آید.
6- در مورد نامه شماره 156/ ک ک مورخ 30/9/83 کمیسیون کشاورزی شورای پژوهشهای علمی کشور درباره اجرای طرح پژوهشی بررسی کاشت تعدادی از سبزیها پس از برداشت برنج مقرر شد ضمن مذاکره با کمیسیون یاد شده و طبق هماهنگی به عمل آمده اقدام لازم صورت پذیرد.
7- با در خواست آقای دکتر عظیمی برای تمدید مهلت اجرای طرح به مدت حدود 6 ماه موافقت شد .
8- با تقاضای آقای دکتر دانشمندی مبنی بر تمدید مهلت طرح با توجه به اخذ پذیرش اولیه برای چاپ مقاله تا ارایه موافقت قطعی چاپ مقاله طرح، موافقت گردید.
9- نامه شماره 6756–8 مورخ 11/11/83 دانشکده علوم درباره درخواست فرصت برای تدوین و ارایه گزارش نهایی طرح پژوهشی طراحی سپر دوگانه در روش همجوشی کاتا لیزری میونی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
10- نامه شماره 3454/ص مورخ 12/10/83 در مورد تقاضای آقای مهندس توکلی برای تمدید مهلت اجرای طرح تهیه نقشه فون و فلور استان گیلان تا پایان سال 1383 مورد موافقت قرار گرفت .
11- نامه شماره 6429 /4 مورخ 11/11/83 در مورد تمدید مهلت اجرای طرحهای آقای دکتر رحمدل تا پایان پاییز سال 1384 مورد تایید قرار گرفت .
12- نامه شماره 6757 - 8 مورخ 11/11/83 در مورد تقاضای 6 ماه تمدید مهلت برای اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر قدسی مورد تایید قرار گرفت .
13- نامه شماره 6523 – 8 مورخ 27/10/83 در مورد تقاضای 6 ماه تمدید مهلت برای اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر محمودی مورد موافقت قرار گرفت .
14- نامه شماره 5116 / 4 مورخ 18/8/83 در مورد تقاضای 3 ماه تمدید مهلت برای اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر مهدوی مورد موافقت قرار گرفت .
15- نامه شماره 4767 – ک مورخ 8/9/83 در مورد تقاضای 6 ماه تمدید مهلت برای اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر محمود شعبانی پور مورد موافقت قرار گرفت .
16- نامه شماره 3779 – ک مورخ 20/7/83 در مورد تقاضای تمدید مهلت طرح پژوهشی آقای دکتر سید اکبر خداپرست تا پایان سال جاری مورد موافقت قرار گرفت.
??


مورخ: ۱۳۸۴/۰۱/۲۷

1- با پیشنهاد آقای دکتر جواد ترکمن مبنی بر اجرای طرح پژوهشی اصلاح رزین اوره فرم آلدئید جهت ساخت تخته از پوسته برنج مطرح و با اعتبار 000/007/25 ریال و مدت 24ماه موافقت شد .
2- نامه شماره 1835 – ک مورخ 22/12/83 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در مورد خرید کتاب از هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطرح و مقرر شد مبلغ 000/000/469 میلیون ریال به این امر اختصاص داده شود ، ضمنا هزینه های پشتیبانی خرید از محل اعتبار فوق بلامانع بوده و میزان سهمیه هر دانشکده متعاقبا طی نامه اعلام خواهد شد .
3- جهت هزینه کرد بهینه اعتبارات مقرر شد به استثناء دانشکده علوم انسانی ، دانشکده ها 90 درصد خرید خود را از بین کتب لاتین انتخاب نموده و مجاز به خرید کتب فارسی بیش از 10 درصد نمی باشند .در همین خصوص مسئولین خرید کتابخانه اکیدا از خرید کتب تکراری اجتناب نمایند .
4- با تقاضای آقای دکتر رضا انصاری مبنی بر خرید یک دستگاه سانتریفوژ از محل اعتبار طرح موافقت شد .
5- با تقاضای خانم دکتر یحیی زاده مبنی بر خرید یک دستگاه مانیتور از محل اعتبار طرح مورد موافقت قرار گرفت .
6- با درخواست خانم دکتر سریری مبنی بر خرید یک دستگاه پمپ خلاء به جای دستگاه دانسیتومتر موافقت شد.


مورخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۴

1- در مورد ارایه سخنرانی اعضای هیات علمی دانشگاه پس از عزیمت به خارج از کشور برای ارایه مقاله ، مقرر شد که این دسته از همکاران پس از بازگشت ، در جلسه گروه گزارش علمی سفر خود را ارایه کرده و در هفته پژوهش یا سمینارهای داخلی دانشکده ذی ربط پیرامون مقاله ارایه شده سخنرانی نمایند ، در این مورد ارسال تصویر صورت جلسه گروهها به حوزه پژوهشی دانشگاه ضروری است .
2- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر خداپرست با عنوان خشک کردن مقدماتی کالای نساجی به کمک تابش ریز امواج ، براساس یک مقاله علمی به چاپ رسیده در مجله معتبر خارجی ، مورد تایید قرار گرفت .
3- جهت یاد آوری ، خاطر نشان شد فقط مقاله به چاپ رسیده یا پذیرفته شده در دوران اجرای طرح و پس از آن ، برای گزارش نهایی و مقاله حاصل از انجام طرح قابل پذیرش خواهد بود .
4- در پی تفویض اختیار ریاست محترم دانشگاه به حوزه پژوهشی دانشگاه برای تصویب تقاضا های شرکت در مجامع علمی خارج از کشور ، پس از بررسی های لازم با 9 مورد درخواست مسافرت اعضای هیات علمی به شرح زیر در این مورد موافقت شد :
 --آقای دکتر علی قنادزاده کشور لهستان 6-11 شهریور به مدت 5 روز
 --آقای دکتر منوچهر مامقانی کشور ایتالیا 9-14 مرداد " 5 "
 --اقای دکتر شهریار سعیدی کشور اتریش 26 تیر تا 1 مرداد " 5 "
 --آقای دکتر نادر نریمان زاده کشور ترکیه 25-28 خرداد " 4 "
 --آقای دکتر کاظم آتشکاری کشور ترکیه 25-28 خرداد " 4 "
 --آقای دکتر احمد باقری کشور آلمان 19-21 خرداد " 3 "
 -- آقای دکتر مهیار عربانی کشور فرانسه 2-4 آبان به مدت 3 روز
 --آقای دکتر علی شمس ناتری کشور آلمان 19-21 خرداد " 3 "
 --آقای دکتر رضا سیمبر کشور مجارستان 17-20 شهریور " 4 "
در همین مورد ،مقرر شد که جزئیات طی جدولی جهت صدور حکم ماموریت و اعمال بند (د) مصوبه مورخ 29/1/84 هیات رئیسه محترم ، برای دفتر ریاست محترم دانشگاه ارسال شود .


مورخ: ۱۳۸۴/۰۳/۲۱

1- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر رضا انصاری با عنوان جذب و بازیافت کروم 6 از آب و پسابهای شیمیایی با استفاده از کامپوزیت های پلی آنیلین براساس نظر مثبت داوری مورد تایید قرارگرفت .
2- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر سعید پور زینلی با عنوان کنترل پدیده ناپایداری فلاتر در پلهای معلق با استفاده از روش نیمه فعال و میرایی متغیر و منطق فازی براساس چاپ یک مقاله علمی پژوهشی در نشریه خارج از کشور ، مورد تایید قرار گرفت .
3- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر فرهاد شیرینی با عنوان تهیه تری متیل سایلیل و تتراهیدرو پرانیل اترها با روشی ساده و موثر براساس چاپ یک مقاله علمی پژوهشی در نشریه خارج از کشور ، مورد تایید قرار گرفت .
4- گزارش نهایی طرح پژوهشی ارایه شده توسط آقای دکتر محمد علی زنجانچی با عنوان انجام محاسبات کریستالوگرافی با انطباق و اتصال داده های دیفراکتومتر پرتو ایکس به برنامه GSAS براساس داوری مثبت مورد تایید قرار گرفت .
5- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجید علی طاولی با عنوان پرداختکاری قطعات صنعتی توسط سیال ساینده به همراه مقاله ارایه شده در همایش علمی پژوهشی داخل کشور مطرح و مقرر شد در صورت ارایه تاییدیه مبنی بر انجام داوری مقاله کامل ،گزارش نهایی مورد تایید قرار گیرد .
6- موافقت شد برای حمایت از فعالیت علمی پژوهشی دانشجویان ارایه دهنده مقاله در مجامع علمی معتبر، مازاد بر هزینه ثبت نام ، بخشی از هزینه ها نیز به صورت زیر تامین شود :
- دانشجویان دوره کارشناسی 40 درصد - دانشجویان کارشناسی ارشد 60 درصد و دانشجویان دوره دکترا نیز 80 درصد از رقم مربوط به مبلغی که برای تامین هزینه های شرکت در همایش های ملی اعضای هیات علمی دانشگاه در نظر گرفته شده است .
7- مقررشد معاونین پژوهشی دانشکده ها از ارسال صرفا پذیرش مقالات به حوزه پژوهشی دانشگاه به منظور استفاده از آیین نامه تشویق ارایه مقاله ، خود داری نمایند لذا با توجه به اینکه بانک اطلاعات پژوهشی دانشگاه در حال تکمیل است به جهت جلوگیری از دوباره کاری از این پس فقط مقاله های چاپ شده دارای آدرس کامل چه در کنفرانس و یا مجله ها با ارایه فایل word آن مورد برسی و شامل آیین نامه تشویق قرار خواهد گرفت .
8- مقرر شد برای تعیین نشریه های علمی معتبر خارجی که هزینه چاپ مقاله به ارز دریافت می نمایند بررسی های لازم در دانشکده ها حداکثر تا یک ماه آینده صورت گرفته و نتیجه به شورای پژوهشی دانشگاه اعلام شود .
9- با درخواست اعضای هیات علمی زیر برای استفاده از دوره کوتاه مدت خارج از کشور به منظور شرکت در مجامع علمی موافقت شد :
۞ آقای دکتر محمد علی زنجانچی برای کشور بلژیک از 18-13 شهریور با 5 روز ماموریت
۞ آقای دکتر صابر فرجامی شایسته برای کشور آلمان از 11- 6 شهریور با 5 روز ماموریت
۞ آقای دکتر مسعود ستاری برای کشور دانمارک از 25- 20 شهریور با 5 روز ماموریت
در همین مورد ،مقرر شد که جزئیات طی جدولی جهت صدور حکم ماموریت ، برای دفتر ریاست محترم دانشگاه ارسال شود .


مورخ: ۱۳۸۴/۰۳/۰۷

1- نامه شماره 5/194/5 مورخ 10/2/84 مرکز نشر دانشگاهی در مورد کتاب فرهنگ مصور و جامع اصطلاحات بیوشیمی اثر خانم دکتر سریری مطرح و مقرر شد دانشکده نسبت به اصلاحات انجام شده و اعمال نظرات داوری بررسی و اعلام نتیجه نماید .
2- نامه شماره 3290/ص مورخ 30/10/83 دانشکده منابع طبیعی در مورد کتاب اصول پرورش کرم ابریشم مبنی بر چاپ اثر مطرح ومورد موافقت قرار گرفت.
3- نامه شماره 6616/ف مورخ 22/12/83 دانشکده فنی در مورد چاپ کتاب پی های گسترده تالیف آقایان دکتر ابوالفضل اسلامی و دکتر ملک محمد رنجبر و همکاران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
4- پیشنهاد شد جهت کیفی تر کردن داوری ، حق الزحمه داوری با دامنه 000/500 - 0 ریال بر اساس نحوه داوری پرداخت شود .
5- با تقاضای آقای دکتر نصرت ال... فلاح مبنی بر چاپ کتاب تحلیل سازه های نا معین موافقت شد .
6- براساس مصوبه مورخ 5/10/83 مبنی بر استعلام از حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در مورد وضعیت استخدامی خانم مهندس بیگم فقیر ، نامه شماره 29- 24342 مورخ 28/10/83 دفتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاه در مورد مشارالیها و واحد سازمانی نامبرده مطرح و مقرر شد دانشکده علوم در مورد اجرای طرح توسط ایشان ، اظهار نظر نماید .
7- نامه شماره 430/ص مورخ 13/2/84 دانشکده منابع طبیعی در مورد طرح پژوهشی بررسی فلور ستیک تنوع گیاهی در رویشگاههای شاه بلوط مطرح و با توجه به عدم مطابقت مستقیم تخصص مجری با موضوع طرح و پیشنهاد اولیه شورای پژوهشی برای استفاده از یک متخصص گیاهشناسی در اجرای طرح مقرر شد مدیریت پژوهشی پاسخ لازم به نامه فوق را تهیه و ارسال نمایند .
8- هفت مورد درخواست استفاده از دوره های کوتاه مدت خارجی برای شرکت در مجامع بین المللی به شرح زیر مطرح شد :
 آقای دکتر نصرت محمودی برای کشور ایتالیا 8-3 مرداد با 5 روز ماموریت
 خانم دکتر ریحانه سریری برای کشور ترکیه 8-4 مهر با 5 روز ماموریت
 آقای دکتر حسن پور بابائی برای کشور اتریش 26تیر تا 1 مرداد با 5 روز ماموریت
 آقای مهندس کیوان اعتباری برای کشور کره جنوبی 29-26 مهر با با 5 روز ماموریت
 آقای دکتر فرهاد مشایخی برای کشور انگلستان 30-27 تیر با 5 روز ماموریت
 خانم دکتر زیور صالحی برای کشور انگلستان 30-27 تیر با 5 روز ماموریت
 ضمنا در خواست آقای دکتر ترکمن برای ارایه پوستر در کشور کره جنوبی با توجه به شروط در نظر گرفته شده برای ارایه پوستر ( داشتن دانشجوی دوره دکترا و یا داشتن مقاله ISI و یا مرتبه دانشیاری به بالا) مورد موافقت قرار نگرفت .
در همین مورد ،مقرر شد که جزئیات طی جدولی جهت صدور حکم ماموریت ، برای دفتر ریاست محترم دانشگاه ارسال شود .


مورخ: ۱۳۸۴/۰۳/۲۸

1- مقرر شد متقاضیان شرکت در کارگاه های آموزشی پس از مراجعت از کارگاه ، نسبت به ارایه سخنرانی پیرامون تجارب حاصله از کارگاه را برای آشنایی دیگر اعضای گروه مربوطه ارایه نمایند و انجام تسویه حساب با حوزه پژوهشی منوط به این امر گردید .
2- با پیشنهاد آقای دکتر حبیب ال... انصاری مبنی بر اجرای دو طرح پژوهشی با عنوان :
 دوگانی از مدولهای ضربی
 درون ریختی های مربوط به مدولهای ضربی و هم ضربی ، موافقت شد .
3 – گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی خانم دکتر صالحی با عنوان چگونگی بیان فاکتور آغاز کننده یوکاریوتیک 4E مطرح و مقرر شد در صورت وصول نامه مربوط به تایید داوری متن کامل مقاله ارایه شده در همایش ، گزارش مزبور مورد تایید باشد .
4- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی بررسی پتانسیل آب شستگی در مجاورت سازه های حفاظتی سواحل دریای خزر و درخواست 3 ماه مهلت برای ارایه گزارش نهایی مورد موافقت قرار گرفت .
5- گزارش پیشرفت سالانه طرح آقای دکتر مشایخی با عنوان نقش مایع مغزی نخاعی در رشد ونمو طبیعی و غیر طبیعی مغز مورد تایید قرار گرفت .
6- گزارش پیشرفت سالانه طرح آقای دکتر سعیدی با عنوان مطالعه رویشگاه ها و فلور پارک ملی بوجاق مورد تایید قرار گرفت.
7- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر میر حسینی با عنوان بررسی تلاقی های سه طرفه و چهار طرفه در چهار واریته کرم ابریشم ایران مطرح و مقرر شد نسبت به ارایه یک نظر داوری علاوه بر چکیده مقاله ارایه شده در همایش ، اقدام شود .
8- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای مهندس حسینی مقدم با عنوان تجزیه واریانس ژنتیکی و ترکیب پذیری صفات کمی کرم ابریشم با توجه به ارایه مقاله در نشریه علمی پژوهشیINTERNATOINAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENTOMOLOGY ، مورد تایید قرار گرفت .
9- باگزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای دکتر اصفهانی با عنوان جمع آوری ژرم پلاسم بادام زمینی براساس نظر مثبت داوری موافقت شد .
10- گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر حساس خواه با عنوان کاوش در افق های جدید آموزش زبان مطرح و مقررشد در صورت وصول نامه مبنی بر داوری متن کامل مقاله ارایه شده در همایش ، گزارش مورد تایید قرار گیرد .
11- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر اسماعیلی قدسی با عنوان تعیین ثابت های اپتیکی و ضخامت فیلم های نازک نیمه شفاف با توجه به ارایه مقاله در نشریه علمی Surface Review and Letters مورد تایید قرار گرفت ضمنا براساس چاپ مقاله دوم حاصل از اجرای طرح مقرر شد معادل 200 ساعت پژوهانه تشویقی به مجری پرداخت شود .
12- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر قاسمی زاد با عنوان تعیین شرایط پایون منفی در طراحی سیستم سپر دوگانه همجوشی مطرح و مقرر شد در صورت ارایه نامه مبنی بر انجام داوری متن کامل مقاله ارایه شده به همایش ، گزارش مورد تایید باشد .
13- با گزارش نهایی طرح پژوهشی اقای دکتر روضاتی با عنوان طراحی و ساخت کوره برای مطالعه اثر پخت روی لایه های شفاف و رسانا با توجه به سه مقاله ارایه شده به مجامع علمی ، موافقت شد .
14- با درخواست اعضای هیات علمی زیر برای استفاده از دوره های کوتاه مدت خارج از کشور به منظور شرکت در مجامع علمی بین المللی موافقت شد :
 آقای دکتر منصور درویزه برای کشور یونان از 25-22 تیر ماه 84 با 5 روز ماموریت
 خانم دکتر آسیه یحیی زاده برای کشور ژاپن از 24- 20 شهریور 84 با 5 روز ماموریت
در همین مورد ،مقرر شد که جزئیات طی جدولی جهت صدور حکم ماموریت ، برای دفتر ریاست محترم دانشگاه ارسال شود .


مورخ: ۱۳۸۴/۰۴/۰۴

1- با تقاضای آقای دکتر پناهی مبنی بر افزایش اعتبار طرح پژوهشی تبهگنی تقارن مزدوجی بار هامیلتونی های کوانتومی دوبعدی برای خرید یک دستگاه رایانه و لوازم جانبی برای انجام محاسبات مربوط به طرح به مبلغ ده میلیون ریال مطرح و مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد مبلغ فوق به اعتبار قبل افزوده شود .
2- نامه شماره 1732- 8 مورخ 7/3/84 دانشکده علوم در مورد تقاضای آقای دکتر آروند مبنی بر جابجایی ردیف های مصوب طرح استخراج نقطه ابری انتخابی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز کاتیونهای فلزات ... برای خرید یک دستگاه رایانه مشروط به انجام طرح در حد اعتبار مصوب بدون هیچ افزایش بعدی مورد موافقت قرار گرفت .
3- مقرر شد معادل 200 ساعت پژوهانه تشویقی به آقای دکتر خداپرست به منظور به چاپ رساندن مقاله ISI از نتایج طرح پژوهشی بررسی نحوه رطوبت در البسه پرداخت شود .
4- مقرر شد برای ارایه دو عنوان مقاله در همایش های بین المللی توسط آقای دکتر پور زینلی مجری طرح پژوهشی کنترل پدیده ناپایداری فلاتر در پلهای معلق با استفاده از روش نیمه فعال و میرائی متغیر معادل 200ساعت پژوهانه تشویقی به ایشان پرداخت شود .
5- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی موزه جانورشناسی ( نگهداری و تکمیل )ارایه شده توسط آقای دکتر لطیف صالحی مورد تایید قرار گرفت .
6- پیرو مصوبه مورخ 12/10/83 شورای پژوهشی دانشگاه در مورد انجام اصلاحات پیشنهادیه طرح پژوهشی بررسی تولید 3،2 – بوتاندیول توسط سویه های Klebsiella و جداسازی آن توسط آقایان دکتر قناد زاده و مهندس خیاطی ، طرح مذکور مورد تایید قرار گرفت . ضمنا در مورد هزینه های پرسنلی طبق مصوبات و روش جاری حوزه پژوهشی اقدام خواهد شد.
7- مقرر شد آقایان دکتر عبدالاحد شادپرور معاون پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی و دکتر سید یوسف امیری معاون پژوهشی دانشکده معماری و هنر به عنوان نماینده شورای پژوهشی برای عضویت در شورای دانشگاه معرفی شوند .
8- پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی بررسی میزان مصرف اکستازی در دانشجویان دانشگاه گیلان توسط سرکار خانم دکتر زهرا محتشم امیری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مطرح و مقرر شد پیشنهادیه مذکور جهت اقدام لازم به معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی تحویل گردد .
9- مقررشد ازاین به بعد ، فایل متن کامل مقاله به word یا صفحه اول مقاله همراه با آدرس دهی و اطلاعات کامل براساس مصوبه مورخ 21/3/84 به حوزه پژوهشی دانشگاه ارسال شود .


مورخ: ۱۳۸۴/۰۴/۲۱

1- با توجه به ارایه نامه 197/624/م مورخ18/1/84 سردبیر مجله زبانشناسی کاربردی مبنی بر داوری کامل مقاله خانم دکتر حساس خواه و پذیرش آن برای چاپ ، گزارش نهایی طرح پژوهشی ایشان با عنوان" کاوش در افقهای جدید آموزش زبان" مورد تصویب قرار گرفت .
2- در مورد تقاضای آقای دکتر برکت برای تمدید مهلت اجرای طرح پژوهشی" تحلیل گفتمانی دشواری های ترجمه" ، به دلیل ادامه تحصیل و پست اجرایی مجری ، با توجه به یکبار تمدید ، مقرر شد ایشان گزارش نهایی طرح را در اسرع زمان تدوین و ارایه فرمایند .
3- با تقاضای آقای مهندس هرسینی برای تمدید زمان اجرای طرح پژوهشی" آنالیز سیگنال الکتروگرام ECG" تا پایان شهریور ماه سال جاری موافقت شد .
4- براساس مقاله به چاپ رسیده آقای دکتر حسن پور بابایی در نشریه ISI خارج از کشور که منتج از طرح تحقیقاتی بررسی تنوع گونه های گیاهی منطقه اسالم بوده است ، مقرر شد طبق مصوبه مورخ 17/8/82 شورای پژوهشی دانشگاه معادل 400 ساعت پژوهانه به عنوان تشویق به ایشان پرداخت شود .
5- تقاضای تمدید زمان طرح پژوهشی آقای مهندس ایرج باقری با عنوان" بررسی مکانیزاسیون بر روی خصوصیات فیزیکی خاک و..." مطرح و مقرر شد گزارش نهایی طرح در اسرع وقت تدوین و ارایه شود .
6- براساس نظرات ارزیابی به عمل آمده گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر رمضانپور با عنوان" نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر" مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد مکاتبه لازم با دبیر محترم هیات ممیزه در مورد اعطای ترفیع و پایه ایشان صورت گیرد .
7- مقرر شد در جلسات آینده شورای پژوهشی در مورد مبلغ ارزیابی طرح و گزارش های نهایی بررسی و تجدید نظر لازم به عمل آید.
8- موضوع کتاب حرکات اصلاحی و درمانی آقای دکتر حسن دانشمندی که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی چندین بار به چاپ رسیده است ،پس از طی مراحل داوری و اعلام نظر مثبت داوران ، برای استفاده از امتیاز پژوهشی مورد قبول قرار گرفت .
9- درخواست آقایان :
 دکتر رامین نقدی برای کشور آلمان از 29تیرماه84 با 5 روز ماموریت
 دکتر نصرت ال... فلاح برای کشور یونان از 29مهرتا4 آبان با 5 روز ماموریت
 دکتر غلامعلی پیوست برای کشور سنگاپور 14تا17 شهریور با 5 روز ماموریت
 مهندس ایرج باقری برای کشور تایلند 15تا18 آذر با 5 روز ماموریت ، برای استفاده از دوره های کوتاه مدت علمی خارج از کشور برای شرکت در مجامع علمی ، مورد موافقت قرار گرفت .
 ضمنا بدلیل عدم ارایه مقاله پذیرفته شده از سوی آقای دکتر فرهاد اسماعیلی ، پذیرش تقاضای ماموریت ایشان به بعد موکول شد .


مورخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۵

1- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر دانشمندی با عنوان مطالعه تناسب خصوصیات آنتروپومتریکی دانش -آموزان با تجهیزات مورد استفاده آنان در مدارس براساس ارایه مقاله علمی تحت عنوان تناسب تجهیزات مورد استفاده دانش آموزان با معیار های ارگونومیکی و مختصات آنتروپومتریکی آنان ، مورد تایید قرار گرفت .
2- نامه شماره 3167-8 مورخ 1/5/84 در مورد تقاضای آقای دکتر سعیدی مجری طرح پژوهشی مطالعه رویشگاهها و فلور پارک ملی بوجاق کیاشهر مبنی بر حذف یکی از همکاران اصلی طرح و انجام وظایف توسط مجری مطرح و با حذف نام همکار موافقت شد ، البته بدیهی است پرداخت پژوهانه به مجریان محترم دارای ضوابط خاص خود می باشد و پرداخت خارج از سقف مورد نظر مقدور نخواهد بود .
3- نامه شماره 3169-8 مورخ 1/5/84 در مورد تقاضای آقای دکتر مامقانی برای خرید یک دستگاه PH متر از محل اعتبار طرح طرح پژوهشی تهیه گلوکونیک اسید از گلوکز ... مطرح شد و با توجه به اتمام طرح و تصویب گزارش نهایی در تاریخ 15/12/83 ، تقاضای مذکور مورد موافقت قرار نگرفت .
4- مقرر شد به جهت ارایه مقاله دوم حاصل از اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر شیرینی با عنوان تهیه تری متیل سایلیل و تتراهیدروپیرانیل اترها به روش ساده و موثر در مجله ISI ( با عنوان مقاله Silylation and Tetrahydropyranylation of Alcohols…) معادل 200 ساعت پژوهانه مازاد تشویقی به ایشان پرداخت شود .
5- نامه انتخاب مقاله آقای دکتر حسین قناد زاده به عنوان مقاله برتر در نهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران جهت اطلاع حضار قرائت شد ، ضمن تبریک آرزوی توفیقات علمی بیشتر برای ایشان گردید .
6- با گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای دکتر جلالی تحت عنوان ارزیابی عصاره چند گونه از گیاهان بومی در جلوگیری از رشد قارچ ... موافقت شد .

7- با گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای دکتر محمدی با عنوان شناسایی و تایپینگ E.Coli جداشده از کلی سپتی مرغداریهای گوشتی شهر رشت ... موافقت شد .

8- مقرر شد برای مقالاتی که تحت عنوان یادداشت پژوهشی در نشریات علمی معتبر چاپ می شوند ، معادل 4 امتیاز تشویق تالیف مقاله در نظر گرفته شود .

9- با تقاضای اعضای هیات علمی مشروحه زیر ، براساس بررسی مدارک وضوابط موجود برای استفاده از دوره های کوتاه مدت خارج از کشور جهت ارایه مقاله در مجامع علمی موافقت شد :

 آقای دکتر اسماعیلی قدسی برای کشور آلمان از 18-13 شهریور با 5 روز ماموریت
 آقای دکتر عزیزی برای کشور روسیه از 19-15 شهریور با 5 روز ماموریت
 آقای دکتر فرقانی برای کشور روسیه از 19-15 شهریور با 5 روز ماموریت
 آقای دکتر روضاتی برای کشور چین از 23-18 مهر با 5 روز ماموریت
 آقای دکتر فتحی برای کشور بلغارستان از 27-21 مرداد با 5 روز ماوریت
 خانم رمضانی برای کشور چکسلواکی از 6-3 مهر با 5 روز ماموریت


مورخ: ۱۳۸۴/۰۷/۲۳

1- موافقت شد برای تامین پرداخت حق داوری ها و برخی از هزینه های ضروری امورپژوهشی دانشکده ها مبلغ 4میلیون ریال تنخواه در اختیار معاونین پژوهشی دانشکده ها قرار گیرد .
2- با یادآوری تاخیر پیش آمده و اهمیت و ضرورت اصلاح فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی ، تاکید شد که در جلسه آینده دانشکده ها با نظر کارشناسی در مورد اصلاح فرم قراردادها ، در جلسه شورای پژوهشی حضور یابند .
3- با پیشنهاد دانشکده منابع طبیعی مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی بیماری شناسی جنگل با توجه به تامین اعتبار لازم از محل هزینه ثبت نام موافقت شد و مقرر گردید اقدام لازم در این مورد به عمل آید .
4- گزارش نهایی فرصت مطالعاتی آقای دکتر رحیم هنرنژاد در مرکز بیوتکنولوژی گیاهی نویشتات آلمان مورد تایید قرار گرفت .
5- با گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای مهندس اعتباری ، عضو هیات علمی پژوهشی گروه پژوهشی پرورش کرم ابریشم تحت عنوان ارزیابی خسارت مستقیم و غیر مستقیم تریپس توت بر اساس ارایه یک مقاله به چاپ رسیده در مجله ENTOMOLOGIA SINICA Vol.11 No.40 موافقت شد.
6- با توجه به توضیحات ارایه شده از دانشکده علوم ، تغییر و خرید یک دستگاهPH متر به جای بهم زن مغناطیسی از محل اعتبار طرح پژوهشی آقای دکتر مامقانی با عنوان تهیه گلوکونیک اسید از گلوکز به روش تخمیر ،مورد موافقت قرار گرفت .
7- با پیشنهاد آقای دکتر نجفی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی شناسایی باکتری ویبریوپاراهمولیتیکوس در فراورده های غذایی دریایی (ماهی – میگو و خرچنگ ) با همکاری بخش میکروبشناسی اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر اساس تامین فقط هزینه های پرسنلی طرح تا مبلغ 10550000 ریال و به مدت 12 ماه موافقت شد .
8- براساس تقاضای آقای دکتر مبر حسینی مجری طرح پژوهشی بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی و چند واریته وارداتی کرم ابریشم با تمدید مهلت طرح پژوهشی فوق برای تدوین گزارش نهایی موافقت شد.
9- در مورد طرح های پژوهشی که از مهلت انجام آنها گذشته است ، مقرر شد طی نامه به مجریان این گونه طرح ها یادآوری شود که در صورت عدم اقدام لازم ، حمایت از فعالیت پژوهشی بعدی انجام نخواهد شد.
10- گزارش پیشرفت طرح پژوهشی آقای مهندس پدرام فر با عنوان تحقیق در زمینه شناسایی مایکوپارازیتهای سفیدکهای سطحی استان گیلان با توجه به نظر داوری مثبت و ارایه مقاله کنفرانس مورد تایید قرار گرفت .
11- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمودی با عنوان جداسازی و خالص سازی و تعیین مقدار اسیدهای چرب و ترکیب لاکتونی در روغن زیتون رودبار با توجه به چاپ مقاله در Asian Journal of Chemistry (ISI) مورد موافقت قرار گرفت .
12- با گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقایان دکتر حسن زاد و دکتر رستمی با عنوان مطالعه رشد و عملکرد دو گونه سریع الرشد پالونیا و صنوبر در غرب گیلان بر اساس ارایه مقاله درکنفرانس بین المللی مدیریت زیست محیطی کشور هند ، موافقت شد.
13- با تقاضای خرید یک دستگاه چاپگر و اسکنر از محل اعتبار طرح پژوهشی آقای دکتر نیک نژاد باعنوان بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست علیه عامل بیماری سوختگی غلاف برنج مشروط به اینکه هزینه از سقف اعتبار مصوب طرح بیشتر نشود ، موافقت شد.
14- نامه آقای دکتر کرمی مجری طرح پژوهشی روش تابع انرژی گذرا با مدل بهبود یافته در مورد ارایه گزارش نهایی طرح مذکور به معاونت پژوهشی دانشکده برای استعلام داوری مطرح و مقرر شد ضمن بایگانی نامه در سوابق طرح ، تمهیدات لازم در مورد تسهیل و تسریع در اخذ نظرات داوری توسط معاونین پژوهشی دانشکده ها به عمل آید .
15- با تقاضای مجریان طرح پژوهشی بررسی الگوی مسکن در بافت قدیم رشت مبنی بر تمدید مهلت اجرای طرح تا پایان سال 1384 برای تدوین گزارش نهایی موافقت شد .
16- با تقاضای مجری طرح پژوهشی مطالعه رویشگاهها و فلور پارک ملی بوجاق مبنی بر تمدید مهلت اجرای طرح تا پایان سال جاری برای تدوین گزارش نهایی موافقت شد.
17- با تقاضای آقای مهندس اعتباری مبنی بر ضرورت همکاری نمودن آقای بیابانی در اجرای طرح پژوهشی بررسی تنوع ژنتیکی باکلوویروسهای مولد بیماری گراسری کرم ابریشم بدون افزایش ااعتبار طرح موافقت شد .


مورخ: ۱۳۸۴/۰۷/۳۰

1- با توجه به نامه مورخ 18/7/84 آقای دکتر رمضانی نژاد در مورد قبول مصوبه مورخ 30/10/83 شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص اجرای طرح پژوهشی مقایسه نقش شرکت در فعالیتهای ورزشی بر سلامت جسمانی ،رشد شناختی و عاطفی – اجتماعی دانشجویان ایرانی و خارجی شرکت کننده در سومین المپیاد ورزشی دانشگاههای منطقه حاشیه دریای خزر ، طرح مورد تصویب قرارگرفت .
2- در مورد نامه شماره 8229/د/ت مورخ 22/12/83 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و درخواست انتشار مجله تخصصی ، مقرر شد با توجه به موجود بودن تعدادی مجلات علمی – پژوهشی در این زمینه دلایل و ضرورت انتشار مجله جدید همراه توجیه علمی به شورای پژوهشی دانشگاه ارایه شود .
3- نامه شماره 1124/31 مورخ 4/7/84 دفتر امور پژوهشی و برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد نسخه نهایی دستورالعمل انواع واحد های پژوهشی در موسسات پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهت اطلاع قرائت شد .
4- گزارش پیشرفت مرحله ای ( سالانه ) طرح آقای دکتر سید اکبر خداپرست تحت عنوان تحقیق در زمینه رده بندی ، شناسایی و جنبه هایی از اکولوژی قارچهای اریسیفیده مورد تایید قرار گرفت .
5- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مصطفی نیک نژاد با عنوان بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست علیه عامل بیماری سوختگی غلاف برنج با توجه به نظزات داوری مورد تایید قرار گرفت .
6- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر شعبانپور و آقای مهندس کریمی نیا با عنوان تاثیر کمپوست کود مرغی به عنوان ماده آلی بر جمعیت میکروارگانیسمهای اکسید کننده گوگرد و رابطه آن با اکسیداسیون گوگرد در خاک با توجه به نظرات داوری مورد موافقت قرار گرفت .
7- گزارش نهایی طرح های پژوهشی آقای مهندس شهباز ظهر ریحانی عضو هیات علمی دانشکده فنی با عناوین
 طراحی سیستم نامه الکترونیکی مبتنی بر وب
 دیوار آتش سخت افزاری
 تجزیه و تحلیل بار ترافیکی شبکه در دانشگاه گیلان
مطرح و با توجه به نظرات مثبت داوری مقرر شد در این مورد طی نامه تایید شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام شود .


مورخ: ۱۳۸۰/۰۷/۲۱

مصوبات
1_ نظر به برقرار شدن تسهیلات ارزی جهت خرید تجهیزات پژوهشی ، مقرر شد در اسرع وقت نیازمندیهای دانشکده ها در این خصوص جمع آوری و به مدیریت امور پژوهشی اعلام شود تا با هماهنگی های لازم اقلام درخواستی با توجه به سهمیه ارزی و از طریق واحد خرید های ارزی دانشگاه خریداری گردد.
2_ مقرر شد برنامه کلان دانشکده ها برای برگزاری کارگاه های آموزشی – تخصصی برای عموم کارشناسان و افراد علاقمند در سطح استان یا کشور تهیه و به حوزه پژوهشی اعلام گردد. کارگاه آموزشی باید به نحوی برنامه ریزی شود که کادر تخصصی و امکانات لازم حتی الامکان فراهم بوده و نقش دانشگاه در این زمینه ملموس باشد و هزینه های برگزاری کارگاه از طریق حق ثبت نام پوشش داده شود.
3_ موضوع انتشار مجلات علمی ، پژوهشی تخصصی در دانشکده ها مورد تاکید جدی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری لازم در این خصوص از سوی دانشکده ها بعمل آید.
4_ در خصوص انتشار مجله دانشکده، نامه شماره م – پ 145 تاریخ 23/4/80 معاونت پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی مبنی بر اقدامات بعمل آمده جهت انتشار مجله دانشکده مزبور مطرح و مقرر شد
ضمن تقدیر و تشکر، و حمایت شورای پژوهشی دانشگاه جهت استحضار و اقدام مقتضی برای هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال گردد.
5_ گزارش نهایی طرح پژوهشی مطالعه سینیتک واکنش ردوکس کمپلکس وانادیم (III) به همراه نظرات کارشناسی ارزیابی مطرح و مقرر شد آقای حمیددژم پناه مجری محترم طرح ضمن هماهنگی لازم با مدیریت پژوهشی دانشگاه در خصوص رفع نواقص گزارش اقدام و سپس تایید معاونت پژوهشی دانشکده، گزارش نهایی صحافی شده را به حوزه پژوهشی عودت فرمایند.
6_ در خصوص ارائه گزارش تحقیقاتی آقای عبدا... فلاح شجاعی در خصوص طرح پژوهشی سنتز و بررسی کمپلکس های جدیدی از مشتقات 1 و 4 دی آزا... مقرر شد در صورت ارائه گزارش مدون و به صورت مجلد، بر اساس نظر ارزیابی حداکثر 40% حق پژوهش به مجری پرداخت شود.
7_ گزارش نهایی طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر معظم حسن پور تحت عنوان مطالعه ارتفاع مناسب هرس کمر بر در چای مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
8_ مقرر شد که گزارش پیشرفت و نهایی طرحهای تحقیقاتی به همراه بررسی انجام شده پس از تایید حوزه پژوهشی دانشکده مربوطه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
9_ با گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی شناسایی فون کنه های گالزا و دشمنان طبیعی آنها در استان گیلان بر اساس نظر ارزیابی موافقت شد.
10_ نامه شماره 23-4858 تاریخ 27/4/80 دفتر بودجه و تشکیلات در خصوص نمودار تشکیلات دانشگاه گیلان جهت استحضار مطرح شد.
11_ نامه شماره م – پ 149 تاریخ 24/4/80 دانشکده علوم کشاورزی در خصوص تقاضای آقای دکتر مهرداد محمدی مبنی بر ترجمه کتاب ازتوپدی دام کوچک و درمان شکستگی مطرح و مقرر شد توسط مدیریت امور پژوهشی با مترجم در خصوص چاپ اثر مذاکره و نتیجه به شورای پژوهشی اعلام شود.
12_ مقرر شد پس از تحویل متن نهایی اثر تالیفی / ترجمه به واحد انتشارات پنج نسخه از اثر را تهیه و در اختیار صاحب اثر قرار گیرد.
13_ مقرر شد طرح پیشنهادی آقای دکتر مصطفی نیک نژاد تحت عنوان بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست علیه عامل سوختگی خلاف.... برای اخذ نظر کارشناسی مجدد ارسال گردد.
14_ با اجرای طرح پژوهشی بروز همزمان اثر کند و نظم مغناطیسی با گشتاور بالا توسط آقای مجید سیفی عضو هیات علمی گروه فیزیک بر اساس نظر مثبت داوری موافقت شد.
15_ گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی آقای دکتر کورش رادمقدم تحت عنوان تهیه سریع و کارآمد کنیازولین (H 3) 4 – اون های استخلافدار به کمک تابش امواج ریز بر اساس نظر مثبت ارزیابی مورد تایید قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۸۰/۰۷/۲۸

مصوبات
1_ نامه شماره 11- 7796 تاریخ 10/6/80 ریاست محترم دانشگاه به شورای اسلامی شهر رشت در خصوص برگزاری کنگره بازشناسی نهضت جنگل و بزرگداشت کوچک جنگلی در آذرماه 1381 مطرح و مقرر شد که حوزه پژوهشی با همکاری دانشکده علوم انسانی در این خصوص اقدام لازم بعمل آورند. همچنین در همین رابطه مقرر شد اعضای کمیته علمی و اجرایی از سوی دانشکده جهت اقدامات بعدی به معاونت پژوهشی دانشگاه تا جلسه بعدی شورا معرفی شوند.
2_ در خصوص نامه شماره 7371 /و مورخ 7/7/80 مقام محترم وزارت به مناسبت تاسیس پارک علمی تحقیقاتی یزد، مقرر شد به ریاست محترم دانشگاه پیشنهاد شود موضوع تاسیس علمی – تحقیقاتی گیلان را در شورای پژوهش و فنآوری استان مورد بحث قرار دهند.
3_ نامه شماره 1557/31 تاریخ 6/6/80 دفتر امور پژوهشی و برنامه ریزی وزارت متبوع در خصوص متقاضیان فرصت مطالعاتی به هزینه شخصی جهت اطلاع قرائت شد.
4_ نامه شماره 5498 /و تاریخ 31/5/80 مقام محترم وزارت در خصوص تصویب لایحه اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به اطلاع اعضای شورای پژوهشی دانشگاه رسید.
5_ نامه شماره 1586/31 تاریخ 11/6/80 دفتر امور پژوهشی و برنامه ریزی وزارت متبوع در خصوص پروژه بانک اطلاعاتی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی جهت اطلاع و اقدام لازم اعضای شورای پژوهشی مطرح شد.
6_ پیشنهاد اجرای طرح تحقیقاتی بررسی استفاده بهینه از آب موجود شبکه آبیاری فومنات با تعیین الگوی کشت اپتیموم بر اساس نظرات کارشناسی در اولویت قرار نگرفت.
7_ مقرر شد در صورت تشخیص معاونت پژوهشی دانشکده، چنانچه تقاضای ترجمه و تالیف یا طرح پژوهشی فاقد نظر مثبت داوری بود، موضوع دیگر به حوزه پژوهشی دانشگاه ارجاع نگردد.
8_ نامه مورخ 14/6/80 ارائه دهندگان طرح بررسی آفات کلزا و دشمنان طبیعی آنها در استان گیلان در خصوص ارائه دلایل مبنی بر توجیه و ضرورت اجرای طرح مطرح و با توجه به نظرات کارشناسی اخذ شده و نظر تخصصی شورای پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی، اجرای طرح فوق در اولویت قرار نگرفت.
9_ مقرر شد طرح پیشنهادی آقای جعفر ندائی تحت عنوان........
پس ااز استعلام نظر کارشناسی دیگر، مجددا" در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی شود.
10_ گزارش نهایی طرح پژوهشی تولید آمیلاز از باکتریها و قارچهای مزوفیلیک و ترموفیلیک ارائه شده توسط آقای دکتر نجفی و آقای مهدی رسا با توجه به نظر مثبت ارزیابی مورد تایید قرار گرفت.
11_ با تقاضای آقای دکتر فرهانیه در خصوص چاپ کتاب سیالات لزج موافقت شد .
12_ چاپ کتب تکنولوژی تعمیر و نگهداری و آنالیز ارتعاش ماشین آلات و "مانیتورینگ وضعیت ماشین آلات تالیف آقای دکتر اسماعیل زاده با توجه به نظرات مثبت داوری موافقت گردید.
13_ تقاضای تمدید مهلت اجرای طرح روشهای تکاملی و غیرتکاملی بهینه سازی در مهندسی به شرط دریافت نظر مثبت دانشکده فنی مورد موافقت قرار گرفت.
14_ مقرر ش هشتمین همایش علمی – پژوهشی دستاوردهای دانشگاهیان گیلان با رعایت کلیه ضوابط همایش های علمی در سطح ملی، از قبیل تشکیل کمیته های علمی – اخذ نظر داوری خارج از دانشگاه برگزار شود، به همین منظور به علت داشتن فرصت مناسب جهت هرچه بهتر برگزار کردن همایش مقرر شد همایش مزبور در اردیبهشت سال 1381 برگزار شود.
15_ مقرر شد در زمان برگزاری همایش فوق علاوه بر مجموعه مقالات همایش، کتابچه مجموعه مقالات ارائه شده اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در سال 1379 در نشریات علمی و مجامع معتبر نیز انتشار یابد.


16_ مقرر شد مقالات حداکثر در پانزده صفحه و نهایی شده بر روی دیسکت از طریق دانشکده مربوطه به حوزه پژوهشی ارسال گردد.
17_ توافق روسای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر مبنی بر انتشار چهار نشریه علمی تخصصی مطرح و مقرر شد دانشگاه گیلان بطور فعال در این زمینه اقدام نماید.


مورخ: ۱۳۸۰/۰۹/۰۳

مصوبات
1_ با تقاضای سرکار خانم دکتر آسیه یحیی زاده مبنی بر اجازه ترجمه کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی تالیف Seth Elsheimer حسب مقررات موافقت شد.
2_ با تقاضای آقای دکتر حسین سهله مبنی بر اجرای طرح تحقیقاتی رابطه بین مضرب Schur یک گروه توپولوژیک و تعویض گرهای آن گروه با توجه به نظرات مثبت ارزیابی موافقت شد.
3_ با ترجمه کتاب برنامه نویسی اجزاء محدود توسط آقای دکتر فرزین کلانتری حسب مقررات موافقت شد.
4_ با پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی تحلیل نظری سیستم مدیریت بر مبنای حسابداری سنجش مسئولیت و ارائه مدلی برای آن توسط آقایان بهزاد روحی و رمضانعلی مباشر امینی بر اساس نظرات ارزیابی به شرط اعمال اصلاحات موردنظر شورا و تایپ متن پرسشنامه درخواست اعتبار طرح موافقت شد.
5_ تقاضای آقای دکتر جلیل حاجی زاده مبنی بر افزایش مدت زمان اجرای طرح فون کنه های گالزا در استان گیلان و دشمنان طبیعی آنها مطرح و تقاضای نامبرده بدون افزایش اعتبار طرح مورد تایید قرار گرفت.
6_ با تقاضای ترجمه کتاب هیدرولیک آبراهه ها توسط آقای دکتر عبدالحمید مهرداد طبق مقررات موافقت شد.
7_ بر اساس نظرات مثبت داوری با تقاضای چاپ کتاب آقای دکتر حسن پوربابائی تحت عنوان آمار زیستی موافقت شد.
8_ مقرر شد ترجمه کتاب گونه های گیاهی منبع قابل دسترسی گیاهان آرایشی جهت اخذ داوری جدید به دانشکده مربوطه عودت داده شود.
9 - مقرر شد برای تشخیص صلاحیت علمی ترجمه متقاضیان ترجمه کتاب ، حتما" از داورانی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند یا سابقه ترجمه داشته و مسلط به زبان مربوطه اند ، استفاده شود.
این موضوع در مراحل تقاضای ترجمه و تقاضای چاپ اثر ترجمه شده، ملاک خواهدبود.10_ گزارش نهایی طرح پژوهشی مطالعه ساختاری و فعالیت کاتالیتیکی زئولیت های Y پس از کاهش کاتیون های Ni2+ با هیدروژن توسط آقای دکتر محمدعلی زنجانچی مطرح و مقرر شد گزارش پس از افزایش فهرست نویسی و صحافی گالینکور به حوزه پژوهشی ارسال شود.
11_ گزارش نهایی طرح تولید بتن سبک با استفاده از پوسته شلتوک برنج مجریان طرح آقایان دکتر عطاءا... حاجتی مدارایی و دکتر علیرضا صدرممتازی مطرح و مقرر شد جهت اعمال اصلاحات در خصوص فهرست نویسی و... به دانشکده عودت داده شود


مورخ: ۱۳۸۰/۰۹/۱۷

مصوبات
1_ با تقاضای سرکار خانم دکتر آسیه یحیی زاده مبنی بر اجازه ترجمه کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی تالیف Seth Elsheimer حسب مقررات موافقت شد.
2_ با تقاضای آقای دکتر حسین سهله مبنی بر اجرای طرح تحقیقاتی رابطه بین مضرب Schur یک گروه توپولوژیک و تعویض گرهای آن گروه با توجه به نظرات مثبت ارزیابی موافقت شد.
3_ با ترجمه کتاب برنامه نویسی اجزاء محدود توسط آقای دکتر فرزین کلانتری حسب مقررات موافقت شد.
4_ با پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی تحلیل نظری سیستم مدیریت بر مبنای حسابداری سنجش مسئولیت و ارائه مدلی برای آن توسط آقایان بهزاد روحی و رمضانعلی مباشر امینی بر اساس نظرات ارزیابی به شرط اعمال اصلاحات موردنظر شورا و تایپ متن پرسشنامه درخواست اعتبار طرح موافقت شد.
5_ تقاضای آقای دکتر جلیل حاجی زاده مبنی بر افزایش مدت زمان اجرای طرح فون کنه های گالزا در استان گیلان و دشمنان طبیعی آنها مطرح و تقاضای نامبرده بدون افزایش اعتبار طرح مورد تایید قرار گرفت.
6_ با تقاضای ترجمه کتاب هیدرولیک آبراهه ها توسط آقای دکتر عبدالحمید مهرداد طبق مقررات موافقت شد.
7_ بر اساس نظرات مثبت داوری با تقاضای چاپ کتاب آقای دکتر حسن پوربابائی تحت عنوان آمار زیستی موافقت شد.
8_ مقرر شد ترجمه کتاب گونه های گیاهی منبع قابل دسترسی گیاهان آرایشی جهت اخذ داوری جدید به دانشکده مربوطه عودت داده شود.
9 - مقرر شد برای تشخیص صلاحیت علمی ترجمه متقاضیان ترجمه کتاب ، حتما" از داورانی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند یا سابقه ترجمه داشته و مسلط به زبان مربوطه اند ، استفاده شود.
این موضوع در مراحل تقاضای ترجمه و تقاضای چاپ اثر ترجمه شده، ملاک خواهدبود.10_ گزارش نهایی طرح پژوهشی مطالعه ساختاری و فعالیت کاتالیتیکی زئولیت های Y پس از کاهش کاتیون های Ni2+ با هیدروژن توسط آقای دکتر محمدعلی زنجانچی مطرح و مقرر شد گزارش پس از افزایش فهرست نویسی و صحافی گالینکور به حوزه پژوهشی ارسال شود.
11_ گزارش نهایی طرح تولید بتن سبک با استفاده از پوسته شلتوک برنج مجریان طرح آقایان دکتر عطاءا... حاجتی مدارایی و دکتر علیرضا صدرممتازی مطرح و مقرر شد جهت اعمال اصلاحات در خصوص فهرست نویسی و... به دانشکده عودت داده شود


مورخ: ۱۳۸۰/۱۰/۰۱

مصوبات
1_ با تقاضای استفاده از دوره فرصت مطالعاتی آقای دکتر پیروز عزیزی موافقت شد و مقرر گردید پرونده نامبرده برای اقدامات بعدی برای دفتر همکاریهای علمی و بین المللی ارسال شود.
2_ استفاده مطلوب از دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در فعالیت های اعضای هیات علمی (ویراستاری فنی و ..) مطرح و اخذ تصمیم لازم به جلسه بعدی موکول شد.
3_ نامه شماره 4458/3 تاریخ 17/9/80 معاونت محترم پژوهشی وزارت متبوع در خصوص اعلام موافقت اصولی با تاسیس پژوهشکده کرم ابریشم دانشگاه گیلان جهت استحضار قرائت شد.
4_ مقرر شد حداکثر تا جلسه بعدی شورا، پیشنهاد تاسیس حداقل یک گروه پژوهشی از طرف معاونین پژوهشی هر دانشکده مطرح شود.
5_ نامه شماره 1859/320 تاریخ 12/9/80 دفتر مرکزی ارتباط با صنعت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در خصوص پروژه های دانشگاه با صنعت مطرح و مقرر شد اقدام لازم بعمل آید.
6_ نامه شماره 10112/11 تاریخ 4/9/80 وزارت متبوع در خصوص آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی جهت استحضار قرائت شد.
7_ نامه شماره 4356/14/3317 تاریخ 7/7/80 فرماندهی انتظامی استان گیلان در خصوص همکاری علمی مطرح و مقرر شد از نماینده دستگاه ذی ربط جهت هماهنگی برای موضوعات موردنظر دعوت به عمل آید.
8_ مقرر شد تا آخر هفته آینده پاسخ لازم در مورد تحقیقات و توسعه پایدار از گروهها دریافت و توسط معاونین پژوهشی به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه اعلام شود.
9_ تقاضای ایجاد گروه مشاوره GIS مطرح و مقرر شد مدارک و سوابق علمی مربوطه پیشنهاد دهندگان اخذ و جهت تصمیم نهایی به هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال شود.


مورخ: ۱۳۸۰/۱۰/۱۵

مصوبات
1_ نامه شماره 4737/3 تاریخ 1/10/1380 معاون محترم پژوهشی وزارت متبوع در خصوص ردیفهای متمرکز متفرقه که به اعتبارات پژوهشی افزوده شده است، جهت تاکید مطرح و مقرر شد موضوع توسط معاونین پژوهشی دانشکده به نحو مقتضی به اطلاع تمامی گروه های آموزشی رسانده شود تا در قالب عناوین محورهای اعلام شده، پیشنهاد و خلاصه برنامه خود را اعلام نمایند.
2_ تقاضای تالیف کتاب جلبکها توسط خانم مهندس بیگم فقیر مطرح و جهت استعلام داوری به معاون پژوهشی پردیس صومعه سرا تحویل شد.
3-مقرر شد نظر به گذشت چند سال از تصویب پیشنهاد اجرای طرح آقای دکتر ایرج حسن زاد، موضوع با تایید کتبی ضرورت اجرای کار، نظرات داوری جدید و صورت جلسه شورای دانشکده مربوطه مجددا" در شورای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
4_ با پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست علیه عامل بیماری سوختگی غلاف برنج از نظر علمی بر اساس نظرات کارشناسی موافقت شد و مقرر شد در زمینه اعتبار پیشنهادی با مجری مذاکره گردد.
5_ با درخواست ترجمه کتاب ژنتیک جمعیت توسط آقای دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی موافقت شد و مقرر گردید به مترجم اعلام گردد که نسبت به ترجمه جدید ترین ویرایش از متن اصلی اقدام نمایند.
6_ پیشنهاد آقای دکتر محمد روستایی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی اثرات دانه اسپند بر روی عامل بیماری لوک آمریکایی مطرح و ضرورت انجام طرح با توجه به نظرات ارزیابی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد با توجه به امکانات موجود در دانشکده در اعتبارات پیشنهادی از سوی مجری بازبینی شود.
7_ مقرر شد برای پرداخت حق پژوهش، بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشکده (اعلام ساعات کار انجام یافته توسط مجری و همکاران و مبلغ حق الزحمه قابل پرداخت) اقدام شود.8_ طرح پژوهشی مطالعه تناسب خصوصیات آنتروپومتریکی دانش آموزان با تجهیزات مورد استفاده آنان در مدارس از آقای دکتر حسن دانشمندی مطرح و بر اساس نظر مثبت کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.
9_ پیشنهاد اجرای طرح مقایسه رکودهای آمادگی جسمانی پسران دانشجو با ملاحظه دست برتر توسط آقای احمد پوریا مطرح و با توجه به نظر مثبت کارشناسی مورد موافقت قرار گرفت.
10_ با پیشنهاد آقای دکتر میرحسین پیمان مبنی بر اجرای طرح پژوهشی بررسی انرژی مصرفی برای پوست کنی و سفید کردن سه رقم شلتوک رایج استان گیلان بر اساس نظرات کارشناسی موافقت شد.
11_ نامه شماره 753- ک تاریخ 27/9/80 ریاست کتابخانه مرکزی در خصوص جلسه کتابداران کتابخانه های دانشگاه به اطلاع اعضای حاضر در جلسه شورا رسید.


مورخ: ۱۳۸۰/۱۱/۰۶

مصوبات
1_ نامه شماره 4737/3 تاریخ 1/10/1380 معاون محترم پژوهشی وزارت متبوع در خصوص ردیفهای متمرکز متفرقه که به اعتبارات پژوهشی افزوده شده است، جهت تاکید مطرح و مقرر شد موضوع توسط معاونین پژوهشی دانشکده به نحو مقتضی به اطلاع تمامی گروه های آموزشی رسانده شود تا در قالب عناوین محورهای اعلام شده، پیشنهاد و خلاصه برنامه خود را اعلام نمایند.
2_ تقاضای تالیف کتاب جلبکها توسط خانم مهندس بیگم فقیر مطرح و جهت استعلام داوری به معاون پژوهشی پردیس صومعه سرا تحویل شد.
3-مقرر شد نظر به گذشت چند سال از تصویب پیشنهاد اجرای طرح آقای دکتر ایرج حسن زاد، موضوع با تایید کتبی ضرورت اجرای کار، نظرات داوری جدید و صورت جلسه شورای دانشکده مربوطه مجددا" در شورای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
4_ با پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست علیه عامل بیماری سوختگی غلاف برنج از نظر علمی بر اساس نظرات کارشناسی موافقت شد و مقرر شد در زمینه اعتبار پیشنهادی با مجری مذاکره گردد.
5_ با درخواست ترجمه کتاب ژنتیک جمعیت توسط آقای دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی موافقت شد و مقرر گردید به مترجم اعلام گردد که نسبت به ترجمه جدید ترین ویرایش از متن اصلی اقدام نمایند.
6_ پیشنهاد آقای دکتر محمد روستایی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی اثرات دانه اسپند بر روی عامل بیماری لوک آمریکایی مطرح و ضرورت انجام طرح با توجه به نظرات ارزیابی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد با توجه به امکانات موجود در دانشکده در اعتبارات پیشنهادی از سوی مجری بازبینی شود.
7_ مقرر شد برای پرداخت حق پژوهش، بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشکده (اعلام ساعات کار انجام یافته توسط مجری و همکاران و مبلغ حق الزحمه قابل پرداخت) اقدام شود.8_ طرح پژوهشی مطالعه تناسب خصوصیات آنتروپومتریکی دانش آموزان با تجهیزات مورد استفاده آنان در مدارس از آقای دکتر حسن دانشمندی مطرح و بر اساس نظر مثبت کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.
9_ پیشنهاد اجرای طرح مقایسه رکودهای آمادگی جسمانی پسران دانشجو با ملاحظه دست برتر توسط آقای احمد پوریا مطرح و با توجه به نظر مثبت کارشناسی مورد موافقت قرار گرفت.
10_ با پیشنهاد آقای دکتر میرحسین پیمان مبنی بر اجرای طرح پژوهشی بررسی انرژی مصرفی برای پوست کنی و سفید کردن سه رقم شلتوک رایج استان گیلان بر اساس نظرات کارشناسی موافقت شد.
11_ نامه شماره 753- ک تاریخ 27/9/80 ریاست کتابخانه مرکزی در خصوص جلسه کتابداران کتابخانه های دانشگاه به اطلاع اعضای حاضر در جلسه شورا رسید.


مورخ: ۱۳۸۰/۱۲/۱۸


مصوبات
1_ مقرر شد در خصوص کلیه مقالاتی که پذیرش چاپ آنها بعد از تاریخ 29/11/1380 باشد آیین نامه جدید تشویق اعضای هیات علمی ارایه دهنده مقاله اعمال گردد.
2_ گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر مانی فرجام تحت عنوان تونل زنی کوانتومی یک سیستم دو ذره ای با توجه به نظرات داوری مورد تصویب قرار گرفت.
3_ با پیشنهاد آقای جعفر ندایی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی مطالعات بیواکولوژیک روی پارازیتوئید
(hym:Aphidiidae) Lysiphlebus fabarum
و بررسی امکان پرورش انبوه آن بر اساس نظر کارشناسی و شورای پژوهشی دانشکده علوم، موافقت شد.
4_ با پیشنهاد سرکار خانم پروین رمضانی در خصوص اجرای طرح پژوهشی اندازه گیری و مقایسه مقادیر Allicin و Ajoene در دو گونه سیر
(Allium Sativum L.var Sativum) و (Allium Ampeloprasum L.var holmense)
بر اساس اخذ نظر مثبت داوری و شورای پژوهشی دانشکده موافقت شد.
5_ مقرر شد طرحهای تحقیقاتی که منجر به ارایه مقاله در نشریه معتبر گردد، اخذ گزارش نهایی ضرورت نداشته باشد، در خصوص گزارش نهایی طرحی که منجر به ارایه مقاله در کنفرانس شود با ذکر عدم نیاز به داوری در صورت جلسه شورای دانشکده و ارسال مقاله، گزارش نهایی طرح باید تنظیم و به حوزه معاونت پژوهشی ارسال شود.
6_ با تقاضای آقای دکتر حبیب ا... انصاری مبنی بر ترجمه کتاب Ideal Theory موافقت شد و مقرر گردید به مترجم اعلام شود که نسبت به ترجمه جدیدترین ویرایش از متن اصلی اقدام فرمایند.
7_ درخواست آقای دکتر مسعود ستاری مبنی بر چاپ کتاب ماهی شناسی با هزینه شخصی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد پس از انجام ویرایش علمی و ادبی کتاب به مترجم جهت چاپ عودت داده شود، بدیهی است پس از چاپ کتاب معادل هزینه ویرایش، کتاب از مترجم اخذ خواهد شد.


8_ گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرهاد رحمانی نیا، تحت عنوان بررسی تاثیر برنامه منتخب پیاده روی بر دستگاه قلبی عروقی، خون و ترکیب بدن مردان غیرورزشکار 52-42 سال با توجه به نظرات مثبت کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.
9_ نامه شماره 3319/ص تاریخ 15/10/1380 در خصوص گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی تنوع گونه های گیاهی در جنگلهای منطقه اسالم (تالش) مطرح و مقرر شد گزارش جهت اعمال نظرات داوری به دانشکده مربوطه ارسال شود.
10- نتیجه گیری در خصوص طرح پژوهشی سرکار خانم مژگان خاکپور تحت عنوان بررسی گونه شناسی مسکن در بافت قدیم شهر رشت به جلسه آتی موکول شد.
11_ با توجه به نظرات مثبت داوری با چاپ کتاب بررسی و نقد اشعار صعالیک تالیف آقای دکتر محمدرضا هاشملو با انجام پیشنهادات داوری موافقت گردید.
12_ با پیشنهاد آقای دکتر حمید فتوحی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی تحلیل اقتصادی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی تولید برنج بر اساس نظرات ارزیابی موافقت شد.
13_ طرح پژوهشی آقای دکتر لطیف صالحی تحت عنوان بررسی کارایی دوگونه پارا زیتوئید شپشک توت Pseudaulacaspis Pentagona در جهت مبارزه بیولوژیکی با آفت بر اساس نظرات مثبت ارزیابی مورد تصویب قرار گرفت.
14_ با توجه به بند پنجم صورت جلسه حاضر به علت ارایه و چاپ مقالات آقایان دکتر حبیب ا... انصاری و دکتر شهاب الدین ابراهیمی در نشریات معتبر بین المللی، مقالات مزبور به عنوان گزارش نهایی طرحهای زیر مورد تایید قرار گرفت.
1_ ایستایی مجانبی ایده آلها نسبت به بعضی از مدولها بر روی یک حلقه تعویض پذیر نوتری
2_ مدولهای  انژکتیو و رفتار مجانبی از آقای دکتر انصاری
3_ در باره مدولهای ثانویه روی حلقه های پولیک
4_ در باره مدولهای ثانویه روی حلقه گروهی ZG که G از مرتبه عدد اول است از آقای دکتر ابراهیمی .
15_ نامه شماره 3891/ص تاریخ 28/11/1380 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی صومعه سرا در خصوص طرح تحقیقاتی ریز ازدیادی سرخدار در شرایط Invitro مطرح و اجرای آن منوط به تکمیل فرم و انجام اصلاحات موردنظر داوری و اعلام نظر مدیریت امور پژوهشی گردید.
16_ با تقاضای تالیف کتاب آقای عباس محمدی اصل تحت عنوان جامعه شناسی بنیادین با توجه به صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و نظرات داوری موافقت شد.مورخ: ۱۳۸۱/۰۱/۲۴

مصوبات
1_ نامه شماره 13/ک تاریخ 24/1/81 کتابخانه مرکزی در خصوص خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطرح شد و مقرر گردید دانشکده ها فهرست کتب مرجع موردنیاز را به کتابخانه مرکزی داده و خود از خرید این نوع کتب در حد امکان خودداری نمایند. همچنین از عزیمت کارکنان دانشکده خوداری شده و هرگروه با مشخص کردن اولویتها و یک نماینده (عضو هیات علمی) اقدام به خرید کتاب نماید. فقط در این صورت هزینه های مربوطه پرداخت خواهد شد (هزینه اسکان، رفت و برگشت و غذا) .
فهرست کتب خریداری شده باید به تایید گروه آموزشی ذی ربط رسیده باشد.
2_ مقرر شد پس از خرید از نمایشگاه عملکرد هر دانشکده ارزیابی شود. خرید کتب زیر نظر مستقیم معاونت پژوهشی دانشکده بوده و گزارش عملکرد از طرف ایشان به حوزه پژوهشی ارسال خواهد شد تا جهت استحضار هیات رئیسه محترم فرستاده شود.
3_ مقرر شد در صورت خرید کتاب از محل سهمیه ارزی عضو هیات علمی و تحویل کتاب به کتابخانه دانشکده، معادل ریالی آن به عضو هیات علمی پرداخت شود.
4_ در خصوص خرید کتب مرجع توسط کتابخانه مرکزی، فهرست کتب مرجع توسط گروههای آموزشی تهیه و از طریق معاونت پژوهشی دانشکده برای کتابخانه مرکزی ارسال گردد.
5_ اعتبار تعیین شده برای خرید کتاب در سال 1381 برای کتابخانه /ها به شرح زیر خواهد بود:

- دانشکده فنی مبلغ 5/4 میلیون تومان + 150 هزار تومان هزینه پشتیبانی
- دانشکده علوم کشاورزی مبلغ 5/4 میلیون تومان + 150 هزار تومان هزینه پشتیبانی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مبلغ 5/3 میلیون تومان + 150 هزار تومان هزینه پشتیبانی
- دانشکده علوم انسانی مبلغ 4 میلیون تومان + 150 هزار تومان هزینه پشتیبانی
- دانشکده علوم کشاورزی پردیس صومعه سرا مبلغ 5/3 میلیون تومان + 150 هزار تومان هزینه پشتیبانی


- گروه معماری مبلغ3 میلیون تومان + 150 هزار تومان هزینه پشتیبانی
- دانشکده علوم مبلغ 5/4 میلیون تومان + 150 هزار تومان هزینه پشتیبانی
- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مبلغ 12 میلیون تومان + 300 هزار تومان هزینه پشتیبانی

6_ برگزاری کارگاه آموزشی مهندسی آب و رسوب گذاری سدها، پس از توضیحات دبیر کارگاه به شهریور ماه 1381 موکول شد و مقرر شد جهت اطلاع رسانی گسترده فراخوان و پوستر مناسب تهیه و توزیع شود.
7_ مقرر شد برنامه تفصیلی کارگاه آموزشی نجوم و کاربرد اسطرلاب و کارگاه آموزشی HPLC به صورت کتبی به حوزه پژوهشی اعلام گردد.


مورخ: ۱۳۸۱/۰۲/۰۷


مصوبات
1_ با توجه به تک نرخی شدن ارز و سیاست ارزی کشور، در خصوص وضعیت اعتباری سال جاری و تاثیر نرخ ارز بر عملکرد حوزه پژوهشی و اتخاذ تدابیر لازم بحث و مقرر شد حوزه پژوهشی طی تماس با دفتر امور پژوهشی وزارت متبوع، اطلاعات تفصیلی در این باره کسب نماید.
2_ مقرر شد جهت چگونگی اجرای موضوع حق مالکیت فکری، چارچوب عملی از سوی دانشکده ها تهیه و به شورای پژوهشی دانشگاه پیشنهاد شود.
3_ مقرر شد دانشکده ها برنامه خود را در خصوص هفته پژوهش تهیه و در جلسه آتی شورای پژوهشی دانشگاه ارایه فرمایند، دبیر هشتمین سمینار دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، مسئولیت برگزاری فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش را خواهد داشت.
4_ مقرر شد عضو هیات علمی شاخص از نظر فعالیت پژوهشی در گروه های آموزشی، و یک نفر از هر دانشکده طی صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده و نامه معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی شود تا از میان آنها یک نفر بعنوان عضو هیات علمی شاخص به هیات رئیسه محترم دانشگاه معرفی شود. دوره زمانی تعیین فعالیتهای علمی تحقیقاتی عضو هیات علمی شاخص یک سال و از مهر 1380 تا مهر 1381 خواهد بود.
5_ با پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی بررسی گونه شناسی مسکن در بافت قدیم شهر رشت توسط خانم مهندس مژگان خاکپور موافقت شد.
6_ با پیشنهاد اجرای طرح تعیین سطح مطلوب گیاه کامل غلات ذخیره شده با اوره در تغذیه گوسفندان بومی، توسط آقای دکتر محمود حقیقیان رودسری با توجه به نظرات ارزیابی و توضیحات معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه موافقت شد.
7_ موضوع دعوت دانشکده علوم از آقایان دکتر جواد رحیقی و دکتر لامعی رشتی برای ایراد سخنرانی در خصوص فیزیک و باستان سنجی در تاریخ 30 اردیبهشت ماه مطرح و با آن موافقت شد.


8_ با پیشنهاد آقای دکتر حبیب ا... انصاری مبنی بر اجرای طرحهای پژوهشی:
- ایستایی مجانبی ایده آلها نسبت به بعضی از مدولها بر روی یک حلقه تعویض پذیر نوتری
- یک بررسی کوتاه در باره ایده آلهای اول وابسته، ضمنی، و هم وابسته نسبت به بعضی از مدولها با توجه به نظر مثبت ارزیابی مورد موافقت قرار گرفت.
9_ مقرر شد آن دسته از طرح های پژوهشی که دارای دو نظر داوری 15 و بالاتر از آن باشد مورد تصویب قرار گیرد.
10_ با پیشنهاد چاپ کتاب خشک کن کالاهای نساجی تالیف آقای دکتر اکبر خداپرست حقی پس از طی مراحل مربوطه موافقت شد.
11_ پیشنهاد آقای دکتر حسین تقی زاده مبنی بر چاپ کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها مطرح و ضمن تایید مقرر شد مولف با افزایش تعداد مراجع و استفاده از منابع جدید اثر را برای چاپ بدهند.
12_ مقرر شد به نحو مقتضی به استحضار روسای محترم دانشکده ها رسانده شود با توجه به این مطلب که بودجه ای برای خرید کتاب و تقویت خدمات کتابخانه ای دانشکده ها تخصیص داده شده است بودجه مذکور با صلاحدید معاونین محترم پژوهشی دانشکده هزینه شده و سرانجام گزارش عملکرد ارسال گردد.
13_ مقرر شد اعضای شورای پژوهشی دانشکده لزوما" حداقل مرتبه استادیاری به بالا و از اعضای هیات علمی ممتاز و برجسته ترین چهره علمی – پژوهشی گروه برای مدت 2 سال انتخاب شوند.


مورخ: ۱۳۸۱/۰۳/۰۴

مصوبات
1_ تقاضای چاپ کتاب واژه نامه مهندسی عمران تالیف آقای دکتر رحمت مدندوست و آقای مهندس حچتی از دانشکده فنی مطرح و مقرر شد کتاب جهت بررسی و استعلام نظر به انجمن مهندسین عمران ارسال شود.
2_ با درخواست آقای دکتر مجیدعلی طاولی مبنی بر متوقف نمودن طرح مصوب براده برداری و پرداخت قطعات صنعتی توسط سیال ساینده (تمیزکاری سطوح به روش ضربه با یخ ساچمه ای) به مدت یک سال مورد تایید قرار گرفت.
3_ نامه شماره 295/3 تارخی 27/1/81 معاونت محترم پژوهشی وزارت متبوع در خصوص أیین نامه طرح تشویق مقالات چاپ شده در نشریات کد ISI جهت استحضار و جمع آوری نظرات اعضای محترم هیات علمی مطرح شد.
4_ نامه شماره 1109/525 تاریخ 25/1/81 شرکت سهامی1 خاص مدیریت تولید برق نکا در خصوص اعلام هفت عنوان پروژه تحقیقاتی سال 1381 شرکت مزبور جهت استحضار مطرح و برای اعلام نظر گروه الکترونیک و برق ارسال شد.
5_ با درخواست أقای ناصر دارایی مبنی بر ترجمه و چاپ کتاب صنعت پرورش چای (از زبان روسی ) مطرح و با توجه به نظرات داوری با توجه به زمینه تخصصی مترجم (ادبیات روس) و موضوع کتاب (باغبانی)، تقاضای نامبرده مورد موافقت قرار نگرفت.
6_ با درخواست آقای دکتر سیداکبر خداپرست مبنی بر اجرای طرح تحقیقاتی تحقیق در زمینه رده بندی و شناسایی قارچهای مولد دوده (فوماژین) در استان گیلان با توجه به نظرات مثبت داوری موافقت شد.
7_ با گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی شناسایی فون کنه های گالزا در استان گیلان و دشمنان طبیعی آنها در استان گیلان بر اساس نظر مثبت کارشناسی موافقت شد.
8_ گزارش نهایی طحر پژوهشی مقایسه عملکرد لاین های موتانت برنج دمسیاه که توسط آقای دکتر مسعود اصفهانی اجرا گردید با توجه به نظر مثبت کارشناسی مورد تایید قرار گرفت.

9- با اجرای طرح پژوهشی بررسی تاثیر مکانیزاسیون (ماشینهای جنگل) بر روی خصوصیات فیزیکی خاک و تجدید حیات جنلگهای گیلان (تالش) با توجه به نظر مثبت شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی پردیس صومعه سرا و ارزیابی های انجام شده، موافقت شد.
10_ سرکار خانم دکتر سریری ریاست محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در خصوص طرح "دانشیار" استفاده از امکانات دانشگاهی کشور برای بهره برداری از منابع و نشریات توضیحاتی ارایه دادند و طرح جدید را با طرح قبلی مقایسه کردند و در مجموع طرح دانشیار مورد تایید قرار نگرفته است.


مورخ: ۱۳۸۱/۰۴/۱۵

مصوبات
1_ گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی آقای دکتر خائفی تحت عنوان" فرهنگ تحولات نام های جغرافیایی جهان باستان" مورد تایید قرار گرفت.
2_ گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی آقای برکت تحت عنوان "تحلیل گفتمانی دشواری های ترجمه" مورد تایید قرار گرفت.
3_ بر اساس مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه، موضوع فهرست نویسی کتب موجود در کتابخانه دانشکده ها مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد جهت تسریع در انجام کار، تمهیدات لازم از سوی معاونت پژوهشی دانشکده بعمل آید. ضمنا" هماهنگی با کتابخانه مرکزی دانشگاه به جهت یکسان سازی کار ضروری است.کلیه هزینه ناشی از این کار طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.
4_ در خصوص استفاده از بورس موسسه DAAD کشور آلمان، پس از توضیح مدیریت دفتر همکاریهای علمی و بین الملی دانشگاه، مقرر شد جزئیات استفاده از این بورس طی نامه ای از طرف دفتر همکاریهای علمی به دانشکده ها جهت اطلاع کلیه اعضای هیات علمی اعلام شود. عملکرد دانشکده ها در این خصوص پس از گذشت 6 ماه بررسی خواهد شد.
5_ برای توسعه مشارکت دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی (تالیف و ترجمه) و استفاده از خدمات علمی – پژوهشی دانشجویی، مقرر شد در صورت تایید مترجم یا مولف حداکثر مبلغ یک هزار ریال برای هر صفحه محاسبه و به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت شود.
6_ در خصوص ارایه مقاله مشترک، پرداخت هزینه حق ثبت نام یا چاپ مقاله در صورتیکه نویسنده نفر اول از دانشگاه گیلان باشد به صورت صددرصد و در غیر این صورت بر اساس ضرایب جدول آیین نامه تشویق ارایه دهندگان مقاله خواهد بود.
7_ به دلیل عدم ذکر نام دانشگاه گیلان در مقاله آقای مهندس نیما امانی فرد، پرداخت هزینه های شرکت نامبرده در همایش منتفی اعلام شد.

8_ نامه شماره 1919/ف تاریخ 12/3/81 دانشکده فنی در خصوص گزارش شرکت آقای دکتر داغبندان در همایش روشهای تحقیق در علوم و فنون مهندسی مطرح و با توجه به عدم ارایه مقاله توسط نامبرده با پرداخت هزینه سفر طبق آیین نامه مخالفت شد.
9_ نامه شماره م – پ 393 تاریخ 28/2/8 دانشکده علوم کشاورزی در خصوص تقاضای افزایش اعتبار طرح آقای دکتر جلیل حاجی زاده مطرح و مقرر شد بررسی لازم از سوی مدیریت پژوهشی دانشگاه بعمل آید.
10_ گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای سید ولی ا... موسوی تحت عنوان بررسی ارتباط بین شیوه های رویارویی با فشار روانی و سلامت روانی در گروهی از دانشجویان دانشگاه گیلان با توجه به نظرات مثبت ارزیابی مورد تایید قرار گرفت.
11_ مقرر شد ضمن کار کارشناسی دقیق، اعتبار طرح پژوهشی توسط معاونت پژوهشی دانشکده مشخص و در صورت جلسه شورای دانشکده مزبور درج شود.
12_ مقرر شد در خصوص حدود اختیارات و وظایف معاونت پژوهشی دانشکده ها، آیین نامه ای تنظیم شود.


مورخ: ۱۳۸۱/۰۵/۱۳

صورت جلسه مقدماتی ستاد استانی هفته پژوهش


شروع : 10 پایان 45/10
حاضرین : آقایان : دکتر درویزه – دکتر حمیداوغلی – دکتر نجفی – مهندس جعفری

1_ آقای دکتر فاضل نجفی به عنوان دبیر ستاد برگزار کننده انتخاب شدند.
2_ مقرر شد دبیر ستاد برگزار کننده، بر اساس نامه شماره 2015/81/پ تاریخ 13/5/81 ریاست محترم ستاد برگزاری هفته پژوهش کشور، ضمن ارائه برنامه پیشنهادی کادر اجرایی ستاد را در اسرع وقت مشخص نماید.
3_ مقرر شد در خصوص مکاتبه با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان در مورد برنامه های هفته پژوهش اقدام لازم بعمل آید.
4_ مقرر شد طرح مناسبی برای کاغذ سربرگ تهیه و کلیه مکاتبات با این سر برگ انجام شود.


مورخ: ۱۳۸۱/۰۷/۰۶

مصوبات
1_ محورهای راهبردی پژوهش به شرح زیر بیان شد، و مقرر گردید تلاش حوزه پژوهشی جهت رسیدن به این اهداف معطوف گردد.
الف – هدایت اعضای هیات علمی برای مشارکت در تولید دانش از طریق سهیم شدن و افزایش ارایه مقاله در نشریات دارای کد ISI در طی برنامه پنج ساله
ب – هدایت فعالیت انتشارات دانشگاه به سمت چاپ کتب تالیفی (Research book) حاصل از تحقیقات اعضای هیات علمی
ج – افزایش سهم دانشگاه و حضور فعالانه در حل مسائل ملی – منطقه ای . در خصوص بندهای فوق پیشنهادات اجرایی و تصمیم گیری حول محورهای مزبور به جلسه آتی موکول گردید.
2_ در خصوص سفرهای کوتاه مدت خارجی برای ارایه مقاله در مجامع علمی مقرر شد متقاضی قبل از عزیمت مقاله را در سطح گروه آموزشی یا دانشکده مربوطه به منظور آشنایی دیگر اعضای هیات علمی با مضمون و محتوی مقاله ارایه کند. و در صورت وجود نظرات اصلاحی مقاله اصلاح و نحوه ارایه در گروه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس مقاله توسط معاونت پژوهشی دانشکده به حوزه پژوهشی ارجاع گردد.
البته ارایه گزارش علمی سفر پس از مراجعه لازم است.
3_ در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی پیگیری شد و برگزاری کارگاههای رسوب زدایی از سی سفیدرود، دوره HPLC ، ارزشیابی برنامه امتحانی دانشگاه گیلان (تربیت بدنی) کارگاه فلسفه در معماری، کلاسهای آموزشی آشنایی با Power point , exel, SaS, Spss, internal, Photo shop و با هماهنگی مرکز کامپیوتر و پیگیری مدیریت پژوهشی و فناّوری دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت. همچنین اعلام شد کارگاههای آموزشی کشت

بافت و سلولهای گیاهی توسط آقای دکتر حمیداوغلی و مبانی و اصول تجهیز و نوسازی شالیزارها توسط گروه آبیاری در سال جاری برگزار گردد.
4_ در خصوص حق الزحمه دبیر همایش، مقرر شد با توجه به حجم کار معادل ریالی 3 الی 5 واحد محاسبه و پرداخت شود.
5_ مقرر شد عضویت معاون پژوهشی دانشکده مربوطه در کمیته برگزاری همایش ها به رییس محترم دانشگاه پیشنهاد شود.
6_ مقرر شد در خصوص نامه شماره 3188/3 مورخ 17/6/1381 ، تمهیدات لازم برای برگزاری هفته پژوهش انجام و گروههای آموزشی حداکثر تا 10 روز آینده برنامه خود را به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه اعلام و پیشنهادات و برنامه دانشکده به صورت مکتبوب به حوزه پژوهشی منعکس گردد تا برنامه تفصیلی هفته مزبور مورد بررسی قرار گیرد.
7_ با تقاضای آقای یحیی سید دانش مبنی بر چاپ کتاب کنترل کیفیت موافقت شد.
8_ با تقاضای آقای دکتر محمدرضا بهرام پرور مبنی بر ترجمه کتاب مبانی ویولت ها و کاربردهای آن موافقت شد.
9_ ترجمه کتب نظریه ایده آلها توسط آقای دکتر حبیب ا... انصاری و حلقه های سریال توسط آقای دکتر شهاب الدین ابراهیمی مورد تایید و با چاپ اثر موافقت شد.
10_ با تقاضای آقای دکتر مهیار عربانی مبنی بر چاپ کتاب مهندسی ترافیک موافقت گردید.
11_ تقاضای آقای دکتر محمدحسن علی بیگلویی برای اجرای طرح بررسی تاثیر ضایعات کارخانه چوکا بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی خاکها مورد موافقت قرار گرفت.
12_ تقاضای آقای دکتر شهریار سعیدی مهرورز برای اجرای طرح بررسی کار یولوژیک و گروه شناسی جنس سیراب در ایران مورد موافقت قرار گرفت.
13_ گزارش نهایی طرحهای مسائل نگهدارنده خطی توسط آقای دکتر علی تقوی و استقلال تحلیلی یک ایده آل نسبت به مدول انژکتیو روی یک حلقه تعویض پذیر نوتری توسط آقای دکتر حبیب ا... انصاری مورد تایید قرار گرفت.
14_ تقاضای آقای دکتر مسعود پارسی نژاد مبنی بر اجرای طرح پژوهشی مطالعه اثر عمق و دوام غرباحی در دوره های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار موافقت شد.
15_ با تقاضای آقای مهندس علیرضا جعفری صیادی برای ترجمه کتاب تغذیه ماهی موافقت شد.
16_ مقرر شد حوزه پژوهشی اعتبارات پیشنهادی طرح تحقیقاتی که از طرف دانشکده ارجاع می شود. بررسی نموده و نظر خود را در شورای پژوهشی دانشگاه ارایه نماید.


مورخ: ۱۳۸۱/۰۷/۲۰

مصوبات
1_ مقرر شد حداکثر تا تاریخ 24/7/81 فهرست مورد تقاضای CD مجلات برای خرید از طرف دانشکده ها به حوزه پژوهشی اعلام شود.
2_ گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر خائفی تحت عنوان فرهنگ تحولات نام های جغرافیایی جهان باستان مورد تایید قرار گرفت.
3_ گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر میرحسینی تحت عنوان مقایسه عملکرد آمیخته های کرم ابریشم تولید شده در ایران و خارج از کشور با استفاده از دو نوع برگ توت بومی و اصلاح شده مورد تایید قرار گرفت.
4_ در خصوص طرحهای پژوهشی با مدت اجرای بیش از یک سال، مقرر شد پس از گذشت یک سال حتما" توسط مجری گزارش مرحله ای پیشرفت کار تدوین و برای ارزیابی به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل گردد، در صورت مثبت بودن ارزیابی حق پژوهش سالانه به مجری پرداخت می شود.
5_ در خصوص طرحهای تحقیقاتی بیش از یک سال که گزارش مرحله ای به موقع ارایه نشده باشد، تعیین میزان ساعات تحقیق برای پرداخت حق پژوهش بر اساس نظر شورای پژوهشی دانشکده مربوطه ملاک خواهد بود.
6_ گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر تسلیمی تحت عنوان بررسی رمز و راز قصه های عامیانه در گیلان مورد تایید قرار گرفت.
7_ با گزارش مرحله ای بررسی تلاقی های سه طرفه و چهار طرفه در چهار واریته کرم ابریشم ایران آقای دکتر میرحسینی موافقت شد.
8_ گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر درویزه تحت عنوان ارایه مدل برای پیش بینی وضعیت فصل مشترک و بررسی تغییرات متالوژیکی جوشکاری انفجاری مورد تایید قرار گرفت.
9_ با گزارش مرحله ای آقای دکتر پیمان تحت عنوان بررسی انرژی مصرفی پوست کنی و سفید کردن سه رقم برنج رایج استان گیلان موافقت شد.
10_ در خصوص تقاضای سرکار خانم مهندس بیگم فقیر مبنی بر چاپ کتاب گونه های گیاهان آرایشی مقرر شد مراحل کار برای چاپ کتاب توسط حوزه پژوهشی به عمل آید و معادل هزینه های انجام شده پس از چاپ کتاب، مترجم کتاب در اختیار حوزه پژوهشی دانشگاه قرار دهند.
11_ در خصوص ترجمه کتاب Humic Substance مقرر شد متن ترجمه برای اخذ داوری در اختیار معاونت پژوهشی دانشکده قرار گیرد.
12_ تقاضای سرکار خانم روشنفکر مبنی بر چاپ گزارش نهایی طرح پژوهشی ایشان مطرح و ضمن موافقت اصولی و تاکید در خصوص چاپ کتب تالیفی بر مبنای فعالیت تحقیقاتی اعضای هیات علمی، مقرر شد پس از انجام داوری کتاب و اعلام نظر تخصصی دانشکده مربوطه، موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شود.
13_ تقاضای آقای دکتر شیرینی از مجریان طرح پژوهشی بررسی روشهای تهیه میتوتنین در ایران مبنی متوقف شدن طرح مزبور با توجه به عزیمت دو نفر از مجریان طرح از دانشگاه گیلان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد بر اساس مصوبات قبلی شورای پژوهشی دانشگاه، تمامی تجهیزات و مواد خریداری شده از محل اعتبارات پژوهشی، در اختیار معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه قرار گیرد.
14_ با تقاضای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در خصوص برگزاری نحستین کنگره علوم ورزشی اتحادیه دانشگاههای کشورهای حاشیه خزر در سال 1382 با همکاری پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی موافقت شد و مقرر شد معاونت پژوهشی دانشکده جزییات و برنامه کار را برای ارسال به هیات رییسه محترم به حوزه پژوهشی ارسال فرمایند.
15_ مقرر شد در خصوص اصلاح امتیاز مقالات حتما" با معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه هماهنگی بعمل آید و در صورت نیاز مقاله به دانشکده عودت داده شود.
16_ تقاضای برگزاری همایش تالش شناسی در دانشکده علوم انسانی مطرح و مورد موافقت اصولی قرار گرفت و مقرر شد معاونت پژوهشی دانشکده جزییات و برنامه کار را برای طرح در جلسه هیات رییسه محترم دانشگاه ارایه نمایند.
17_ نامه شماره 2- 8395 تاریخ 19/4/81 دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه مبنی بر ابلاغ مصوبات هیات رییسه محترم مطرح و در خصوص بند 5 نامه مزبور مقرر شد ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه در مورد خرید نشریات ادواری خارجی به صورت الکترونیکی و online به صورت مکتوب اعلام نظر فرمایند.
18_ در خصوص تعیین سهم کارشناسان ارایه دهنده مقاله، تصمیم گیری به جلسات بعد موکول گردید .
19_ تاکید شد که اعضای هیات علمی استفاده کننده از دوره های کوتاه مدت خارجی، پس از مراجعت در خصوص ارایه گزارش علمی سفر اقدام لازم بعمل آید. همچنین معاونت پژوهشی دانشکده همزمان با ارایه گزارش جهت انجام تسویه حساب یک نسخه گزارش علمی سفر را برای اقدامات بعدی برای دفتر همکاریهای علمی و بین المللی ارسال دارند.

20_ از دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه درخواست شد مقرر فرمایند ضمن هماهنگی با وزارت متبوع در مورد میزان سقف هزینه های ریالی سفرهای خارجی پیگیریهای مقتضی معمول نمایند.


مورخ: ۱۳۸۱/۰۸/۰۴

مصوبات
1_ با تقاضای آقای دکتر خائفی مجری محترم طرح پژوهشی فرهنگ تحولات نام های جغرافیایی جهان باستان مبنی بر تامین اعتبار لازم برای پرداخت حق الزحمه دانشجویان همکاری طرح، مورد موافقت قرار گرفت.
2_ مقرر شد به معاونت اداری و مالی دانشگاه پیشنهاد شود ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در صورت ادامه تحصیل یا ماموریت بلندمدت اعضای هیات علمی، برای تعیین وضعیت مالی و علمی هماهنگی با حوزه پژوهشی و دانشکده مربوطه بعمل آید.
3_ با اجرای طرحهای پژوهشی زیر، بر اساس نظرات مثبت داوری و شورای پژوهشی دانشکده موافقت شد.
_ طرح طراحی و ساخت کوره برای مطالعه اثر آنیلینگ توسط دکتر سید محمد روضاتی
- طرح بررسی جبرهای با ناخ غیرجابجایی با فرم های یکنواخت توسط دکتر اسماعیل انصاری
1
- طرح تهیه نقشه 000/250 فلور و فون و مناطق حفاظتی استان گیلان توسط مهندس بابک توکلی
- طرح بررسی عملکرد میدان و فلکه در شهرهای امروزی ایران – مطاله موردی شهر رشت توسط دکتر نورالدین عظیمی
- طرح پژوهشی
در خصوص طرح پژوهشی فرهنگ موضوعی واژگان تالشی توسط آقای محرم رضایتی و ابرایه خادمی ، ضمن تصویب طرح مقرر شد اعتبار طرح از محل اعتبارات گروه گیلانشناسی تامین گردد.
4_ دو بند از تصمیمات جلسه مورخ 9/4/1381 کمیته بررسی تقاضاهای شرکت و همایش های خارج از کشور جهت استحضار به شرح زیر قرائت شد.الف- در خصوص تعداد مجاز پرداخت هزینه حق ثبت نام در همایش های خارجی، مقرر شد تنها دو مورد هزینه ریالی حق ثبت نام از محل اعتبارات پژوهشی پرداخت شود. مورد اول همراه حضور در همایش و مورد دوم در صورت چاپ مقاله خواهد بود.
ب- درخصوص پرداخت هزینه چاپ مقاله در نشریات خارجی مقرر شد هزینه های چاپ دو مقاله در سال از طرف حوزه پژوهشی دانشگاه تامین گردد. مقاله اول صددرصد هزینه چاپ و مقاله دوم نیز پنجاه درصد هزینه از محل اعتبارات تحقیقاتی تامین خواهد شد.
5_ موضوع ارتباط دانشگاه با سازمانها و مراکز اجرایی، تحقیقاتی دیگر برای جلب حمایت مادی و تخصصی برای اجرای طرحهای کاربردی مصوب دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد
1_ گسترش و توسعه فعالیت دفتر طرحهای کاربردی مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
2_ برای فعالیتهای دفتر درخواست جذب حداقل دو نفر کارشناس صورت گیرد.
3_ طرحهای مصوب دانشگاه از طریق دفتر مزبور به سازمانهای ذی ربط برای جلب حمایت های مالی و تخصصی ارایه شود.
6_ مقرر شد به هیات رییسه محترم دانشگاه پیشنهاد گردد با توجه به عدم پرداخت حق جلسه به اعضای شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه ، موافقت خود را برای تامین و پرداخت مبلغی به شرکت کنندگان در جلسات اعلام فرمایند.
7_ مقرر شد طرح پژوهشی خانم دکتر حساس خواه به دانشکده مربوطه برای ارزیابی مالی اعاده گردد. ضمنا" مجددا" تاکید شد که طرحهای پژوهشی پیشنهادی پس از ارزیابی علمی و مالی دانشکده و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده به حوزه پژوهشی دانشگاه ارجاع گردد.
8_ درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی آقای دکتر فرهاد شیرینی مطرح و مقرر شد از معاونت آموزشی در خصوص احراز شرایط نامبرده در مرتبه دانشیاری، استعلام گردد.
9_ موضوع اخذ موافقت اصولی گروه پژوهشی کرم ابریشم مطرح شد و در راستای توسعه گروه پژوهشی مزبور و تاسیس پژوهشکده ابریشم، فعالیت گروههای توت و الیاف و فناّوری ابریشم مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم از سوی گروه پژوهشی برای اخذ موافقت قطعی و گسترش فعالیتهای تحقیقاتی صورت پذیرد.
10_ در خصوص تامین اعتبار لازم برای فعالیتهای علمی تحقیقاتی گروه پژوهشی کرم ابریشم مقرر شد پس از ارایه پیشنهادیه ، حوزه پژوهشی دانشگاه از وزارت متبوع تقاضای اعتبار برای تامین هزینه های گروه نماید.
11_ مقرر شد دانشکده ها برنامه کاری خود را به مناسبت هفته پژوهش به صورت مکتوب ارایه نموده تا در جلسه آتی شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
12_ مقرر شد هماهنگی لازم با حوزه آموزشی دانشگاه برای بهتر برگزار شدن هفته پژوهش بعمل آید.مورخ: ۱۳۸۱/۰۸/۱۸

مصوبات
1_ گزارش مرحله ای پیشرفت کار طرح پژوهشی آقای دکتر میرحسینی تحت عنوان شناسایی ژنتیکی گروههای بومی کرم ابریشم با توجه به نظر داوری مورد تایید قرار گرفت .
2_ گزارش مرحله ای پیشرفت طرح پژوهشی آقایان مهندس ابوالقاسمی و مهندس جعفری صیادی تحت عنوان بررسی استفاده از ضایعات ماکارونی در جیره جوجه بر اساس نظرات مثبت داوری مورد موافقت قرار گرفت.
3_ پیشنهاد انجام طرح پژوهشی آقایان دکتر فاضل نجفی، دکتر علی اکبر و خانم مهندس میرنظامی تحت عنوان جداسازی و خالص سازی باکتریهای هوازی گرما دوست مولد آنزیم لیپاز مقاوم به حرارت، تولید و خالص سازی آنزیم لیپاز مورد موافقت واقع شد.
4_ با اجرای طرح پژوهشی روش تابع انرژی گذرا با مدل بهبود یافته ماشینهای سنکرون توسط آقای دکتر علی کرمی با توجه به ارزیابی مثبت موافقت شد.
5_ پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی آقای مهندس جلیل سیفعلی هرسینی با عنوان آنالیز سینگال الکترو کار دیوگرام ECGبه کمک روشهای نوین استخراج ویژگی و طبقه بندی با ارزیابی مثبت تایید شد.
6_ تقاضای چاپ کتاب آقای اسماعیلی از گروه معارف اسلامی مطرح و با توجه اینکه اثر مزبور پایان نامه ایشان است، مقرر شد اثر در اختیار دانشکده علوم انسانی برای اعلام نظر تخصصی قرار گیرد.
7_ با چاپ کتاب آقای دکتر محمدمعین تحت عنوان عملیات واحد مهندسی شیمی پس از ویرایش علمی ترجمه موافقت شد.
8_ مقرر شد برای برگزاری هفته پژوهش از مجریان طرحهای تحقیقاتی درخواست شود گزارشی از طرح در دست پاجرای خود تدوین و جهت تهیه پوستر در اسرع وقت در اختیار اداره انتشارات قرار دهند.


9_ مقرر شد گروهای آموزشی حداکثر تا پایان ماه جاری ریز برنامه خود را برای هفته پژوهش بصورت جدول تهیه و ارایه نمایند.
10_ گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حبیب ا... انصاری تحت عنوان ایستایی مجانبی ایده آلها نسبت به بعضی از مدولها بر روی یک حلقه تعویض پذیر نوتری مورد تایید قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۸۱/۰۹/۱۶

مصوبات
1_ آیین نامه جدید " تشویق اعضای هیات علمی ارایه دهنده مقاله در نشریات و همایش های علمی – پژوهشی معتبر داخل و خارج از کشور با پیشنهادات ملحقی زیر مورد تصویب قرار گرفت.
- تعیین امتیاز برای نشریات علمی تخصصی وزین و معتبرکه در فهرست نشریات معتبر وزارت متبوع به دلایل مختلف وجود ندارند.
- افزودن جمله مجموعه یا خلاصه مقاله ای که به صورت لوح فشرده (CD) از همایش های علمی توزیع می شود.
2_ بر اساس دستور جلسه شورای پژوهشی، موضوع نحوه برگزاری هفته پژوهش در هفته آخر آذرماه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد جزئیات و ریز برنامه تفضیلی ارایه شده از طرف دانشکده ها به مسئول برگزاری هفته پژوهش در دانشگاه برای اطلاع رسانی در اختیار حوزه پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.
3_ پس از بحث و بررسی چگونگی اجرای طرحهای بین دانشگاهی، تصمیم گیری در خصوص توزیع اعتبارات به جلسه آتی موکول شد.
4_ بنا بر دعوت قبلی، ریاست محترم سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران_ مرکز گیلان در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه حاضر و در خصوص ایجاد پارکهای علمی و فناّوری بر اساس تغییر ساختار وزارت متبوع و شورای گسترش دانشگاهها و بحث اشتغال از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، توضیحات مبسوط ارایه و نظرات و پیشنهادات سازمان مزبور و دانشگاه گیلان برای تشکیل هسته های اولیه پارک های (شهر) علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
5_ گزارش نهایی طرح پژوهشی بررسی و ساخت یک دستگاه تغییر فرم فیلامنتهای مصنوعی خام به روش لبه (غلتک خاردار) مطرح و با توجه به نظر مثبت ارزیابی مقرر شد با آقای مهندس کامران محفوظی مجری محترم طرح تسویه حساب شود.
6_ با گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر منصور درویزه تحت عنوان بررسی تجربی – تحلیلی رفتار دینامیکی و استاتیکی سازه های کامپوزیتی بر اساس انتشار مقالات متعدد علمی در نشریات معتبر موافقت شد.
7_ تقاضای آقای دکتر فرهاد شیرینی دانشیار محترم گروه شیمی مبنی بر استفاده از دوره فرصت مطالعاتی بر اساس حائز شرایط بودن ایشان مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد پرونده ایشان برای تصمیم گیری نهایی برای هیات رییسه محترم دانشگاه ارسال گردد.
8_ نامه شماره م – پ – 564 تاریخ 27/8/81 معاونت پژوهشی و فناّوری دانشکده علوم کشاورزی در خصوص اعلام آمادگی گروه خاکشناسی دانشکده مزبور برای برگزاری هشتمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه گیلان مطرح و مقرر شد در صورت پذیرش دانشکده مربوطه به انجام مساعدتهای لازم و واجد شرایط بودن گروه یاد شده بر اساس شروطی که هیات رییسه محترم دانشگاه در این خصوص معین نموده است با برگزاری همایش موافقت گردد.


مورخ: ۱۳۸۱/۱۰/۱۴

مصوبات :
1_ گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر منصور درویزه تحت عنوان بررسی تجربی – تحلیلی رفتار دینامیکی و استاتیکی سازه های کامپوزیتی با توجه به انتشار چند مقاله علمی در نشریات معتبر داخل و خارج از کشور مورد تایید قرار گرفت.
2_ با گزارش نهایی طرح پژوهشی آقایان دکتر میراحمد لشته نشایی و مهندس عطاء ا... غبرائی تحت عنوان بررسی انطباق نیمرخ ناحیه ساحلی دریای خزر در منطقه بندر انزلی بر سه تئوریهای موجود بر اساس نظرات مثبت داوری و ارائه مقاله موافقت شد.
3_ با گزارش طرح پژوهشی آقای مسعود خلیلی ثابت تحت عنوان نقش آزمونهای پایا در نظام ارزشیابی درس زبان انگلیسی در شهر رشت بر اساس نظرات مثبت داوری موافقت شد.
4_ گزارش نهایی طرح آقای دکتر فرزین کلانتری تحت عنوان بررسی اثر DCR.PI بر Ko در سیکل بارگذاری مجدد تحکیمی با توجه به نظر داوری و مشابهت با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مورد تایید قرار نگرفت و مقرر شد برای استعلام داوری مجددا" به دانشکده مربوطه عودت داده شود.
5_ گزارش پیشرفت کار طرحهای پژوهشی آقایان دکتر پیمان و دکتر نیک نژاد تحت عناوین بررسی انرژی مصرفی برای پوست کنی و سفید کردن سه رقم شلتوک رایج استان گیلان_ و بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتری های آنتاگونیست علیه بیماری سوختگی غلات برنج مورد تایید قرار گرفت.
6_ با تقاضای آقای دکتر مهیار عربانی مبنی بر چاپ کتاب راهسازی با توجه به نظر مثبت داوری موافقت شد.
7_ موضوع چاپ اثر آقای غلامرضا سبحانی تحت عنوان "برنامه های راهبردی و عملیاتی تحول در نظام اداری دانشگاه گیلان" مطرح و با توجه به نظرات داوری به عنوان اثر ترویجی شناخته شد و مقرر گردید نظر به امکانات محدود، چاپ اثر در شمار کم با استفاده از امکانات داخلی تکثیر شود.
8 _ با پیشنهاد آقای دکتر محمد حسین منهاج مبنی بر اجرای طرح پژوهشی بررسی اقتصادی بازاریابی و تخمین تابع تقاضا برای انواع برنج در استان گیلان موافقت شد.
9_ با پیشنهاد آقای دکتر عربانی مبنی بر اجرای طرح پژوهشی ارزیابی رفتار آسفالت مسلح شده به کنف موافقت شد.
10_ با پیشنهاد آقایان دکتر مهرعلی همتی نژاد و احمد غفوری در خصوص اجرای طرح پژوهشی ارزیابی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان موافقت گردید.
11_ اجرای طرح پژوهشی تاثیر شرایط روانی کلاس بر یادگیری دانشجویان دانشگاه گیلان توسط آقای دکتر عباس صادقی با مبلغ 000/305/3 تومان مورد تایید قرار گرفت.
12_ اجرای طرح پژوهشی فرهنگ ریشه شناسی واژگان فارسی توسط آقایان سید مجتبی میرمیران و دکتر علی تسلیمی مورد تایید قرار گرفت.
13_ با پیشنهاد سرکار خانم دکتر ژاله حساس خواه در خصوص اجرای طرح پژوهشی کاوش در افقهای جدید آموزش زبان (شیوه هم اندیشی) در صورت قبول مجری با اعتبار حداکثر چهل میلیون ریال برای انجام کار موافقت شد.
14_ اجرای طرح پژوهشی بررسی تاثیر اطلاع رسانی بر استفاده دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه گیلان از خدمات مشاوره ای توسط آقای ایرج شاکری نیا مورد موافقت قرار گرفت.
15_ با اجرای طرحهای پژوهشی
1- تاریخ سلسه آل کیا در گیلان توسط آقای دکتر حسن کهنسال
2- ریشه شناسی واژگان تالش توسط آقای سید مجتبی میرمیران


مورخ: ۱۳۸۱/۰۹/۲۳

موضوع جلسه :
بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پژوهانه طرح مطالعات و تحقیقات بین دانشگاهی در راستای اهداف برنامه سوم و توسعه .
جلسه با ذکر صلوات و فاتحه و تلاوت قرآن مجید به مناسبت درگذشت روانشاد مرحوم مغفور آقای دکتر محمودزاده معاون محترم پژوهشی و فناّوری دانشکده علوم کشاورزی در فضایی از حزن و اندوه آغاز شد. در ابتدا توضیحات مبسوطی توسط آقای دکتر حمیداوغلی در خصوص طرح مذکور ارایه شد. سپس آقای دکتر درویزه در خصوص نحوه کارشناسی پروژه ها که از سوی وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعمل آمد مطالبی را ایراد فرمودند آنگاه با توجه به مدارک و اطلاع رسانی به موقع حوزه معاونت پژوهشی و فناّوری به دانشکده ها بنا به مراجعات مکرر مجریان طرح و امضاء قراردادهای پروژه ها توسط ریاست محترم دانشگاه و به منظور پیشگیری از تاخیر زمانی مضاعف در اجرای پروژه ها تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1_ اولین مرحله پرداخت به میزان 25% اعتبارات سال 80 طرح از سوی حوزه معاونت پژوهشی و فناّوری به مجریان اصلی پروژه ها برحسب مفاد قرارداد صورت گیرد.
2_ نظارت بر حسن اجرای طرح و پرداخت مراحل بعدی طبق قرارداد، در صورت تایید گزارش پیشرفت کار از سوی معاون پژوهشی و فناّوری دانشکده ها انجام گیرد.
3_ مقرر شد پرداخت پژوهانه مجریان و همکاران حداکثر تا 35% اعتبار پژوه ها ملحوظ شود و 65% اعتبار مابقی برای خرید تجهیزات و هزینه های جانبی تخصیص یابد.
4_ نحوه پرداخت پژوهانه منوط به دریافت پیشنهادات از سوی دانشکده ها و استعلام از سایر دانشگاههای محور و پس از تدوین آیین نامه و تصویب هیئت رییسه محترم دانشگاه شد.


مورخ: ۱۳۸۱/۱۱/۱۲

مصوبات :
1_ آقای دکتر نجفی، دبیر محترم برگزاری هفته پژوهش در دانشگاه گیلان، گزارش مبسوط از چگونگی برگزاری هفته مزبور در دانشکده های مختلف جهت اطلاع حاضرین در جلسه بیان نمودند. در همین خصوص مقرر شد مجموعه چکیده مقالات ارائه شده نیز تهیه گردد، مضافا" اینکه در سال آینده در کنار فعالیت دانشکده ها، از طرف حوزه پژوهشی دانشگاه نیز در محل دانشکده علوم پایه، به صورت مستقل یک نمایشگاه اختصاصی و جامع (از کلیه فعالیتهای پژوهشی و کتابخانه ای) برگزار گردد.
2_ مقرر شد در صورتی که برای برگزاری کارگاههای آموزشی (موضوع ارتقاء دانش و مهارتهای اعضای هیات علمی دانشگاه) نیاز به خرید تجهیزات خاص بود، با تایید شورای پژوهشی دانشگاه حمایت لازم بعمل آید.
3_ مقرر شد از معاونت محترم آموزشی دانشگاه تقاضا شود برای شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی یک امتیاز و برای مجریان کارگاه های مزبور حداقل دو امتیاز برای ترفیع سالانه منظور گردد.
4_ مقرر شد از اعضای هیات علمی، مدیران گروههای آموزشی و معاونین پژوهشی دانشکده ها برای شرکت در هفته پژوهش به نحو مقتضی تقدیر و تشکر گردد.
5_ مقرر شد برای مقالات تحقیقاتی کوتاه (یافته های تحقیقات) که توسط اعضای هیات علمی در نشریات معتبر علمی ارائه می شود، برای مجلات خارجی 3 امتیاز و برای مجلات داخلی 2 امتیاز برای پرداخت حق التالیف در نظر گرفته شود.

6_ گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر نادر نریمانزاده تحت عنوان روشهای تکاملی /غیرتکاملی بهینه سازی در مهندسی مکانیک با توجه به چاپ چندین مقاله علمی مورد تایید قرار گرفت.
7_ با پیشنهاد آقای دکتر احمد باقری مبنی بر اجرای طرح پژوهشی طراحی و ساخت یک پویشگر زیر دریایی موافقت شد.
8_ نظر به انجام اصلاحات موردنظر داوری طرح تحقیقاتی ارزیابی تاثیر دما و رطوبت بر عملکرد انواع آمیخته های تجاری کرم ابریشم ایران توسط آقای دکتر میرحسینی، با انجام طرح موافقت شد.
9_ گزارش پیشرفت طرح آقای مهندس حسینی مقدم مطرح و با توجه به اینکه فقط مقاله حاصله از اجرای طرح ارائه شده بود، با تذکر اینکه در مرحله پیشرفت کار، ارائه گزارش نیز الزامی است، به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه عودت داده شد.
10_ مقرر شد برای نوآوری و ابداعات ثبت شده در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، با تایید دانشکده مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه از 5 الی 10 امتیاز برای حق التالیف تشویقی پرداخت شود.
11_ با پیشنهاد آقای دکتر حسین سهله مبنی بر اجرای طرح پژوهشی رابطه بین خواص توپولوژیکی G G,G بر اساس نظرات مثبت داوری موافقت شد.
12_ نامه شماره 6675-8 مورخ 22/10/81 دانشکده علوم پایه در خصوص برگزاری دو کارگاه آموزشی در تابستان سال 82 مطرح و ضمن تایید مثرر شد هزینه های موردنیاز برآورد و اعلام گردد تا برای تصمیم گیری در دستور کار هیات رئیسه محترم دانشگاه قرار گیرد. مضافا" اینکه باید هزینه های برگزاری کارگاه های یاد شده عمدتا" از محل حق ثبت نام تامین شده و فقط هزینه تهیه کالاهای سرمایه ای توسط حوزه پژوهشی مورد حمایت قرار گیرد.
13_ مقرر شد برای نوآوری طرح سختی سنج غلات و ترک بین برنج که توس آقای دکتر حسین پیمان در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به ثبت رسیده است برای هر نوآوری معادل 7 امتیاز حق التالیف تشویقی پرداخت شود.
14_ نمابر شماره 3956/ص مورخ 2/11/81 دانشکده علوم کشاورزی صومعه سرا در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی نشانگرهای مولکولی برای کشورهای حاشیه دریای خزر مطرح و مقرر شد موضوع جهت اخذ تصمیم مقتضی برای هیات رییسه محترم دانشگاه ارسال شود.
15_ بر اساس موافقت هیات رئیسه محترم در دانشگاه در تاریخ 3/5/1379 با برگزاری پانزدهمین سمینار جبر در دانشگاه، مقرر شد اقدامات بعدی در راستای تمهیدات لازم برای برگزاری از سوی دبیر همایش آقای دکتر حبیب ا... انصاری به عمل آید.مورخ: ۱۳۸۱/۱۰/۲۸

مصوبات :
1_ گزارش نهایی طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر آسیه یحیی زاده تحت عنوان سنتز 1_ آمینو- 9- آریل –6- ایمینوپوین بر اساس نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
2_ با تقاضای آقای دکتر شهریار سعیدی مهرورز مبنی چاپ کتاب منبع چاپ گیاهی جنوب غربی آسیا با توجه به نظر مثبت داوری موافقت شد.
3_ اجرای طرح پژوهشی بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا در تغییرات کمی و کیفی درخت توسکای ییلاقی منطقه اسالم توسط آقای دکتر ایرج حسن زاد ناورودی بر اساس داوری مثبت مورد تایید قرار گرفت.
4_ گزارش پیشرفت کار آقای دکتر منصور درویزه از دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه یومیست کشور انگلستان با توجه به نامه استاد مشاور و تایید دانشکده مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.
5_ مقرر شد برای جلسه آینده شورا، پرسشنامه برگزاری کارگاههای آموزشی توسط معاونت پژوهشی دانشکده جهت تکمیل در اختیار اعضای هیات علمی توان مند قرار داده شود و پیشنهاد ها (حداقل 5 مورد برای هر دانشکده) در جلسه شورا بررسی گردد.
6_ مقرر شد آقایان دکتر یوسف حمیداوغلی و دکتر احد صحراگرد در خصوص تبیین و تدوین راهبرد های کلی و سیاستهای پژوهشی دانشگاه گیلان، به تفکیک برای هر دانشکده، اقدام مقتضی به عمل آورده و برنامه مزبور را برای بررسی به شورای پژوهشی ارائه فرمایند. کلیه هزینه های مترتبه تا سقف بیست میلیون ریال از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تامین و پرداخت خواهد شد.

7_ تقاضای دانشکده علوم مبنی بر برگزاری پانزدهمین هم اندیشی (سمینار) جبر ایران در دانشگاه گیلان، همچنین با معرفی آقای دکتر حبیب ا.... انصاری به عنوان دبیر سمینار مزبور مطرح و مقرر شد در صورت واجد شرایط بودن، اطلاعات تفصیلی برای ارائه به هیات رییسه محترم دانشگاه ت